งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทฤษฎีและนโยบายการเงิน Monetary Theory and Policy

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทฤษฎีและนโยบายการเงิน Monetary Theory and Policy"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน Monetary Theory and Policy
Intermediate Targeting

2 Ultimate Goals Economic Growth Full Employment Price Stability
Exchange Rate Stability Monetary Policy Ultimate Goals Fiscal Policy

3 Low Efficient Monetary Policy
Ultimate Goals Problems Structure Relationship 2. Non – Policy Influence Low Efficient Monetary Policy

4 Ultimate Target = aP + bE
Ultimate Target = f( P , E ) P = Policy Action E = Non – Policy Influence How do you control the result?

5 Policy Operating Target Intermediate Target Ultimate Goal
??? Intermediate Target ??? Ultimate Goal

6 Intermediate Target Form Properties
Monetary Aggregate -- > Monetarist Interest Rate -- > Keynes Properties ได้รับผลกระทบเมื่อมีการดำเนินนโยบาย มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดต่อพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของ Goal ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตรวจสอบได้ สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เบี่ยงเบนน้อยสุด

7

8 การเทียบ Stability อัตราดอกเบี้ย -- > ฟังก์ชันความต้องการถือเงิน ( A ) เงินสำรอง -- > ฟังก์ชันปริมาณเงินหมุนเวียน ( B ) A > B -- > Interest Rate B > A -- > Bank Reserve

9 Operating / Immediate Target
Form Reserve in Commercial Bank Interest Rate Properties ถูกควบคุมได้โดยตรงจากการดำเนินมาตรการของธนาคารกลาง และสามารถชดเชย และหักล้างในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากตัวแปรอื่นๆ ตรวจสอบได้ สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง มีความสัมพันธ์กับเป้าหมายขั้นกลาง เบี่ยงเบนน้อย

10 เครื่องชี้บอกของการดำเนินนโยบายการเงิน
Early Warning System -- > Indicators Indicators Direction Force of Action Case + Effect Total Effect = Policy Effect + Exogeneous Effect Conflict of Indicators

11 Indicators Forms Properties Long Term Interest Rate Return on Stock
Money Supply Banking Reserve, Credit expansion Properties เป็นตัวแปรสำคัญในกระบวนการส่งทอดมาตรการสู่เป้าหมาย ตรวจสอบได้ สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ได้รับอิทธิพลจากนโยบายภายนอกน้อย

12 Interest Rate ข้อมูลมีมาก สะดวก ถูกต้อง
อยู่ภายใต้การควบคุมของธนาคารกลาง ดอกเบี้ยเป็นหัวใจของกลไกส่งทอด การลดความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย Policy Cost of Credit Credit Availability Wealth C I

13 ข้อวิจารณ์ อัตราดอกเบี้ยมิได้ถูกกำหนดจากนโยบายทางการเงินเพียงอย่างเดียว การคาดคะเนระดับราคา ( i = r + PE ) คอกเบี้ยที่แท้จริง และดอกเบี้ยที่เป็นตัวเงิน ( Friedman ) ไม่สามารถแยกได้ว่าอัตราดอกเบี้ยมาจากผลกระทบภายนอกหรือนโยบาย ( Thomas Saving ) อัตราดอกเบี้ยเป็นตัวสะท้อนประสิทธิภาพของตลาด

14 ปริมาณเงิน อัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงิน
สภาพคล่อง พิจารณา อัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงินและอัตราการเปลี่ยนแปลงของความต้องการถือเงิน เหตุผล – เป็นตัวแปรที่ธนาคารกลางควบคุมได้อย่างใกล้ชิด และทฤษฎีการเงินสมัยใหม่มองว่า ปริมาณเงินเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่สำคัญมากที่สุด

15 ข้อวิจารณ์ ใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูล มี Lag
ธนาคารกลางไม่สามารถควบคุมปริมาณเงินได้อย่างแท้จริง ในระยะสั้นมีปัจจัยภายนอกมากระทบ Endogenous Variable กลุ่ม Keynes ชี้ว่าปริมาณเงินไม่ได้เป็นตัวเชื่อมโยง ไม่ได้ผลทางตรงต่อ Real Sector อัตราการหมุนเวียนของเงินเปลี่ยนแปลงได้ นิยามของปริมาณเงิน

16 ตัวแปรอื่นๆ ปริมาณสำรองของธนาคาร ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์
Free Reserve = Excess Reserve + Borrowed Reserve ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ ฐานเงิน

17 LAG Discrete Time Lag Distributed Time Lag
Implementation Lag ( Inside Lag ) Recognition Lag Administrative Lag Operational Lag Decision Lag Production Lag

18 Problem Policy Action Effect Intermediate Goal Implementation Lag Operational Lag Recognition Lag Administ. Lag Intermediate Lag Outside Lag Decision Lag Production Lag Effect Expenditure


ดาวน์โหลด ppt ทฤษฎีและนโยบายการเงิน Monetary Theory and Policy

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google