งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 เศรษฐศาสตร์มหภาค EC 312 บทนำ : Introduction อ. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 เศรษฐศาสตร์มหภาค EC 312 บทนำ : Introduction อ. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 เศรษฐศาสตร์มหภาค EC 312 บทนำ : Introduction อ. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา

2 2 อะไรคือเศรษฐศาสตร์ “Study of mankind in the ordinary business of life; it is Examines that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and with the use of the material requisites of well-being” Alfred Marshall

3 3 “ คือการศึกษาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจในภาพรวม (Aggregate Economy)” ปัจจัยที่จะต้องให้ความสำคัญศึกษาได้แก่ • ผลผลิตรวม Total Output • ระดับราคา Price level • การจ้างงาน Employment • อัตราดอกเบี้ย Interest Rate • อัตราค่าจ้าง Wage Rates • อัตราแลกเปลี่ยน Foreign Exchange • ฯลฯ อะไรคือเศรษฐศาสตร์มหภาค

4 4 การศึกษาเศรษฐศาสตร์มหภาค • ศึกษาผลกระทบหรือปัจจัยต่างๆ – ที่มีต่อการกำหนดระดับการเปลี่ยนแปลงทาง เศรษฐศาสตร์มหภาค (factors that Determine levels) เช่น การใช้จ่ายรัฐบาล – ผลกระทบของปัจจัยเหล่านั้นในแต่ละช่วงเวลา (How the variables change over time) เช่นอัตรา การขยายตัวของเศรษฐกิจ การศึกษาเศรษฐศาสตร์มหภาคจึงเป็นการเรียนรู้ด้านนโยบาย (Policy Oriented) เช่นนโยบายการคลัง - การเงินของรัฐบาล ตัวอย่างของนโยบายคือการเพิ่มการใช้จ่ายรัฐบาล การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารกลาง

5 5 ความสนใจในเศรษฐศาสตร์มหภาค • เศรษฐกิจโลก (World Economy) • เศรษฐกิจอเมริกา (American Economy) • เศรษฐกิจเอเชีย - แปซิฟิค (Asia Economy)

6 6 ลำดับของการศึกษา •Keynesian Economics •Classical Economics •Monetarism •New Classical Economics •Real Business Cycle Theory •New Keynesian Theory

7 7 ตัวอย่างคำถามเศรษฐศาสตร์มห ภาค • การขยายตัวของเศรษฐกิจ (economic Growth) • เสถียรภาพของเศรษฐกิจ (Economic Stability) • ความสัมพันธ์ผลผลิต - การว่างงาน (Output- Unemployment Relationship) • การเพิ่มขึ้นของระดับราคา (Increase in Price Level) • การเพิ่มขึ้นของการว่างงาน (Increase of Unemployment Rate)

8 8 การวัดปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์มหภาค (Measurement of Macroeconomic Variables) • บัญชีรายได้ประชาชาติ (National Income Account) เหมือนการทำบัญชีภาคเอกชนในการ ประกอบกิจการที่ต้องแสดงรายการของสองด้าน ได้แก่  การผลิต (Production Side) แสดงการผลิตและ การได้มาของรายได้หรือการขาย เช่นภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ เป็นต้น  รายได้ (Income Side) แสดงการกระจายของ รายได้ที่เกิดขึ้นว่ามาจากขั้นตอนของการหา รายได้อย่างใด เช่นรายได้ของภาคประมง อุตสาหกรรมรถยนต์

9 9 การผลิต (Production Side) • การวัดขนาดที่นิยมใช้คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวม ประชาชาติ (Gross Domestic Product: GDP) และ รายได้ประชาชาติ (Gross National Product: GNP)

10 10 รายได้ (Income Side) • เป็นการวัดขนาดของรายได้ประชาชาติ (National Income) และรายได้ของประชาชนใน ประเทศ

11 11 ข้อด้อยของการใช้ GDP • ไม่สามารถใช้วัดกิจกรรมนอกระบบเศรษฐกิจ (Non Economic Activities) เช่น แรงงานนอก ระบบ แรงงานบ้าน การค้าขายที่ไม่ผ่านระบบ ตลาด เป็นต้น • ไม่สามารถวัดกิจกรรมใต้ดิน (Underground Economy) เช่น การค้ายาเสพติดและสิ่งผิด กฎหมาย การพนัน เป็นต้น • ไม่สามารถใช้วัดสวัสดิการของประชาชน (Welfare Measure) GDP เป็นเพียงการแสดง ขนาดของระบบเศรษฐกิจ แต่ไม่ได้แสดงความ กินดีอยู่ดีหรือคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น การไม่วัดความสุขการพักผ่อนของประชาชน แต่ วัดรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยว

12 12 ความสัมพันธ์ ของบัญชีรายได้ ประชาชาติ GNP = GDP +/- ภาคต่างประเทศ NNP = GNP – ค่าเสื่อม (Depreciation) (Net National Product) ( สะท้อนต้นทุนในการผลิต ) NI = NNP– ภาษีทางอ้อม (National Income) (Transfer Payment) PI = NI – Corporate Tax + เงินโอน + เงินสมทบกองทุนฯ + ดอกเบี้ยรับ (Personal Income) PDI = PI – Personal Income Tax +/- เงินโอนต่างประเทศ (Personal Disposable Income)

13 13 การวัดในรูปของมูลค่าแท้จริง (real) และมูลค่าปัจจุบัน (Nominal) •Nominal GDP คือมูลค่า GDP ในปีปัจจุบันตาม ราคาตลาดที่รวมมูลค่าที่เกิดจากการเพิ่มหรือลด ของสินค้าบริการที่ผลิตขึ้นในปีนั้น และยังรวม การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการความผันผวนของ ราคา GDP = จากการผลิต X ของ ราคา •Real GDP คือการคิดหาการเปลี่ยนแปลงที่เกิด จากการเพิ่มของปริมาณสินค้าและบริการเท่านั้น

14 14 การหาค่า มูลแท้จริงของ GDP (Real GDP) • โดยการเปรียบเทียบกับปีใดปีหนึ่งที่เลือกมาเป็น ปีฐาน (Base Year) เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ ดู ตัวอย่าง ปี Nominal Real Implicit GDP GDP GDP Deflator , , , , , , , , , , , , , ,

15 15 อะไรคือ Implicit GDP Deflator • คือสัดส่วนระหว่าง Nominal GDP และ Real GDP GDP Deflator = Nominal GDP Real GDP ดังนั้น Real GDP = Nominal GDP GDP Deflator

16 16 คำถามทบทวนท้ายเรื่อง • อะไรคือความหมายของ GDP, NNP, NI, PDI • สาเหตุอะไรที่ทำให้ NNP และ NI จึงแตกต่าง กัน • มูลค่าแท้จริง (Real) และมูลค่าปัจจุบัน (Nominal) แตกต่างกันอย่างไร


ดาวน์โหลด ppt 1 เศรษฐศาสตร์มหภาค EC 312 บทนำ : Introduction อ. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google