งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Department of Computer Engineering KKU1 Real Time Information Integration System ระบบบูรณาการสารสนเทศ แบบเวลาจริง โดย นางสาวทัศนียา โสดาสร้อย รหัส 483040105-6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Department of Computer Engineering KKU1 Real Time Information Integration System ระบบบูรณาการสารสนเทศ แบบเวลาจริง โดย นางสาวทัศนียา โสดาสร้อย รหัส 483040105-6."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Department of Computer Engineering KKU1 Real Time Information Integration System ระบบบูรณาการสารสนเทศ แบบเวลาจริง โดย นางสาวทัศนียา โสดาสร้อย รหัส 483040105-6 นายอรรถพลทะแพงพันธ์ รหัส 483040166-6 วันที่ 25 ธันวาคม 2551

2 Department of Computer Engineering KKU2 หัวข้อนำเสนอ วัตถุประสงค์ของโครงการ ภาพรวมของระบบ ส่วนที่พัฒนาเมื่อเทอมต้น ความคืบหน้าของโครงการใน ปัจจุบัน สรุป

3 Department of Computer Engineering KKU3 วัตถุประสงค์ของโครงการ รวบรวมข้อมูลจากที่ต่าง ๆ ได้ อย่างอัตโนมัติ จัดหมวดหมู่ของข้อมูลได้ตรงกับ ความต้องการของผู้ใช้ สามารถส่งข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการ ได้อย่างรวดเร็ว

4 Department of Computer Engineering KKU4 Input Output Middleware กรองข้อมูล ส่งออก ภาพรวมของระบบ

5 Department of Computer Engineering KKU5 5 ส่วนที่พัฒนาเมื่อเทอมต้น พัฒนาระบบส่วนการดึงข้อมูลจาก ฟีด การหาคำสำคัญจากฟีดที่ดึงมา และนำเข้าฐานข้อมูล เว็บแอปพลิเคชันเพื่อติดต่อกับ ผู้ใช้

6 Department of Computer Engineering KKU6 ความคืบหน้าของโครงการใน ปัจจุบัน ปรับปรุงระบบการจัดการกับแท็ก ปรับปรุงเว็บอินเตอร์เฟส พัฒนาระบบดึงข้อมูลจากอีเมล พัฒนาระบบแท็กเพื่อใช้กับอีเมล

7 Department of Computer Engineering KKU7 7 ปรับปรุงระบบการจัดการกับ แท็ก แก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม จากเดิม - ให้เหลือเฉพาะแท็กที่สำคัญ คิดค่าน้ำหนักของแท็ก จัดการกับแท็กที่เคยมีการบันทึก ไว้แล้ว รองรับกับเนื้อหาที่ดึงมาจากแหล่ง ต่างๆ

8 Department of Computer Engineering KKU8 8 ปรับปรุงเว็บอินเตอร์เฟส

9 Department of Computer Engineering KKU9 9 พัฒนาระบบดึงข้อมูลจาก อีเมล (1/4) Javamail API Gmail IMAP

10 Department of Computer Engineering KKU10Department of Computer Engineering KKU10 พัฒนาระบบดึงข้อมูลจาก อีเมล (2/4) ตั้งค่าใน Gmail ก่อนการใช้งาน Login เข้ากล่องอีเมลผ่านเว็บ เลือกอีเมลที่ต้องการดาวน์โหลด

11 Department of Computer Engineering KKU11Department of Computer Engineering KKU11 พัฒนาระบบดึงข้อมูลจาก อีเมล (3/4) - ตั้งค่าใน Gmail

12 Department of Computer Engineering KKU12Department of Computer Engineering KKU12 พัฒนาระบบดึงข้อมูลจาก อีเมล ( 4/4) - Login เข้ากล่อง อีเมลผ่านเว็บ - เลือกอีเมลที่ต้องการ ดาวน์โหลด

13 Department of Computer Engineering KKU13Department of Computer Engineering KKU13 พัฒนาระบบแท็กเพื่อใช้กับ อีเมล

14 Department of Computer Engineering KKU14 สรุป ความคืบหน้าของโครงการ ระบบดึงข้อมูลจากฟีด ระบบการดึงข้อมูลจากอีเมล ระบบแท็ก สร้างแท็กที่ดึงมาจากฟีด สร้างแท็กที่ดึงมาจากอีเมล สร้างเว็บแอปพลิเคชันสำหรับติดต่อ กับระบบ

15 สรุป (2/2) แผนการดำเนินงานต่อไป ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล ค้นหาแท็กให้ตรงกับที่ผู้ใช้ต้องการ และส่งค่าออกเป็นฟีด จัดการตารางเวลาเพื่อไปดึงข้อมูล นำเข้าที่มีการอัปเดต พัฒนาระบบส่งออกข้อมูลได้แก่ ฟีดและเว็บเซอร์วิส Department of Computer Engineering KKU15

16 Department of Computer Engineering KKU16 ข้อเสนอแนะและคำถาม จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt Department of Computer Engineering KKU1 Real Time Information Integration System ระบบบูรณาการสารสนเทศ แบบเวลาจริง โดย นางสาวทัศนียา โสดาสร้อย รหัส 483040105-6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google