งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การนำ RSS Feed มาประยุกต์ใช้ กับระบบ ERP โดยการดึงอัตรา แลกเปลี่ยนเงินตราระหว่าง ประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การนำ RSS Feed มาประยุกต์ใช้ กับระบบ ERP โดยการดึงอัตรา แลกเปลี่ยนเงินตราระหว่าง ประเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การนำ RSS Feed มาประยุกต์ใช้ กับระบบ ERP โดยการดึงอัตรา แลกเปลี่ยนเงินตราระหว่าง ประเทศ

2 RSS Feed with the application of CRM RSS Feed with the application of ERP ความเป็นมา RSS ปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขตการทำงาน แนวทางแก้ปัญหา ประโยชน์ที่จะได้รับ 2 1

3 RSS Feed with the application of CRM RSS Feed with the application of ERP ความเป็นมา RSS ปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขตการทำงาน แนวทางแก้ปัญหา ประโยชน์ที่จะได้รับ 3 2

4 RSS Feed with the application of CRM RSS Feed with the application of ERP ความเป็นมา 4 3

5 RSS Feed with the application of CRM RSS Feed with the application of ERP ความเป็นมา RSS ปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขตการทำงาน แนวทางแก้ปัญหา ประโยชน์ที่จะได้รับ 5 4

6 RSS Feed with the application of CRM RSS Feed with the application of ERP RSS ย่อมาจาก Really Simple Syndication คือ การแปลงข้อมูลต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐานกลางและ สามารถแลกเปลี่ยน สื่อสารกับที่อื่นๆ ได้อย่างง่ายและสะดวก โดยข้อมูลจะ อยู่ในรูปแบบของ XML (Extensible Market up Language) โดยเรา สามารถดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ ที่มี บริการ RSS นี้ได้โดยตรง และทันที 6 5

7 RSS Feed with the application of CRM RSS Feed with the application of ERP เทคโนโลยีของ RSS ทำให้เราสามารถรับข่าวสารจาก เว็บไซต์ที่ให้บริการข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องเปิด เว็บไซต์นั้นๆ แต่การรับข่าวสารผ่านทาง RSS จะต้องมี โปรแกรมที่รองรับเทคโนโลยีดังกล่าวและผู้ใช้งานได้นำ URL ของหน้า RSS feed ของเว็บไซต์ที่ต้องการรับ ข่าวสาร มาลงทะเบียนเอาไว้ 7 6

8 RSS Feed with the application of CRM RSS Feed with the application of ERP Really Simple Syndication (RSS 2.0) ล่าสุด Rich Site Summary (RSS 0.91) RDF Site Summary (RSS 0.9 และ 1.0) สำหรับเวอร์ชันที่ธนาคารใช้ : RSS-CB 8 7

9 RSS Feed with the application of CRM RSS Feed with the application of ERP จะรู้ได้อย่างไรว่าเว็บไซต์นั้นๆ ให้บริการ RSS เราสามารถสังเกตได้ว่า เว็บไซต์ใดที่ ให้บริการ RSS โดยดูจากสัญลักษณ์ หรือ รูปใดรูปหนึ่ง อยู่ภายในเว็บไซต์ หรือตรง บริเวณ Address Bar 9 8

10 RSS Feed with the application of CRM RSS Feed with the application of ERP ตัวอย่างจาก http://www.bot.or.thhttp://www.bot.or.th 10 9

11 RSS Feed with the application of CRM RSS Feed with the application of ERP อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย 11 10

12 RSS Feed with the application of CRM RSS Feed with the application of ERP ตัวอย่างจาก http://www.cbwiki.nethttp://www.cbwiki.net 12 11

13 RSS Feed with the application of CRM RSS Feed with the application of ERP ความเป็นมา RSS ปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขตการทำงาน แนวทางแก้ปัญหา ประโยชน์ที่จะได้รับ 13 12

14 RSS Feed with the application of CRM RSS Feed with the application of ERP 1. เกิดจากมีการปรับเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนเป็น ประจำทุกวัน สร้างความยุ่งยากต่อการบันทึก ข้อมูลระบบ ERP ที่จะต้องอัพเดทอัตรา แลกเปลี่ยนอยู่เสมอ 2. เกิดความผิดพลาดในการอัพเดทอัตรา แลกเปลี่ยนด้วยตัวของพนักงาน ส่งผลต่อผล กำไรขาดทุนในอัตราแลกเปลี่ยนที่ผิดพลาด สร้างความเสียหายให้แก่บริษัท 14 13

