งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทฤษฎีและนโยบาย การเงิน Monetary Theory and Policy Intermediate Targeting.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทฤษฎีและนโยบาย การเงิน Monetary Theory and Policy Intermediate Targeting."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทฤษฎีและนโยบาย การเงิน Monetary Theory and Policy Intermediate Targeting

2 Ultimate Goals Economic Growth Full Employment Price Stability Exchange Rate Stability Ultimate Goals Monetary Policy Fiscal Policy

3 Monetary PolicyUltimate Goals Problems 1.Structure Relationship 2. Non – Policy Influence Low Efficient Monetary Policy

4 Ultimate Target = aP + bE Ultimate Target = f( P, E ) E = Non – Policy Influence P = Policy Action How do you control the result?

5 Policy Operating Target Intermediate Target Ultimate Goal ???

6 Intermediate Target Form –Monetary Aggregate -- > Monetarist –Interest Rate -- > Keynes Properties – ได้รับผลกระทบเมื่อมีการดำเนินนโยบาย – มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดต่อพฤติกรรมการ เปลี่ยนแปลงของ Goal ทั้งในปัจจุบันและ อนาคต – ตรวจสอบได้ สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง – เบี่ยงเบนน้อยสุด

7

8 การเทียบ Stability อัตราดอกเบี้ย -- > ฟังก์ชันความ ต้องการถือเงิน ( A ) เงินสำรอง -- > ฟังก์ชันปริมาณเงิน หมุนเวียน ( B ) A > B -- > Interest Rate B > A -- > Bank Reserve

9 Operating / Immediate Target Form –Reserve in Commercial Bank –Interest Rate Properties – ถูกควบคุมได้โดยตรงจากการดำเนิน มาตรการของธนาคารกลาง และสามารถ ชดเชย และหักล้างในกรณีที่ได้รับ ผลกระทบจากตัวแปรอื่นๆ – ตรวจสอบได้ สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง – มีความสัมพันธ์กับเป้าหมายขั้นกลาง – เบี่ยงเบนน้อย

10 เครื่องชี้บอกของการดำเนิน นโยบายการเงิน Early Warning System -- > Indicators Indicators –Direction –Force of Action Case + Effect Total Effect = Policy Effect + Exogeneous Effect Conflict of Indicators

11 Indicators Forms –Long Term Interest Rate –Return on Stock –Money Supply –Banking Reserve, Credit expansion Properties – เป็นตัวแปรสำคัญในกระบวนการส่งทอด มาตรการสู่เป้าหมาย – ตรวจสอบได้ สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง – ได้รับอิทธิพลจากนโยบายภายนอกน้อย

12 Interest Rate ข้อมูลมีมาก สะดวก ถูกต้อง อยู่ภายใต้การควบคุมของธนาคาร กลาง ดอกเบี้ยเป็นหัวใจของกลไกส่งทอด การลดความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย Policy Cost of Credit Credit Availability Wealth C I

13 ข้อวิจารณ์ อัตราดอกเบี้ยมิได้ถูกกำหนดจาก นโยบายทางการเงินเพียงอย่างเดียว การคาดคะเนระดับราคา ( i = r + P E ) คอกเบี้ยที่แท้จริง และดอกเบี้ยที่เป็น ตัวเงิน ( Friedman ) ไม่สามารถแยกได้ว่าอัตราดอกเบี้ยมา จากผลกระทบภายนอกหรือนโยบาย ( Thomas Saving ) อัตราดอกเบี้ยเป็นตัวสะท้อน ประสิทธิภาพของตลาด

14 ปริมาณเงิน อัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงิน สภาพคล่อง พิจารณา อัตราการ เปลี่ยนแปลงของปริมาณเงินและอัตรา การเปลี่ยนแปลงของความต้องการถือ เงิน เหตุผล – เป็นตัวแปรที่ธนาคารกลาง ควบคุมได้อย่างใกล้ชิด และทฤษฎี การเงินสมัยใหม่มองว่า ปริมาณเงิน เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่สำคัญมาก ที่สุด

15 ข้อวิจารณ์ ใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูล มี Lag ธนาคารกลางไม่สามารถควบคุม ปริมาณเงินได้อย่างแท้จริง ในระยะสั้น มีปัจจัยภายนอกมากระทบ Endogenous Variable กลุ่ม Keynes ชี้ว่าปริมาณเงินไม่ได้ เป็นตัวเชื่อมโยง ไม่ได้ผลทางตรงต่อ Real Sector อัตราการหมุนเวียนของเงิน เปลี่ยนแปลงได้ นิยามของปริมาณเงิน

16 ตัวแปรอื่นๆ ปริมาณสำรองของธนาคาร –Free Reserve = Excess Reserve + Borrowed Reserve ผลตอบแทนจากการลงทุนใน หลักทรัพย์ ฐานเงิน

17 LAG Discrete Time Lag Distributed Time Lag –Implementation Lag ( Inside Lag ) Recognition Lag Administrative Lag –Operational Lag Decision Lag Production Lag

18 Problem Policy Action Implementation Lag Recognition Lag Administ. Lag Effect IntermediateGoal Operational Lag Intermediate Lag Outside Lag Effect Expenditure Decision Lag Production Lag


ดาวน์โหลด ppt ทฤษฎีและนโยบาย การเงิน Monetary Theory and Policy Intermediate Targeting.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google