งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COE โปรแกรมบริหารจัดการอู่ซ่อมรถยนต์ iGarage

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COE โปรแกรมบริหารจัดการอู่ซ่อมรถยนต์ iGarage"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COE2009-25 โปรแกรมบริหารจัดการอู่ซ่อมรถยนต์ iGarage
นายทรรศนชัย ดวงงอก นายภัทรกิติ ไชยสิงห์ อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.วิโรจน์ ทวีปวรเดช อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน รศ.วนิดา แก่นอากาศ ผศ.อนัตต์ เจ่าสกุล

2 หัวข้อนำเสนอ เกี่ยวกับโครงการ การทำงานของระบบ ความก้าวหน้าของโครงการ
Database User Interface Demo ปัญหาและอุปสรรค สรุปแผนการดำเนินงาน Q&A

3 เกี่ยวกับโครงการ การบริหารจัดการภายในอู่ซ่อมรถยนต์
การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสาร ความล่าช้าในการดำเนินเรื่องการเคลมประกัน ระบบสามารถรองรับการใช้งานของอู่ซ่อมรถยนต์ในสมาคมอู่กลางการประกันภัย ขอบเขตของโครงการ ออกแบบและสร้างฐานข้อมูลที่ใช้จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ของอู่ซ่อมรถยนต์ได้ ระบบสามารถคำนวนค่าอะไหล่และค่าซ่อมได้ ระบบสามารถตรวจสอบสถานะการซ่อมได้ ระบบสามารถจัดเตรียมข้อมูลในการเคลมประกันได้

4 Step1 : เก็บข้อมูลเบื้องต้น Step2 : ประเมินราคาซ่อม
การทำงานของระบบ Step1 : เก็บข้อมูลเบื้องต้น Step2 : ประเมินราคาซ่อม เคลมเพิ่ม Step3 : ส่งเคลมประกัน Step4 : ดำเนินการซ่อม Step5 : ส่งใบแจ้งหนี้ Step6 : จัดทำใบเสร็จรับเงิน

5 ความก้าวหน้าของโครงการ - Database

6 ความก้าวหน้าของโครงการ - Database
ชื่อตาราง รายละเอียด Job Customer_info Car_info Insurance_company_info Standard_price_info Damage_info Old_Damage_info Part_Info

7 ความก้าวหน้าของโครงการ
Table Job

8 ความก้าวหน้าของโครงการ - Database
Table Car_Info

9 ความก้าวหน้าของโครงการ - Database
Table Customer_Info

10 ความก้าวหน้าของโครงการ - Database
Table Insurance_company_info

11 ความก้าวหน้าของโครงการ - Database
Table Standard_price_info

12 ความก้าวหน้าของโครงการ - Database
Table Standard_price_info

13 ความก้าวหน้าของโครงการ - Database
Table Damage_info

14 ความก้าวหน้าของโครงการ - Database
Table Old_Damage_info

15 ความก้าวหน้าของโครงการ - Database
Table Part_info

16 ความก้าวหน้าของโครงการ - Database
User Interface

17 ความก้าวหน้าของโครงการ – User Interface

18 ความก้าวหน้าของโครงการ – User Interface

19 ความก้าวหน้าของโครงการ – User Interface

20 ความก้าวหน้าของโครงการ – User Interface

21 ความก้าวหน้าของโครงการ – User Interface

22 ความก้าวหน้าของโครงการ – User Interface

23 ความก้าวหน้าของโครงการ – User Interface

24 ความก้าวหน้าของโครงการ - Database
Demo

25 ปัญหาและอุปสรรค เปลี่ยนเครื่องมือในการพัฒนาระบบ
Spring framework --> JSP + Java servlet เริ่มพัฒนาระบบล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ เนื่องจากเสียเวลาในการศึกษา Spring framework มาก ทำให้เหลืองานที่รอการพัฒนาค่อนข้างเยอะ แก้ปัญหาโดยการเร่งดำเนินการ

26 สรุปแผนการดำเนินงาน # แผนการดำเนินงาน 2552 2553 มิย กค สค กย ตค พย ธค
มก กพ 1 หัวข้อเสนอโครงการ 2 ศึกษาความรู้เบื้องต้น 3 ออกแบบระบบ 4 พัฒนาระบบ - Database - โมดูลรับข้อมูล - โมดูลเคลมประกัน - โมดูลดำเนินการซ่อม - โมดูลจัดทำใบเสร็จรับเงิน 5 ทดสอบและปรับปรุงระบบ 6 จัดทำคู่มือและรายงาน

27 Q&A


ดาวน์โหลด ppt COE โปรแกรมบริหารจัดการอู่ซ่อมรถยนต์ iGarage

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google