งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO โครงการเครือข่ายไฟ จราจรอัจฉริยะ Intelligent Traffic Light Network หมายเลขโครงการ COE2009-16 นายณัฐภัทร ไวพจน์ 493040149-7 นางสาววนิดา ลือฤทธิ์ 493041257-9.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO โครงการเครือข่ายไฟ จราจรอัจฉริยะ Intelligent Traffic Light Network หมายเลขโครงการ COE2009-16 นายณัฐภัทร ไวพจน์ 493040149-7 นางสาววนิดา ลือฤทธิ์ 493041257-9."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO โครงการเครือข่ายไฟ จราจรอัจฉริยะ Intelligent Traffic Light Network หมายเลขโครงการ COE2009-16 นายณัฐภัทร ไวพจน์ 493040149-7 นางสาววนิดา ลือฤทธิ์ 493041257-9 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. ดร. นวภัค เอื้อ อนันต์ ผศ. ดร. ดารณี หอมดี อ. ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา โครงการ อาจารย์ผู้ร่วม ประเมิน

2 หัวข้อนำเสนอ  บทนำ  วัตถุประสงค์ของโครงการ  ขอบเขตของโครงการ  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  แผนการดำเนินงาน  ความคืบหน้าของโครงการ  บอร์ดที่ใช้ในการทดลอง  แบบจำลองการนับเวลาถอยหลังทาง 7 segment แบบแยกสีได้  การดำเนินการขั้นต่อไป  การติดต่อและควบคุมผ่านระบบเครือข่าย  การออกแบบอินเทอร์เฟส  ปัญหาและอุปสรรค ภาพจาก http://www.gre enwichukip.org. uk/assets/imag es/traffic_light_ led2.jpg

3 บทนำ  วัตถุประสงค์ของโครงการ  สามารถควบคุมการจราจรจากศูนย์ ควบคุมการจราจรผ่านระบบเครือข่าย ได้  พัฒนาระบบสัญญาณไฟจราจรที่ สัมพันธ์กับสภาพการจราจรทั้งแยก การจราจรที่ควบคุมและแยกใกล้เคียง ภาพจาก http://www.gets.co.th/backoffice/customer_photo/2008 _09_30_08_59_38.jpg

4 บทนำ  ขอบเขตของโครงการ  สามารถส่งข้อมูลการจราจร และควบคุมผ่านระบบ เครือข่าย  สามารถปรับเปลี่ยนระบบ สัญญาณไฟจราจรโดย อัตโนมัติ ภาพจาก http://www.arrakeen.ch/thai4/016%20%20traffic%20at%2 0Siam%20Square.JPG

5 บทนำ  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ลดปัญหาการจราจรตามแยก การจราจรตามเมืองใหญ่ โดยใช้ ระบบสัญญาณไฟจราจรที่ สามารถควบคุมการทำงานผ่าน ระบบเครือข่ายได้  ระบบสัญญาณไฟจราจรสามารถ ทำงานตามเวลาที่กำหนด

6 แผนการ ดำเนินงาน

7 ความคืบหน้าของ โครงการ  บอร์ดที่ใช้ในการทดลอง

8 ความคืบหน้าของ โครงการ  แบบจำลองการนับเวลาถอยหลัง ทาง 7 segment แบบแยกสีได้

9

10

11

12

13

14

15 การดำเนินการขั้น ต่อไป  การติดต่อและควบคุมผ่านระบบเครือข่าย  การออกแบบอินเทอร์เฟส

16 TCP /IP ศูนย์ควบคุม การจราจร การดำเนินการขั้น ต่อไป

17 ปัญหาและอุปสรรค  การเพิ่มเติมในส่วนของตัว แสดงผล ตัวเลขนับถอย หลังแบบ 7 segment ทำให้ GPIO port มีไม่เพียงพอ  ไมโครคอนโทรเลอร์รุ่นที่ใช้มี GPIO port 25 GPIO  ใช้ shift register ในการขยาย output โดยใช้ shift register เบอร์ 74HC595 แนวทางการ แก้ไข

18 Q&A


ดาวน์โหลด ppt LOGO โครงการเครือข่ายไฟ จราจรอัจฉริยะ Intelligent Traffic Light Network หมายเลขโครงการ COE2009-16 นายณัฐภัทร ไวพจน์ 493040149-7 นางสาววนิดา ลือฤทธิ์ 493041257-9.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google