งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการเครือข่ายไฟจราจรอัจฉริยะ Intelligent Traffic Light Network

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการเครือข่ายไฟจราจรอัจฉริยะ Intelligent Traffic Light Network"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการเครือข่ายไฟจราจรอัจฉริยะ Intelligent Traffic Light Network
หมายเลขโครงการ COE นายณัฐภัทร ไวพจน์ นางสาววนิดา ลือฤทธิ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อ.ดร.นวภัค เอื้ออนันต์ อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ. ดร. ดารณี หอมดี อ.ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 หัวข้อนำเสนอ บทนำ วัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตของโครงการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ แผนการดำเนินงาน ความคืบหน้าของโครงการ บอร์ดที่ใช้ในการทดลอง แบบจำลองการนับเวลาถอยหลังทาง 7 segment แบบแยกสีได้ การดำเนินการขั้นต่อไป การติดต่อและควบคุมผ่านระบบเครือข่าย การออกแบบอินเทอร์เฟส ปัญหาและอุปสรรค ภาพจาก

3 บทนำ วัตถุประสงค์ของโครงการ
สามารถควบคุมการจราจรจากศูนย์ควบคุมการจราจรผ่านระบบเครือข่ายได้ พัฒนาระบบสัญญาณไฟจราจรที่สัมพันธ์กับสภาพการจราจรทั้งแยกการจราจรที่ควบคุมและแยกใกล้เคียง ภาพจาก

4 บทนำ ขอบเขตของโครงการ
สามารถส่งข้อมูลการจราจรและควบคุมผ่านระบบเครือข่าย สามารถปรับเปลี่ยนระบบสัญญาณไฟจราจรโดยอัตโนมัติ ภาพจาก

5 บทนำ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ลดปัญหาการจราจรตามแยกการจราจรตามเมืองใหญ่ โดยใช้ระบบสัญญาณไฟจราจรที่สามารถควบคุมการทำงานผ่านระบบเครือข่ายได้ ระบบสัญญาณไฟจราจรสามารถทำงานตามเวลาที่กำหนด

6 แผนการดำเนินงาน

7 ความคืบหน้าของโครงการ
บอร์ดที่ใช้ในการทดลอง

8 ความคืบหน้าของโครงการ
แบบจำลองการนับเวลาถอยหลังทาง 7 segment แบบแยกสีได้

9

10

11

12

13

14

15 การดำเนินการขั้นต่อไป
การติดต่อและควบคุมผ่านระบบเครือข่าย การออกแบบอินเทอร์เฟส

16 การดำเนินการขั้นต่อไป
TCP/IP TCP/IP ศูนย์ควบคุมการจราจร

17 ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไข
การเพิ่มเติมในส่วนของตัวแสดงผล ตัวเลขนับถอยหลังแบบ 7 segment ทำให้ GPIO port มีไม่เพียงพอ ไมโครคอนโทรเลอร์รุ่นที่ใช้มี GPIO port 25 GPIO แนวทางการแก้ไข ใช้ shift register ในการขยาย output โดยใช้ shift register เบอร์ 74HC595

18 Q&A


ดาวน์โหลด ppt โครงการเครือข่ายไฟจราจรอัจฉริยะ Intelligent Traffic Light Network

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google