งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COE 2009-03 Graphic Programming Language for PIC MCU โดย นาย ชาติชาย ดิลกลาภ 493040146-3 นาย ธีระพงศ์ มุกดาพิพัฒน์กุล 493041131-1 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COE 2009-03 Graphic Programming Language for PIC MCU โดย นาย ชาติชาย ดิลกลาภ 493040146-3 นาย ธีระพงศ์ มุกดาพิพัฒน์กุล 493041131-1 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COE 2009-03 Graphic Programming Language for PIC MCU โดย นาย ชาติชาย ดิลกลาภ 493040146-3 นาย ธีระพงศ์ มุกดาพิพัฒน์กุล 493041131-1 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ : อ.ดร. วาธิส ลีลาภัทร อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน : อ.ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร อ. ภาณุพงษ์ วันจันทึก

2 Agenda ความสำคัญและที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ แผนการดำเนินงาน ความคืบหน้าของโครงงาน สิ่งที่จะดำเนินการต่อไป

3 ความสำคัญและที่มาของโครงการ ภาษาแอสเซมบลีเป็นภาษาที่นิยมใช้เขียนการ ทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ สร้างโปรแกรมที่ช่วยในการสั่งงานอุปกรณ์ PIC ใช้สัญลักษณ์ช่วยในการสื่อความหมาย ไม่รู้ภาษาแอสเซมบลี ก็เขียนได้

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อสร้างโปรแกรมที่ช่วยในการเขียนภาษา แอสเซมบลี โดยสื่อความหมายเป็นสัญลักษณ์ อย่างง่าย หรือรูปภาพขนาดเล็ก แทนการเขียน แบบ source code เพื่อสร้างโปรแกรมที่สามารถแปลงสัญลักษณ์ ต่างๆที่กำหนดขึ้น เป็น source code ได้

5 แผนการดำเนินงาน

6 หลักการใช้งาน PIC

7 ความคืบหน้าของโครงงาน ศึกษารูปแบบการทำงานของโปรแกรมที่มี ลักษณะการทำงานเป็นแบบ Graphic Programming

8 ความคืบหน้าของโครงงาน(ต่อ) โปรแกรม Flowcode

9 ความคืบหน้าของโครงงาน(ต่อ) โปรแกรม Ladsim3d

10 สิ่งที่จะดำเนินการต่อไป ทดสอบโปรแกรมโดยใช้โจทย์ที่ซับซ้อน และ รูปแบบที่แตกต่าง สรุปข้อจำกัดของแต่ละโปรแกรม รวบรวมข้อมูลเพื่อออกแบบ

11 Q&A

12 Thank you


ดาวน์โหลด ppt COE 2009-03 Graphic Programming Language for PIC MCU โดย นาย ชาติชาย ดิลกลาภ 493040146-3 นาย ธีระพงศ์ มุกดาพิพัฒน์กุล 493041131-1 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google