งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบตรวจหาจุดที่ เกิดเหตุการณ์การคายประจุ ไฟฟ้าสถิตแบบไร้สายสำหรับ สายงานการผลิตฮาร์ดดิสก์ Development of a Wireless Electrostatic Discharge (ESD)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบตรวจหาจุดที่ เกิดเหตุการณ์การคายประจุ ไฟฟ้าสถิตแบบไร้สายสำหรับ สายงานการผลิตฮาร์ดดิสก์ Development of a Wireless Electrostatic Discharge (ESD)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบตรวจหาจุดที่ เกิดเหตุการณ์การคายประจุ ไฟฟ้าสถิตแบบไร้สายสำหรับ สายงานการผลิตฮาร์ดดิสก์ Development of a Wireless Electrostatic Discharge (ESD) Event Locator System for Hard Disk Assembly Line ณัฎฐา จินดาเพ็ชร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2 ที่มา หลักการและเหตุผลที่เสนอ โครงการ  ESD (Electrostatic discharge) ที่ทำความ เสียหายต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  โดยเฉพาะในหัวอ่านของฮาร์ดดิสก์ซึ่งถูกจัดเป็น Class 1 ESD Sensitive ซึ่งศักย์ไฟฟ้าเพียง 1 โวลต์ก็สามารถความเสียหายได้  การแก้ปัญหาด้วยวิธีการควบคุมที่เป็นการ ป้องกันการเกิดปรากฎการณ์การคายประจุไฟฟ้า สถิต อาจจะไม่เพียงพอ  ดังนั้นการแก้ปัญหา ESD ยังจำเป็นต้องมีการ ตรวจหาจุดที่เกิดเหตุการณ์ ESD ตลอดสายงาน การผลิตเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้แม่นยำ ถูกต้องและทันท่วงที

3 วัตถุประสงค์ของโครงการ  เพื่อออกแบบและพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ ตรวจวัด ESD แบบไร้สายขนาดเล็ก  เพื่อศึกษาและพัฒนาต้นแบบสถานีฐานมี โปรแกรมคำนวณและทำการบันทึกตำแหน่ง ที่เกิดเหตุการณ์ ESD แบบไร้สาย  เพื่อศึกษาแนวทางสำหรับตรวจหาจุดที่เกิด เหตุการณ์ ESD ตลอดสายงานการผลิต ฮาร์ดดิสก์ในราคาต่ำ

4 ระเบียบวิธีวิจัย (Methodology)  EMI Locators  เซนเซอร์วัด EMI (electromagnetic interference) ซึ่งเกิด จาก ESD  Broadband electromagnetic radiation—frequency rang ประมาณ 10 MHz - 2 GHz  วิธีมาตรฐานสำหรับระบุ ตำแหน่งที่เกิด ESD จะต้องใช้เซนเซอร์ถึง 3 ตัว  วิธีที่นำเสนอจะใช้ เซนเซอร์ 1 ตัว ร่วมกับ เทคนิค WSN (Wireless Sensor Network)

5 อุปสรรคและโอกาส  เซนเซอร์ ESD มีราคาแพงมาก  ต้องการทีม พัฒนาเซนเซอร์ราคาถูก  เซนเซอร์ ESD มีขนาดใหญ่มาก  ต้องการทีม VLSI design สำหรับทำ Single chip


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบตรวจหาจุดที่ เกิดเหตุการณ์การคายประจุ ไฟฟ้าสถิตแบบไร้สายสำหรับ สายงานการผลิตฮาร์ดดิสก์ Development of a Wireless Electrostatic Discharge (ESD)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google