งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การ สัมภาษณ์ การสัมภาษณ์ หมายถึง การสนทนา ซักถามอย่างมีจุดมุ่งหมาย เฉพาะประการใดประการ หนึ่งระหว่างบุคคลสองฝ่าย เพื่อนำข้อมูลความรู้ที่ได้ไป ใช้ประโยชน์ในการรวบรวม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การ สัมภาษณ์ การสัมภาษณ์ หมายถึง การสนทนา ซักถามอย่างมีจุดมุ่งหมาย เฉพาะประการใดประการ หนึ่งระหว่างบุคคลสองฝ่าย เพื่อนำข้อมูลความรู้ที่ได้ไป ใช้ประโยชน์ในการรวบรวม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การ สัมภาษณ์

3 การสัมภาษณ์ หมายถึง การสนทนา ซักถามอย่างมีจุดมุ่งหมาย เฉพาะประการใดประการ หนึ่งระหว่างบุคคลสองฝ่าย เพื่อนำข้อมูลความรู้ที่ได้ไป ใช้ประโยชน์ในการรวบรวม เผยแพร่ แก่วงการศึกษา หรือวงสังคมต่างๆ

4 ประเภทของการ สัมภาษณ์ 1. แบบไม่เป็น พิธีการ (Informal Interview) (Informal Interview) 2. แบบเป็น ทางการ (Formal Interview)

5 วิธีการสัมภาษณ์ 1. การสัมภาษณ์ตัวต่อ ตัว 2. การสัมภาษณ์โดยใช้ แบบสอบถาม 3. การสัมภาษณ์โดยใช้ โทรศัพท์ 4. การสัมภาษณ์โดยการ ขอร้องทางวิทยุ

6 คุณสมบัติของผู้ สัมภาษณ์ 1. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 2. มีมารยาทดีในการ พูดและการฟัง 3. มีความรู้ดี

7 คุณสมบัติของผู้ สัมภาษณ์ 4. มีบุคลิกภาพดี 5. มีปฏิภาณไหวพริบ 6. มีมารยาทตรงต่อ เวลา

8 ผู้ให้สัมภาษณ์ 1. บุคคลสำคัญทาง การเมือง 2. บุคคลที่ประกอบ กิจกรรมเพื่อสังคม 3. บุคคลที่มีชื่อที่ น่าสนใจของสังคม

9 ผู้ให้สัมภาษณ์ 4. บุคคลที่ประสบ ความสำเร็จในการงาน 5. บุคคลที่ประสบภัยพิบัติ ต่างๆ 6. บุคคลที่เป็นแขกเมือง 7. บุคคลที่ลี้ภัยทาง การเมือง

10 สถานที่ สัมภาษณ์ • การจัดเตรียมสถานที่ ขึ้นอยู่กับประเภทของผู้ให้ สัมภาษณ์ เวลา และการให้ โอกาสของบุคคลนั้นๆ • มักจัดเป็นรูปเฉลียง 45 องศา • คำนึงถึงความ สะดวกสบายในห้องนั้น ด้วย

11 เวลาสัมภาษณ์ • คำนึงถึงเวลาและโอกาส ของผู้ให้สัมภาษณ์ • ไม่ควรใช้เวลานานเกิน 30 นาที

12 การเตรียมการ สัมภาษณ์ 1. นัดหมายผู้ให้สัมภาษณ์ 2. ศึกษาผู้ให้สัมภาษณ์ 3. กำหนดหัวข้อและ คำถามในการสัมภาษณ์

13 หัวข้อและคำถามใน การสัมภาษณ์ 1. กระชับ มีความหมาย ชัดเจน 2. เป็นที่สนใจของผู้ฟัง 3. ไม่เกี่ยวพันกับเรื่อง ส่วนตัวที่ไม่เหมาะสม 4. มีความสัมพันธ์ต่อเนื่อง

