งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายทรรศนชัย ดวงงอก 493040153-6 นายภัทรกิติ ไชยสิงห์ 493040169-1 อาจารย์ที่ปรึกษา รศ. วิโรจน์ ทวีปวรเดช อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน รศ. วนิดา แก่นอากาศ ผศ. อนัตต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายทรรศนชัย ดวงงอก 493040153-6 นายภัทรกิติ ไชยสิงห์ 493040169-1 อาจารย์ที่ปรึกษา รศ. วิโรจน์ ทวีปวรเดช อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน รศ. วนิดา แก่นอากาศ ผศ. อนัตต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายทรรศนชัย ดวงงอก 493040153-6 นายภัทรกิติ ไชยสิงห์ 493040169-1 อาจารย์ที่ปรึกษา รศ. วิโรจน์ ทวีปวรเดช อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน รศ. วนิดา แก่นอากาศ ผศ. อนัตต์ เจ่าสกุล

2 หัวข้อนำเสนอ  เกี่ยวกับโครงการ  การทำงานของระบบ  ความก้าวหน้าของโครงการ  Database  User Interface  Demo  ปัญหาและอุปสรรค  สรุปแผนการดำเนินงาน  Q&A

3 เกี่ยวกับโครงการ  การบริหารจัดการภายในอู่ซ่อมรถยนต์ • การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสาร • ความล่าช้าในการดำเนินเรื่องการเคลมประกัน  ระบบสามารถรองรับการใช้งานของอู่ซ่อม รถยนต์ในสมาคมอู่กลางการประกันภัย  ขอบเขตของโครงการ • ออกแบบและสร้างฐานข้อมูลที่ใช้จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ของอู่ซ่อมรถยนต์ได้ • ระบบสามารถคำนวนค่าอะไหล่และค่าซ่อมได้ • ระบบสามารถตรวจสอบสถานะการซ่อมได้ • ระบบสามารถจัดเตรียมข้อมูลในการเคลมประกันได้

4 การทำงานของระบบ Step3 : ส่งเคลม ประกัน Step4 : ดำเนินการ ซ่อม Step5 : ส่งใบ แจ้งหนี้ Step6 : จัดทำ ใบเสร็จรับเงิน Step1 : เก็บข้อมูล เบื้องต้น Step2 : ประเมินราคา ซ่อม เคลม เพิ่ม

5 ความก้าวหน้าของโครงการ - Database

6  Database ชื่อตารางรายละเอียด Job Customer_info Car_info Insurance_compan y_info Standard_price_inf o Damage_info Old_Damage_info Part_Info

7 ความก้าวหน้าของโครงการ  Table Job

8 ความก้าวหน้าของโครงการ - Database  Table Car_Info

9 ความก้าวหน้าของโครงการ - Database  Table Customer_Info

10 ความก้าวหน้าของโครงการ - Database  Table Insurance_compan y_info

11 ความก้าวหน้าของโครงการ - Database  Table Standard_price_ info

12 ความก้าวหน้าของโครงการ - Database  Table Standard_price_ info

13 ความก้าวหน้าของโครงการ - Database  Table Damage_info

14 ความก้าวหน้าของโครงการ - Database  Table Old_Damage_inf o

15 ความก้าวหน้าของโครงการ - Database  Table Part_info

16 ความก้าวหน้าของโครงการ - Database

17 ความก้าวหน้าของโครงการ – User Interface

18

19

20

21

22

23

24 ความก้าวหน้าของโครงการ - Database

25 ปัญหาและอุปสรรค  เปลี่ยนเครื่องมือในการพัฒนาระบบ  Spring framework --> JSP + Java servlet  เริ่มพัฒนาระบบล่าช้ากว่าแผนการ ดำเนินงานที่กำหนดไว้  เนื่องจากเสียเวลาในการศึกษา Spring framework มาก  ทำให้เหลืองานที่รอการพัฒนาค่อนข้างเยอะ  แก้ปัญหาโดยการเร่งดำเนินการ

26 สรุปแผนการดำเนินงาน # แผนการดำเนินงาน 25522553 มิยกคสคกยตคพยธคมกกพ 1 หัวข้อเสนอโครงการ 2 ศึกษาความรู้เบื้องต้น 3 ออกแบบระบบ 4 พัฒนาระบบ - Database - โมดูลรับข้อมูล - โมดูลเคลมประกัน - โมดูลดำเนินการซ่อม - โมดูลจัดทำ ใบเสร็จรับเงิน 5 ทดสอบและปรับปรุงระบบ 6 จัดทำคู่มือและรายงาน

27 Q&A


ดาวน์โหลด ppt นายทรรศนชัย ดวงงอก 493040153-6 นายภัทรกิติ ไชยสิงห์ 493040169-1 อาจารย์ที่ปรึกษา รศ. วิโรจน์ ทวีปวรเดช อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน รศ. วนิดา แก่นอากาศ ผศ. อนัตต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google