งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

• วัตถุประสงค์ • การออกแบบระบบ • การทดสอบ • ประโยชน์ที่ได้รับ • ปัญหาและอุปสรรคและแนว ทางการแก้ไข • สรุปผลโครงการ • ข้อเสนอแนะ Agenda.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "• วัตถุประสงค์ • การออกแบบระบบ • การทดสอบ • ประโยชน์ที่ได้รับ • ปัญหาและอุปสรรคและแนว ทางการแก้ไข • สรุปผลโครงการ • ข้อเสนอแนะ Agenda."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 • วัตถุประสงค์ • การออกแบบระบบ • การทดสอบ • ประโยชน์ที่ได้รับ • ปัญหาและอุปสรรคและแนว ทางการแก้ไข • สรุปผลโครงการ • ข้อเสนอแนะ Agenda

3 พัฒนาและจำลองระบบสัญญาณไฟจราจรที่ สามารถทำงานได้ด้วยตนเองโดยอัตโนมัติ และ สามารถควบคุมการจราจรตามสภาพและ ปริมาณการจราจรในขณะเวลานั้นๆ โดย สามารถควบคุมการจราจรจากศูนย์ควบคุมให้ เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ผ่านระบบ เครือข่ายได้ วัตถุประสงค์

4 TCP /IP ศูนย์ควบคุม การจราจร

5 แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ • ส่วนชุดอุปกรณ์การแสดงผลสัญญาณ ไฟจราจรในรูปแบบสี่แยก • ส่วนโปรแกรมประยุกต์สำหรับควบคุม การทำงานของสัญญาณไฟจราจรผ่าน ระบบเครือข่าย การออกแบบ

6 ไมโครคอนโท รเลอร์ 7 segme nt LED ส่วนอุปกรณ์แสดงผล

7 - ชุดไมโครคอนโทรเลอร์ ARM7 LPC 2368 ส่วนอุปกรณ์ แสดงผล

8 - ชุดแสดงผลตัวเลข 7 segment ส่วนอุปกรณ์แสดงผล

9 - ชุดแสดงผลหลอด LED

10 ส่วนอุปกรณ์แสดงผล

11 บุคลากร โปรแกรมควบคุม ไมโครคอนโทรเลอร์ 7 segment สัญญาณไฟ จราจร TCP/I P ส่วนโปรแกรมควบคุมการทำงานผ่านระบบเครือข่าย

12

13

14

15 การตรวจสอบคำสั่งที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น - การกำหนดสัญญาณไฟเขียวในช่อง การจราจรที่อยู่ติดกัน

16 การตรวจสอบคำสั่งที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น - การกำหนดสัญญาณไฟเขียวในทุกช่อง การจราจร

17 การทดสอบแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ 1. ส่วนการทำงานของไมโครคอนโทรเลอร์ 2. ส่วนการทำงานของโปรแกรมควบคุม ผ่านระบบเครือข่าย การทดสอบ

18 เป็นการทำงานแบบอัตโนมัติของ ไมโครคอนโทรเลอร์ตามที่ได้กำหนดค่าไว้ ล่วงหน้า โดยจะเป็นแบบตั้งเวลาการปล่อยไฟ เขียวและรูปแบบการปล่อยรถ ส่วนการทำงานของไมโครคอนโทรเลอร์

19 ทำการทดสอบโดยเชื่อมระบบเครือข่าย ของโปรแกรมควบคุมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ เข้ากับไมโครคอนโทรเลอร์ที่มีชุดอุปกรณ์ การแสดงผลสัญญาณไฟจราจร ส่วนการทำงานของโปรแกรมควบคุมผ่านระบบเครือข่าย

20

21 ลดปัญหาการจราจรตามแยกการจราจร โดยใช้ระบบสัญญาณไฟจราจรที่สามารถ ควบคุมการทำงานผ่านระบบเครือข่ายได้ ซึ่งสามารถลดจำนวนบุคลากรที่ต้องทำการ ควบคุมสัญญาณไฟจราจรตามแยก การจราจรต่างๆ โดยตรง ประโยชน์ที่ได้รับ

22 • การเพิ่มเติมในส่วนของตัวแสดงผลตัวเลขนับ ถอยหลังแบบ 7 segment ทำให้ GPIO port มี ไม่เพียงพอ - ไมโครคอนโทรเลอร์รุ่นที่ใช้มี GPIO port 25 GPIO • พื้นที่ในการจัดเก็บโปรแกรมบน ไมโครคอนโทรเลอร์มีขนาด 32 kb ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน • ใช้ shift register ใน การขยาย output โดย ใช้ shift register เบอร์ 74HC595 ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไข

23 • พัฒนาและจำลองระบบสัญญาณไฟจราจร ที่สามารถทำงานได้ด้วยตนเองโดยอัตโนมัติ • ควบคุมและปรับเปลี่ยนการจราจรให้เป็นไป ตามสภาพและปริมาณในขณะนั้น โดยการ ควบคุมจากศูนย์ควบคุมให้เป็นไปตามความ ต้องการของผู้ใช้ผ่านระบบเครือข่ายได้ สรุปผลโครงการ

24 • ปรับปรุงโปรแกรมให้ทำงานบนเครื่อง คอมพิวเตอร์ได้โดยอัตโนมัติและสามารถ วิเคราะห์แยกการจราจรที่อยู่ใกล้เคียงกันมา ช่วยในการตัดสินใจในการควบคุมสัญญาณ ไฟจราจรบนระบบเครือข่ายให้มี ความสัมพันธ์กันมากยิ่งขึ้น • ศึกษาและเพิ่มเติมเทคโนโลยี image processing ในการเข้ามาช่วยในการ กำหนดการทำงานของสัญญาณไฟจราจร ข้อเสนอแนะ

25 Thank you for your attention.


ดาวน์โหลด ppt • วัตถุประสงค์ • การออกแบบระบบ • การทดสอบ • ประโยชน์ที่ได้รับ • ปัญหาและอุปสรรคและแนว ทางการแก้ไข • สรุปผลโครงการ • ข้อเสนอแนะ Agenda.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google