งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Department of Computer Engineering, KKU 1 Real Time Information Integration System ระบบบูรณาการสารสนเทศ แบบเวลาจริง โดย นางสาวทัศนียา โสดาสร้อย รหัส 483040105-6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Department of Computer Engineering, KKU 1 Real Time Information Integration System ระบบบูรณาการสารสนเทศ แบบเวลาจริง โดย นางสาวทัศนียา โสดาสร้อย รหัส 483040105-6."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Department of Computer Engineering, KKU 1 Real Time Information Integration System ระบบบูรณาการสารสนเทศ แบบเวลาจริง โดย นางสาวทัศนียา โสดาสร้อย รหัส 483040105-6 นายอรรถพลทะแพงพันธ์รหัส 483040166-6 วันที่ 10 มกราคม 2552 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร. กานดา สายแก้ว IPUS2_I251C04 001

2 Department of Computer Engineering, KKU2 หัวข้อนำเสนอ ความสำคัญและที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ภาพรวมของระบบ รูปแบบการทำงานของระบบ Demo สรุป [ IPUS2_I251C04 001 ]

3 ความสำคัญและที่มาของ โครงการ ในปัจจุบันข้อมูลที่ค้นหาได้มีจำนวน มาก จากหลายแหล่งข้อมูล การค้นหาข้อมูลบทอินเทอร์เน็ตนั้นทำ ได้ค่อนข้างง่าย ผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่ตรงกับความ ต้องการ Department of Computer Engineering, KKU3 [ IPUS2_I251C04 001 ]

4 Department of Computer Engineering, KKU4 วัตถุประสงค์ของโครงการ รวบรวมข้อมูลจากที่ต่าง ๆ ได้ อย่างอัตโนมัติ จัดหมวดหมู่ของข้อมูลได้ตรงกับ ความต้องการของผู้ใช้ สามารถส่งข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการ ได้อย่างรวดเร็ว [ IPUS2_I251C04 001 ]

5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ การจัดหมวดหมู่และกรองข้อมูล เป็นไปอย่างอัตโนมัติ ได้ระบบที่คอยจัดการเกี่ยวกับข้อมูล เพื่อที่ผู้ใช้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความ ต้องการมากที่สุด มีความสะดวกในการใช้งานข้อมูลได้ ทุกที่ที่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ Department of Computer Engineering, KKU5 [ IPUS2_I251C04 001 ]

6 ภาพรวมของระบบ (1/2) Department of Computer Engineering, KKU6 Input OutputMiddleware กรองข้อมูล ส่งออก Tagging system and folksonomy RSS Email Web services [ IPUS2_I251C04 001 ]

7 Department of Computer Engineering, KKU7 Input Output Middleware กรองข้อมูล ส่งออก ภาพรวมของระบบ (2/2) [ IPUS2_I251C04 001 ]

8 รูปแบบการทำงานของระบบ (1/2) Department of Computer Engineering, KKU8 [ IPUS2_I251C04 001 ]

9 รูปแบบการทำงานของระบบ (2/2) Department of Computer Engineering, KKU9 [ IPUS2_I251C04 001 ]

10 Demo IPUS2_I251C04001 Department of Computer Engineering, KKU10

11 Department of Computer Engineering, KKU11 สรุป ความสำคัญและที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ภาพรวมของระบบ รูปแบบการทำงานของระบบ Demo [ IPUS2_I251C04 001 ]

12 กิตติกรรมประกาศ ขอบคุณสำนักงานโครงการ IRPUS และฝ่ายการเงิน คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ช่วย ประสานงานในการดำเนินโครงการ ขออบคุณสำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย ( สกว.) ที่ให้ทุนสนับสนุนการ ดำเนินโครงการ Department of Computer Engineering, KKU12 [ IPUS2_I251C04 001 ]

13 Department of Computer Engineering, KKU13 คำถาม จบการนำเสนอ [ IPUS2_I251C04 001 ]


ดาวน์โหลด ppt Department of Computer Engineering, KKU 1 Real Time Information Integration System ระบบบูรณาการสารสนเทศ แบบเวลาจริง โดย นางสาวทัศนียา โสดาสร้อย รหัส 483040105-6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google