งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COE : ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ Smart Bus Stop

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COE : ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ Smart Bus Stop"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COE2010-14: ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ Smart Bus Stop
โดย นางสาวนันทนา วลีขจรเลิศ นางสาวกฤษวรรณ พิมพ์ดี

2 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ดร
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ดร.วสุ เชาว์พานนท์ อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ ดร.ชัชชัย คุณบัว ดร.วิชชา เฟื่องจันทร์

3 รายละเอียดการนำเสนอ 1. วัตถุประสงค์ของโครงการ 2. ขอบเขตของโครงการ 3. การออกแบบวงจรที่ใช้ในการแสดงผลข้อมูลทาง Led 4. การทดสอบระบบ 5. ผลที่ได้รับ 6. ปัญหาที่และอุปสรรคที่พบ 7. ข้อเสนอแนะ

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อพัฒนาระบบการค้นหาตำแหน่งของรถเมล์ และการส่งข้อมูลไปยังป้ายรถเมล์ โดยใช้ Zigbee เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ผู้โดยสาร เนื่องจากผู้โดยสารจะทราบตำแหน่งของรถเมล์ และจะสามารถประมาณเวลาที่รถเมล์จะมาถึงป้ายได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้โดยสารในการวางแผนการเดินทาง เพื่อนำความรู้ทาง Embedded System และเทคโนโลยีZigbee มาประยุกต์ใช้งาน

5 ขอบเขตของโครงการ ระยะทางในการรับส่งข้อมูลตำแหน่งที่ Zigbee สามารถส่งสัญญาณถึงกันได้ ใช้อุปกรณ์ Microcontroller เพื่อทำการแสดงตำแหน่งของรถเมล์ผ่านหลอดไฟ Led ทดสอบการทำงานกับรถเมล์ 1 คัน และป้ายรถเมล์ 4 ป้าย

6 การออกแบบวงจร วงจรที่ใช้ในการแสดงผลข้อมูลทาง Led ทำการออกแบบวงจร Shift Register (D-FlipFlop, Serial-in Parallel-out)

7 การออกแบบวงจร (ต่อ)

8 การทดสอบระบบ ทดสอบการรับส่งสัญญาณระหว่างชุด Microcontroller 5 ชุด โดยกำหนดให้ชุดหนึ่งเป็นรถเมล์ (สายสีแดง) ทำหน้าที่ส่งสัญญาณ และอีก 4 ชุด เป็นป้ายรถเมล์ (ป้าย 8 คือ คณะสถาปัตยกรรม, ป้าย 9 คือ คณะเภสัชศาสตร์, ป้าย 11 คือ คณะพยาบาลศาสตร์, ป้าย 12 คือ ศูนย์แพทย์) ดังรูป

9 การทดสอบระบบ (ต่อ)

10 การทดสอบระบบ (ต่อ) ทดสอบภายในห้อง

11 การทดสอบระบบ (ต่อ) แนะนำ

12 การทดสอบระบบ (ต่อ) จุดที่วางอุปกรณ์

13 การทดสอบระบบ (ต่อ) ทดสอบกับสถานที่จริง

14 การทดสอบระบบ (ต่อ) ทดสอบระยะการรับส่งสัญญาณ

15 การทดสอบระบบ (ต่อ) ทดสอบระยะการรับส่งสัญญาณ

16 ผลที่ได้รับ 1. ได้อุปกรณ์ต้นแบบในการค้นหา, ระบุตำแหน่งของรถเมล์ และส่งข้อมูลไปยังป้ายรถเมล์เพื่อทำการแสดงผลผ่านทางหลอด Led ซึ่งสามารถนำอุปกรณ์นี้ไปพัฒนาเพื่อใช้งานต่อได้ 2. ได้ความรู้ในการประยุกต์ใช้ Embedded System และเทคโนโลยีการสื่อสารระยะใกล้ในเครือข่ายเซ็นเซอร์แบบไร้สาย (Wireless Sensor Network) ของ Zigbee

17 ปัญหาและอุปสรรคที่พบ
1. Xbee ไม่สามารถรับส่งข้อมูลได้ในระยะทางที่ระบุไว้ ตาม specification อาจเนื่องมาจากถูกสัญญาณอื่น รบกวน หรืออยู่ในระยะ non-line of sight 2. สามารถระบุตำแหน่งของรถเมล์ได้โดยประมาณ เนื่องจากไม่ได้นำค่าความเข้มของสัญญาณมา คำนวณระยะทาง

18 ข้อเสนอแนะ ตรวจสอบระยะการรับส่งสัญญาณจริง และทำการวัดความเข้มของสัญญาณ เพื่อการระบุตำแหน่งที่แม่นยำมากยิ่งขึ้น

19 Q&A


ดาวน์โหลด ppt COE : ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ Smart Bus Stop

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google