งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเรียนรู้ร่วมกันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเรียนรู้ร่วมกันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเรียนรู้ร่วมกันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
COE

2 หัวข้อที่จะนำเสนอ ที่มาและความสำคัญ แผนการดำเนินงาน ผลงานที่ทำ
ตัวอย่างผลงาน สรุปผลการดำเนินงาน งานที่จะทำต่อไป

3 ที่มาและความสำคัญ ส่งเสริมให้มีการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้
สร้างเครื่องมือสำหรับสร้างเนื้อหาเพื่อการเรียนรู้บนอินเตอร์เน็ต ที่ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างและปรับปรุงเนื้อหาได้ง่าย สามารถค้นหาเนื้อหาที่ต้องการได้ สามารถมีส่วนร่วมในเนื้อหา

4 ที่มาและความสำคัญ (ต่อ)
เครื่องมือดังกล่าวต้องส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีเครือข่ายที่สามารถแบ่งบัน หรือใช้ข้อมูลร่วมกัน

5 แผนการดำเนินงาน ระยะเวลาการดำเนินการ แผนงาน ศึกษาข้อมูล (180 วัน)
มิถุนายน 2548 – กุมภาพันธ์ 2549 แผนงาน ศึกษาข้อมูล (180 วัน) ออกแบบระบบ (108 วัน) พัฒนาระบบ (256 วัน) พัฒนาระบบ ECL (110 วัน) ทดลองใช้งานและปรับปรุง ECL (90 วัน) พัฒนาระบบเชื่อมต่อ (90 วัน) คู่มือการใช้งาน (15 วัน) รายงานสรุปผล (7 วัน)

6 แผนการดำเนินงาน (ต่อ)
พัฒนาระบบ (256 วัน) พัฒนาระบบ ECL (200 วัน) ทดลองใช้งานและปรับปรุง ECL (110 วัน) พัฒนาระบบเชื่อมต่อ (90 วัน) ปัจจุบัน

7 ผลงานที่ทำ ออกแบบระบบ ECL Node (CMS) Page (wiki) Page Category
Attachment Editor RSS Version Control Forum Control panel User Management

8 ผลงานที่ทำ (ต่อ) ออกแบบระบบ (ต่อ) Super ECL Node (Search Engine)
Full-text search engine (Apache Lucene) ให้บริการค้นหาข้อมูลความรู้ (Web Services) ECL Node Registration

9 เพื่อค้นหาข้อมูลความรู้
ผลงานที่ทำ (ต่อ) อ่าน RSS จาก ECL แล้วนำมาทำ Index ให้บริการการค้นหาให้ ECL Node ผู้ใช้ภายนอก (Web Services) แหล่งข้อมูลภายนอก (Search Engine; Google, Yahoo) Super ECL ECL ECL ECL ผู้ใช้จากภายนอก เรียกใช้ web services เพื่อค้นหาข้อมูลความรู้ ECL Node เป็นเครื่องมือสำหรับสร้างเนื้อหา และส่งเสริมการเรียนรู้เป็นกลุ่ม

10 ผลงานที่ทำ (ต่อ) การพัฒนาระบบ ECL Node Knowledge Page (wiki)
Page Category Attachment Forum User User Registration and Log in User History Control Panel Page Management User Management Editor (FCK Editor) RSS Version Control

11 ตัวอย่างผลงาน

12 สรุปผลการดำเนินงาน งานการพัฒนาโปรแกรมมีจำนวนมาก ต้องเพิ่มเวลาให้ส่วนของการพัฒนาเพิ่มขึ้น งานล่าช้ากว่ากำหนด 1 เดือนจึงต้องเร่ง และทำงานบางอย่างควบไปพร้อมๆกัน ต้องเปลี่ยนแปลงระบบการค้นหาข้อมูลเพราะข้อจำกัดและข้อด้อยของเทคโนโลยี หันมาใช้ open source มากขึ้นเพื่อช่วยกระชับเวลา

13 งานที่จะทำต่อไป พัฒนา ECL Node ให้เสร็จ พัฒนาส่วนของ Super ECL Node
Forum Control panel พัฒนาส่วนของ Super ECL Node Search engine (Apache Lucene) Web Services

14 ซักถามข้อสงสัย


ดาวน์โหลด ppt การเรียนรู้ร่วมกันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google