งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Centralized Log Server Centralized Log Server ระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ แบบรวมศูนย์ นายพงษ์รัตน์ สุนทรา 493040162-5 นายภครัช เสนไกรกุล 493040168-3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Centralized Log Server Centralized Log Server ระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ แบบรวมศูนย์ นายพงษ์รัตน์ สุนทรา 493040162-5 นายภครัช เสนไกรกุล 493040168-3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Centralized Log Server Centralized Log Server ระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ แบบรวมศูนย์ นายพงษ์รัตน์ สุนทรา 493040162-5 นายภครัช เสนไกรกุล 493040168-3

2 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์ ดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย อาจารย์ร่วมประเมินโครงการ อาจารย์ ดร. ชัชชัย คุณบัว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนัตต์ เจ่า สกุล

3 หัวข้อที่จะนำเสนอ o แนะนำโครงการ o ภาพรวมของระบบ o การพัฒนาระบบ o สิ่งที่จะทำการพัฒนาต่อ o คำถาม - คำตอบ

4 แนะนำโครงการ o Centralized Log Server o ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ จากเครื่องแม่ข่าย และอุปกรณ์เครือข่าย o เก็บรักษาข้อมูลได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง o ป้องกันการเข้าถึง และ การแก้ไขได้ o พ. ร. บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ. ศ.2550

5 ภาพรวมของระบบ

6 การ พัฒนา ระบบ o การจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ o การเข้ารหัสข้อมูลจราจร คอมพิวเตอร์ในระหว่างการส่ง o การกู้คืนข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ที่ ถูกแก้ไข o การตรวจสอบความถูกต้องของ ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์

7 การจัดเก็บ ข้อมูล จราจร คอมพิวเตอร์ o ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลจราจร คอมพิวเตอร์ o RSYSLOG o นำมาประยุกต์ใช้งานได้ง่าย o เป็น default syslog daemon ใน Fedora และ Debian o Non-commercial o SYSLOG-NG o สร้างโดย Balabit It Security. o มีรูปแบบของ configuration file ที่ง่าย o มีทั้งแบบ commercial และ non- commercial

8 การจัดเก็บข้อมูลจราจร คอมพิวเตอร์ ( ต่อ ) o ตัวอย่างข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ที่ทำการ จัดเก็บ

9 การเข้ารหัสข้อมูลจราจร คอมพิวเตอร์ในระหว่างการส่ง o สาเหตุที่ต้องทำการเข้ารหัส o ข้อมูลจราจรที่ถูกส่งจะเป็น clear-text o สามารถใช้ sniffer ดักจับได้ o ซอฟต์แวร์ที่ใช้ o Openssl o Stunnel

10 การเข้ารหัสข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ในระหว่างการส่ง ( ต่อ )

11 o การดักจับข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ก่อนทำ การเข้ารหัส

12 การเข้ารหัสข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ในระหว่างการส่ง ( ต่อ ) o การดักจับข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์หลังทำ การเข้ารหัส

13 การกู้คืนข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ที่ ถูกแก้ไข o Nilfs2 o The New Implementation of log-structured file system o Check Point o สามารถ กู้ไฟล์ที่ถูกเขียนทับ หรือ ทำลายทิ้ง กลับมาที่ check point ได้

14 การกู้คืนข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ที่ ถูกแก้ไข ( ต่อ ) o ทำการ mount nilfs2 ที่ /var/log

15 การกู้คืนข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ที่ ถูกแก้ไข ( ต่อ ) o ใช้คำสั่ง lscp เพื่อตรวจดู Check point

16 การกู้คืนข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ที่ ถูกแก้ไข ( ต่อ ) o เปิด file var/log/all.log เพื่อที่จะทำการ แก้ไข log

17 การกู้คืนข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ที่ ถูกแก้ไข ( ต่อ ) o แก้ไข all.log โดยการลบบรรทัดแรกทิ้ง

18 การกู้คืนข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ที่ ถูกแก้ไข ( ต่อ ) o ใช้คำสั่ง lscp อีกครั้งจะเห็นได้ว่ามีการสร้าง check point มาถึงลำดับที่ 79 แล้ว

19 การกู้คืนข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ที่ ถูกแก้ไข ( ต่อ ) o ใช้คำสั่ง chcp ss 37 เพื่อที่จะทำการ rollback ไปที่ check point ที่ 37

20 การกู้คืนข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ที่ ถูกแก้ไข ( ต่อ ) o ทำการ mount data ที่ check point 37 ไป ที่ /nilfs-cp

21 การกู้คืนข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ที่ ถูกแก้ไข ( ต่อ ) o ทำการตรวจสอบไฟล์ all.log ที่อยู่ใน /nilfs- cp จะเห็นได้ว่ามีข้อมูลที่ลบไปในขั้นตอน ก่อนหน้านี้

22 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จราจรคอมพิวเตอร์ o Data Hashing การทำ Data hashing เพื่อตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูล เพื่อรักษาความ น่าเชื่อถือของข้อมูล o SHA1 เป็น Algorithm ในการทำ Data Hashing ให้กับ Log File โดยให้ค่า Hash value เท่ากับ 160 bits

23 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จราจรคอมพิวเตอร์ ( ต่อ ) o $ sha1sum access.log > access.sha1 o $ sha1sum –c access.sha1

24 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จราจรคอมพิวเตอร์ ( ต่อ ) o ทดลองแก้ไข Log File โดยการลบค่าใน access.log

25 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จราจรคอมพิวเตอร์ ( ต่อ ) o ตรวจสอบความถูกต้องของ access.log o $ sha1sum –c access.sha1 o ผลลัพธ์ที่ได้ คือ access.log: FAILED o sha1sum: WARNING: 1 of 1 computed checksum did NOT match

26 สิ่งที่จะทำการพัฒนาต่อ o Web-based o Security System o Backup System o Connector Collector o Implement to Product

27 คำถาม - คำตอบ


ดาวน์โหลด ppt Centralized Log Server Centralized Log Server ระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ แบบรวมศูนย์ นายพงษ์รัตน์ สุนทรา 493040162-5 นายภครัช เสนไกรกุล 493040168-3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google