งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การเรียนรู้ร่วมกันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ COE2005-23.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การเรียนรู้ร่วมกันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ COE2005-23."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การเรียนรู้ร่วมกันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ COE2005-23

2 2 หัวข้อที่จะนำเสนอ  ที่มาและความสำคัญ  แผนการดำเนินงาน  ผลงานที่ทำ  ตัวอย่างผลงาน  สรุปผลการดำเนินงาน  งานที่จะทำต่อไป

3 3 ที่มาและความสำคัญ  ส่งเสริมให้มีการใช้อินเตอร์เน็ต เพื่อการเรียนรู้  สร้างเครื่องมือสำหรับสร้างเนื้อหา เพื่อการเรียนรู้บนอินเตอร์เน็ต ที่ใช้ งานง่ายและมีประสิทธิภาพ  สามารถสร้างและปรับปรุงเนื้อหาได้ ง่าย  สามารถค้นหาเนื้อหาที่ต้องการได้  สามารถมีส่วนร่วมในเนื้อหา

4 4 ที่มาและความสำคัญ ( ต่อ )  เครื่องมือดังกล่าวต้องส่งเสริมการ เรียนรู้ร่วมกันเป็นหมู่คณะ  มีเครือข่ายที่สามารถแบ่งบัน หรือ ใช้ข้อมูลร่วมกัน

5 5 แผนการดำเนินงาน  ระยะเวลาการดำเนินการ  มิถุนายน 2548 – กุมภาพันธ์ 2549  แผนงาน  ศึกษาข้อมูล (180 วัน )  ออกแบบระบบ (108 วัน )  พัฒนาระบบ (256 วัน )  พัฒนาระบบ ECL (110 วัน )  ทดลองใช้งานและปรับปรุง ECL (90 วัน )  พัฒนาระบบเชื่อมต่อ (90 วัน )  คู่มือการใช้งาน (15 วัน )  รายงานสรุปผล (7 วัน )

6 6 แผนการดำเนินงาน ( ต่อ )  พัฒนาระบบ (256 วัน )  พัฒนาระบบ ECL (200 วัน )  ทดลองใช้งานและปรับปรุง ECL (110 วัน )  พัฒนาระบบเชื่อมต่อ (90 วัน ) ปัจจุบัน

7 7 ผลงานที่ทำ  ออกแบบระบบ  ECL Node (CMS)  Page (wiki)  Page Category  Attachment  Editor  RSS  Version Control  Forum  Control panel  User Management

8 8 ผลงานที่ทำ ( ต่อ )  ออกแบบระบบ ( ต่อ )  Super ECL Node (Search Engine)  Full-text search engine (Apache Lucene)  ให้บริการค้นหาข้อมูลความรู้ (Web Services)  ECL Node Registration

9 9 ผลงานที่ทำ ( ต่อ ) แหล่งข้อมูลภายนอก (Search Engine; Google, Yahoo) Super ECL ผู้ใช้จากภายนอก เรียกใช้ web services เพื่อค้นหาข้อมูลความรู้ ECL Node เป็น เครื่องมือสำหรับสร้าง เนื้อหา และส่งเสริม การเรียนรู้เป็นกลุ่ม อ่าน RSS จาก ECL แล้ว นำมาทำ Index ให้บริการการค้นหาให้ ECL Node ผู้ใช้ภายนอก (Web Services)

10 10 ผลงานที่ทำ ( ต่อ )  การพัฒนาระบบ  ECL Node  Knowledge  Page (wiki)  Page Category  Attachment  Forum  User  User Registration and Log in  User History  Control Panel  Page Management  User Management  Editor (FCK Editor)  RSS  Version Control

11 11 ตัวอย่างผลงาน

12 12 สรุปผลการดำเนินงาน  งานการพัฒนาโปรแกรมมีจำนวน มาก ต้องเพิ่มเวลาให้ส่วนของการ พัฒนาเพิ่มขึ้น  งานล่าช้ากว่ากำหนด 1 เดือนจึง ต้องเร่ง และทำงานบางอย่างควบ ไปพร้อมๆกัน  ต้องเปลี่ยนแปลงระบบการค้นหา ข้อมูลเพราะข้อจำกัดและข้อด้อย ของเทคโนโลยี  หันมาใช้ open source มากขึ้น เพื่อช่วยกระชับเวลา

13 13 งานที่จะทำต่อไป  พัฒนา ECL Node ให้เสร็จ  Forum  Control panel  พัฒนาส่วนของ Super ECL Node  Search engine (Apache Lucene)  Web Services

14 14 ซักถามข้อสงสัย


ดาวน์โหลด ppt 1 การเรียนรู้ร่วมกันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ COE2005-23.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google