งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อักษรเบรลล์เชิงกล (Braille Cell) COE2004-14. เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ (Braille Cell) อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อ. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อักษรเบรลล์เชิงกล (Braille Cell) COE2004-14. เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ (Braille Cell) อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อ. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อักษรเบรลล์เชิงกล (Braille Cell) COE2004-14

2 เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ (Braille Cell) อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อ. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ อ. ดารณี หอมดี อ. รุจชัย อึ้งอารุณยะวี  นาย กิตติศักดิ์ บัวขาว รหัส 443040648-4  นาย ณพงศ์ธรรมโนจิต รหัส 443040705-8  นาย ณรงค์ตั้งวาริธร รหัส 443040706-6

3 Agenda  วัตถุประสงค์ของ โครงงาน  ประโยชน์ที่จะได้รับ  แผนการดำเนินงานของ โครงการ  การดำเนินงานใน ปัจจุบัน  ปัญหาและแนวทาง แก้ปัญหา  แผนงานในอนาคต  การแสดงและทดสอบ การทำงาน

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ  เพื่อสร้างอุปกรณ์แสดงอักษรเบรลล์ เชิงกล  เพื่อพัฒนาซอฟท์แวร์แปลงเอกสาร ให้เป็นข้อมูลสำหรับอุปกรณ์แสดง อักษรเบรลล์เชิงกล

5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาก โครงการ  ผลงานที่ทำขึ้นจะสามารถเป็น ประโยชน์ต่อผู้พิการทางสายตาได้ ไม่มากก็น้อย  เรียนรู้ระบบการทำงานของเครื่อง Braille Display  เป็นแนวทางในการพัฒนาเครื่อง Braille Display ให้มีราคาถูกอีก แบบหนึ่ง

6 แผนการดำเนินงานของโครงการ แผนการดำเนินงาน / เดือน / สัปดาห์ที่ ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. 12341234123412341234 1. ศึกษาโปรแกรม VB 6 2. ออกแบบ โปรแกรมโดยใช้ VB 6 3. พัฒนาโปรแกรม บน VB 6 4. ศึกษาบอร์ดที่จะ นำมาใช้งาน 5. เขียน โปรแกรมควบคุม บอร์ด 6. พัฒนาอุปกรณ์ Braille cell 7. แก้ไข และสรุป การทำงาน

7 การดำเนินงานในปัจจุบัน  พัฒนาโปรแกรมให้นำเอกสารที่เป็น เท็กซ์มาแปลงเป็นข้อมูลสำหรับบันทึกลง อุปกรณ์ที่ใช้แสดงผล

8  แสดงข้อความและอักษรเบรลล์ที่ ต้องการ การดำเนินงานในปัจจุบัน ( ต่อ )

9  ส่งข้อมูลให้บอร์ดต่อไป การดำเนินงานในปัจจุบัน ( ต่อ )

10 การแสดงผล

11 CP-JR51RD2 ของ ETT ควบคุมการทำงานของ หน่วยความจำ ควบคุมการ แสดงผล

12 ควบคุมการทำงานของหน่วยความจำ 07FFh EEPROM 2K Bytes RS232 8 Bytes

13 ควบคุมการแสดงผล Up / Down XX100100

14 วงจรที่ใช้ในการ แสดงผล

15 วงจรที่ใช้ในการแสดงผล ( ต่อ )

16 ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหา ปัญหาที่พบ 1. ขาดความรู้ ความเข้าใจวิธีการเขียนและ อ่านอักษรเบรลล์ 2. ขาดความรู้และประสบการณ์ เกี่ยวกับวงจร อิเล็กทรอนิกส์ แนวทางแก้ไข 1. ปรึกษาผู้รู้ โดยได้สอบถามเจ้าหน้าที่ โรงเรียนสอนคนตาบอด 2. ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา

17 แผนการทำงานในอนาคต แผนการดำเนินงาน / เดือน / สัปดาห์ที่ ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. 12341234 1. ปรับปรุงโปรแกรม บน VB 6 2. พัฒนาอุปกรณ์ Braille cell 3. แก้ไข และสรุปการ ทำงาน

18 สิ่งที่จะทำในอนาคต  จัดทำตัวแสดงผลชนิดที่เป็นขดลวดโซลิ นอยด์ แทนหลอดไฟ LED  ตรวจหาข้อผิดพลาดของโครงการในส่วนที่ เหลืออยู่  ตรวจสอบการทำงานขั้นสุดท้าย

19 DEMO

20 Q&A


ดาวน์โหลด ppt อักษรเบรลล์เชิงกล (Braille Cell) COE2004-14. เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ (Braille Cell) อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อ. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google