งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Graphic Programming Language for PIC MCU

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Graphic Programming Language for PIC MCU"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Graphic Programming Language for PIC MCU
COE Graphic Programming Language for PIC MCU อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ : อ.ดร. วาธิส ลีลาภัทร อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน : อ.ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร อ. ภาณุพงษ์ วันจันทึก โดย นาย ชาติชาย ดิลกลาภ นาย ธีระพงศ์ มุกดาพิพัฒน์กุล

2 Agenda ความสำคัญและที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ
แผนการดำเนินงาน ความคืบหน้าของโครงงาน สิ่งที่จะดำเนินการต่อไป

3 ความสำคัญและที่มาของโครงการ
ภาษาแอสเซมบลีเป็นภาษาที่นิยมใช้เขียนการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ สร้างโปรแกรมที่ช่วยในการสั่งงานอุปกรณ์ PIC ใช้สัญลักษณ์ช่วยในการสื่อความหมาย ไม่รู้ภาษาแอสเซมบลี ก็เขียนได้

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อสร้างโปรแกรมที่ช่วยในการเขียนภาษา แอสเซมบลี โดยสื่อความหมายเป็นสัญลักษณ์อย่างง่าย หรือรูปภาพขนาดเล็ก แทนการเขียนแบบ source code เพื่อสร้างโปรแกรมที่สามารถแปลงสัญลักษณ์ต่างๆที่กำหนดขึ้น เป็น source code ได้

5 แผนการดำเนินงาน

6 หลักการใช้งาน PIC

7 ความคืบหน้าของโครงงาน
ศึกษารูปแบบการทำงานของโปรแกรมที่มีลักษณะการทำงานเป็นแบบ Graphic Programming

8 ความคืบหน้าของโครงงาน(ต่อ)
โปรแกรม Flowcode

9 ความคืบหน้าของโครงงาน(ต่อ)
โปรแกรม Ladsim3d

10 สิ่งที่จะดำเนินการต่อไป
ทดสอบโปรแกรมโดยใช้โจทย์ที่ซับซ้อน และรูปแบบที่แตกต่าง สรุปข้อจำกัดของแต่ละโปรแกรม รวบรวมข้อมูลเพื่อออกแบบ

11 Q&A

12 Thank you


ดาวน์โหลด ppt Graphic Programming Language for PIC MCU

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google