15 RSS Feed with the application of CRM RSS Feed with the application of ERP 15 14

16 RSS Feed with the application of CRM RSS Feed with the application of ERP ความเป็นมา RSS ปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขตการทำงาน แนวทางแก้ปัญหา ประโยชน์ที่จะได้รับ 16 15

17 RSS Feed with the application of CRM RSS Feed with the application of ERP 1. เพื่อดึงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่าง ประเทศจากเว็บไซด์ของทางธนาคารแห่ง ประเทศไทย 2. เพื่อลดความยุ่งยากในการบันทึกอัตรา แลกเปลี่ยนในระบบ ERP 3. เพื่อแก้ปัญหาความผิดพลาดในการอัพเดท อัตราแลกเปลี่ยนของผู้ใช้ระบบ 17 16

18 RSS Feed with the application of CRM RSS Feed with the application of ERP ความเป็นมา RSS ปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขตการทำงาน แ นวทางแก้ปัญหา ประโยชน์ที่จะได้รับ 18 17

19 RSS Feed with the application of CRM RSS Feed with the application of ERP  ใช้ได้เฉพาะอัตราแลกเปลี่ยนแบบถัวเฉลี่ย ระหว่างอัตราซื้อและขาย เนื่องจากเว็บไซด์ของทางธนาคารแห่งประเทศไทย ให้บริการ Feeds ได้เฉพาะ อัตราแลกเปลี่ยนแบบดังกล่าวเท่านั้น  จะต้องใช้ RSS Feeds CB เท่านั้น เนื่องจากเป็นมาตรฐานของธนาคารกลาง  เวลาในการ Feeds ขึ้นอยู่กับเวลาในการให้บริการเว็บไซด์ของ ทางธนาคารแห่งประเทศไทย 19 18

20 RSS Feed with the application of CRM RSS Feed with the application of ERP ความเป็นมา RSS ปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขตการทำงาน แนวทางแก้ปัญหา ประโยชน์ที่จะได้รับ 20 19

21 RSS Feed with the application of CRM RSS Feed with the application of ERP ขั้นตอนการทำงานของระบบ application 21 20

22 RSS Feed with the application of CRM RSS Feed with the application of ERP การศึกษานี้จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. ส่วนของเซิร์ฟเวอร์ • ฐานข้อมูล • เขียนโปรแกรมการอ่านข้อมูล RSS และ อัพเดทข้อมูล ผ่าน RFC ลงในฐานข้อมูล 2. ส่วนของ Server (SAP) • เขียน RFC (Remote Function Call) โปรแกรม เพื่อทำการอัพเดทอัตราแลกเปลี่ยน 22 21

23 RSS Feed with the application of CRM RSS Feed with the application of ERP ตัวอย่างการ หน้าจอบันทึก ข้อมูลอัตรา แลกเปลี่ยน 23 22

24 RSS Feed with the application of CRM RSS Feed with the application of ERP ตัวอย่าง โครงสร้างที่ จะต้องอัพโหลด ข้อมูล 24 23

25 RSS Feed with the application of CRM RSS Feed with the application of ERP 25 24

26 RSS Feed with the application of CRM RSS Feed with the application of ERP ความเป็นมา RSS ปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขตการทำงาน แนวทางแก้ปัญหา ประโยชน์ที่จะได้รับ 26 25

27 RSS Feed with the application of CRM RSS Feed with the application of ERP ลดกระบวนการทำงานของผู้ใช้ระบบ ลดความเสี่ยงในความผิดพลาดของพนักงาน ที่จะส่งผลต่อ ความเสียหายของบริษัท ข้อมูลที่นำไปวิเคราะห์ มีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง มากยิ่งขึ้น 27 25

28 RSS Feed with the application of CRM RSS Feed with the application of ERP www.rss.in.th www.rssthai.com wiki.nectec.or.th/setec/Knowledge/RSS www.cbwiki.net/wiki/index.php/RSS-CBMain www.bot.or.th/Thai/RSS/Pages/exchangerate_rss.aspx การพัฒนาระบบเว็บท่าด้วย RSS สำหรับการติดตามและจัดส่งข่าวสาร โดย นายวัชรพงษ์ เชื้ออินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระบบ SDN SAP 28 26

29 RSS Feed with the application of CRM RSS Feed with the application of ERP 29 27


ดาวน์โหลด ppt 1 การนำ RSS Feed มาประยุกต์ใช้ กับระบบ ERP โดยการดึงอัตรา แลกเปลี่ยนเงินตราระหว่าง ประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google