งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO โครงการเครือข่ายไฟ จราจรอัจฉริยะ Intelligent Traffic Light Network หมายเลขโครงการ COE2009-16 นายณัฐภัทร ไวพจน์ 493040149-7 นางสาววนิดา ลือฤทธิ์ 493041257-9.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO โครงการเครือข่ายไฟ จราจรอัจฉริยะ Intelligent Traffic Light Network หมายเลขโครงการ COE2009-16 นายณัฐภัทร ไวพจน์ 493040149-7 นางสาววนิดา ลือฤทธิ์ 493041257-9."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO โครงการเครือข่ายไฟ จราจรอัจฉริยะ Intelligent Traffic Light Network หมายเลขโครงการ COE นายณัฐภัทร ไวพจน์ นางสาววนิดา ลือฤทธิ์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. ดร. นวภัค เอื้อ อนันต์ ผศ. ดร. ดารณี หอมดี อ. ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา โครงการ อาจารย์ผู้ร่วม ประเมิน

2 หัวข้อนำเสนอ  บทนำ  วัตถุประสงค์ของโครงการ  ขอบเขตของโครงการ  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  แผนการดำเนินงาน  ความคืบหน้าของโครงการ  บอร์ดที่ใช้ในการทดลอง  แบบจำลองการนับเวลาถอยหลังทาง 7 segment แบบแยกสีได้  การดำเนินการขั้นต่อไป  การติดต่อและควบคุมผ่านระบบเครือข่าย  การออกแบบอินเทอร์เฟส  ปัญหาและอุปสรรค ภาพจาก enwichukip.org. uk/assets/imag es/traffic_light_ led2.jpg

3 บทนำ  วัตถุประสงค์ของโครงการ  สามารถควบคุมการจราจรจากศูนย์ ควบคุมการจราจรผ่านระบบเครือข่าย ได้  พัฒนาระบบสัญญาณไฟจราจรที่ สัมพันธ์กับสภาพการจราจรทั้งแยก การจราจรที่ควบคุมและแยกใกล้เคียง ภาพจาก _09_30_08_59_38.jpg

4 บทนำ  ขอบเขตของโครงการ  สามารถส่งข้อมูลการจราจร และควบคุมผ่านระบบ เครือข่าย  สามารถปรับเปลี่ยนระบบ สัญญาณไฟจราจรโดย อัตโนมัติ ภาพจาก 0Siam%20Square.JPG

5 บทนำ  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ลดปัญหาการจราจรตามแยก การจราจรตามเมืองใหญ่ โดยใช้ ระบบสัญญาณไฟจราจรที่ สามารถควบคุมการทำงานผ่าน ระบบเครือข่ายได้  ระบบสัญญาณไฟจราจรสามารถ ทำงานตามเวลาที่กำหนด

6 แผนการ ดำเนินงาน

7 ความคืบหน้าของ โครงการ  บอร์ดที่ใช้ในการทดลอง

8 ความคืบหน้าของ โครงการ  แบบจำลองการนับเวลาถอยหลัง ทาง 7 segment แบบแยกสีได้

9

10

11

12

13

14

15 การดำเนินการขั้น ต่อไป  การติดต่อและควบคุมผ่านระบบเครือข่าย  การออกแบบอินเทอร์เฟส

16 TCP /IP ศูนย์ควบคุม การจราจร การดำเนินการขั้น ต่อไป

17 ปัญหาและอุปสรรค  การเพิ่มเติมในส่วนของตัว แสดงผล ตัวเลขนับถอย หลังแบบ 7 segment ทำให้ GPIO port มีไม่เพียงพอ  ไมโครคอนโทรเลอร์รุ่นที่ใช้มี GPIO port 25 GPIO  ใช้ shift register ในการขยาย output โดยใช้ shift register เบอร์ 74HC595 แนวทางการ แก้ไข

18 Q&A


ดาวน์โหลด ppt LOGO โครงการเครือข่ายไฟ จราจรอัจฉริยะ Intelligent Traffic Light Network หมายเลขโครงการ COE2009-16 นายณัฐภัทร ไวพจน์ 493040149-7 นางสาววนิดา ลือฤทธิ์ 493041257-9.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google