14 หัวข้อและคำถามใน การสัมภาษณ์ 5. ตรงกับจุดหมายของการ สัมภาษณ์ 6. มีความคล้ายคลึงกันใน หลายๆคำถาม 7. กินความกว้าง 8. แยกเป็นพวกให้เหมาะสม กับผู้ให้สัมภาษณ์

15 การเตรียมการ สัมภาษณ์ 4. จัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็น ในการสัมภาษณ์ 5. ดำเนินการสัมภาษณ์

16 ข้อปฏิบัติในการ สัมภาษณ์ 1. ต้องไม่แนะนำคำตอบ 2. เริ่มจากคำถามที่ง่ายไปที ละขั้น 3. ขยายคำตอบให้ผู้ฟัง เข้าใจถ้าไม่กระจ่างชัด

17 ข้อปฏิบัติในการ สัมภาษณ์ 4. สร้างบรรยากาศความ เป็นกันเอง 5. รักษากิริยามารยาท 6. พยายามให้ผู้ให้ สัมภาษณ์พูดคุยได้เรื่อยๆ

18 ข้อปฏิบัติในการ สัมภาษณ์ 7. ย้ำความสำคัญของเรื่อง 8. ใช้ภาษสุภาพ 9. ถ้าสัมภาษณ์หลายคน ควรถามผู้อาวุโสก่อน 10. ไม่มุ่งจดคำตอบทุก คำพูด

19 การเตรียมการ สัมภาษณ์ 6. บันทึกผลการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 5.1 ชื่อ ที่อยู่ผู้ให้สัมภาษณ์ 5.2 วัน เวลา ที่สัมภาษณ์ 5.3 คำถามของผู้สัมภาษณ์

20 การเตรียมการ สัมภาษณ์ 5. บันทึกผลการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 5.4 คำตอบของผู้ให้สัมภาษณ์ 5.5 ข้อคิดเห็น และทัศนคติของ ผู้ให้สัมภาษณ์ 5.6 ข้อสังเกตของผู้สัมภาษณ์

21 แบบบันทึกรายงานผลการ สัมภาษณ์ ชื่อและสกุลผู้ให้ สัมภาษณ์ ………………………………... วัน เดือน ปี ………………………………………… ……. เรื่องที่ สัมภาษณ์ ……………………………… ………….. คำถามของผู้ สัมภาษณ์ ……………………………… ……. 1………………………………… ………………... 2………………………………… ………………... 3 ………………………………… ………………..

22 คำถามของผู้ให้ สัมภาษณ์ ……………………………… ……. 1………………………………… ………………... 2………………………………… ………………... 3 ………………………………… ……………….. ทัศนคติของผู้ให้สัมภาษณ์ที่มีต่อ ปัญหา ………………………. ข้อเสนอแนะของผู้ให้ สัมภาษณ์ ………………………………. ข้อสังเกตของผู้สัมภาษณ์ที่เกี่ยวกับ ปัญหา …………………….

23 ประโยชน์ของการ สัมภาษณ์ 1. ช่วยให้ได้รู้ถึง ความสามารถและการกระทำ ที่ดีในสังคม 2. สร้างความสัมพันธ์อันดีใน หน่วยงาน

24 ประโยชน์ของการ สัมภาษณ์ 3. ช่วยในการค้นคว้า วิจัย ด้านการศึกษา และจิตวิทยา 4. เพื่อคัดเลือกเข้าทำงาน 5. ช่วยในการวิเคราะห์โรค ในวงการแพทย์


ดาวน์โหลด ppt การ สัมภาษณ์ การสัมภาษณ์ หมายถึง การสนทนา ซักถามอย่างมีจุดมุ่งหมาย เฉพาะประการใดประการ หนึ่งระหว่างบุคคลสองฝ่าย เพื่อนำข้อมูลความรู้ที่ได้ไป ใช้ประโยชน์ในการรวบรวม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google