งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทฤษฎีและนโยบาย การเงิน Monetary Theory and Policy ทฤษฎีการเงินของ เคนส์ Keynes Theory.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทฤษฎีและนโยบาย การเงิน Monetary Theory and Policy ทฤษฎีการเงินของ เคนส์ Keynes Theory."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทฤษฎีและนโยบาย การเงิน Monetary Theory and Policy ทฤษฎีการเงินของ เคนส์ Keynes Theory

2 ข้อโต้แย้งของเคนส์ สาเหตุที่ทำให้เกิดการตกต่ำของ เศรษฐกิจ คือ การที่อุปสงค์มวลรวมมีไม่ พอ การลดค่าแรงที่เป็นตัวเงินไม่สามารถ แก้ไขปัญหาการว่างงานได้ตามที่ คลาสสิกเสนอ ( เพราะเคนส์เห็นว่าระดับ ราคากับค่าแรงมีความสัมพันธ์กัน ) คนงานอาจตกอยู่ในภาวะลวงตาทาง การเงิน – คนงานต่อต้านการลดค่าแรง ที่เป็นตัวเงินแต่ไม่ต่อต้านการลดค่าแรง ที่แท้จริง - เส้นอุปทานของแรงงานจะ เป็นอย่างไร

3 สรุป ความเป็นสัดส่วนกันระหว่างปริมาณ เงินกับระดับราคา ( The Proportionality of Money and Prices ) ความเป็นกลางทางการเงิน ( The Neutrality of Money ) ทฤษฎีการเงินที่อธิบายการกำหนด ราคา ( Monetary Theory of the Price Level ) ปริมาณเงินเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ( The Causality of Money ) ปริมาณเงินเป็นตัวแปรภายนอก ( The Exogeneity of Money )

4 แบบจำลองของเคนส์ ตลาดแรงงาน

5 อุปทานของแรงงาน แรงงานจะมีการเจรจาต่อรอง ค่าแรงงานโดยพิจารณาค่าแรงที่เป็น ตัวเงินมากกว่าค่าแรงที่แท้จริง ค่าแรงที่เป็นตัวเงินไม่สามารถ เคลื่อนไหวได้อย่างเสรี ( Money Wage is Rigid ) – โครงสร้างค่าแรงในอุตสาหกรรมอื่น – ความเสียเปรียบ – ปัจจัยสถาบัน – สัญญาจ้างระยะยาว – การรักษาชื่อเสียง

6 W / P N NSNS NFNF W 0 / P 0

7 W / P N NSNS NFNF W 0 / P 0 NDND N0N0

8 ตลาด ผลผลิต r I S Y I S

9 ตลาดเงิน บทบาทของตลาดเงิน คือ การกำหนด อัตราดอกเบี้ย ซึ่งขึ้นกับอุปสงค์และ อุปทานของเงิน การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับสภาพคล่อง ( The Degree of Liquidity Preference ) อัตราดอกเบี้ยคือผลตอบแทนจากการ เสียสละสภาพคล่อง ขยายแนวคิดของเคมบริดจ์ - ทฤษฎีคาม พอใจในสภาพคล่อง ( Liquidity Preference Theory )

10 จุดมุ่งหมายในการถือเงิน ความต้องการเพื่อการจับจ่ายใช้สอย ( Transaction Demand for Money ) ความต้องการถือเงินเพื่อสำรองไว้ในเหตุ ฉุกเฉิน ( Precautionary Demand for Money ) ความต้องการถือเงินเพื่อเก็งกำไร ( Speculative Demand for Money )

11 M Spec i M Spec2 M Spec1 i1i1 i2i2 i3i3 Liquidity Trap

12

13

14 บทบาทของเงิน การเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินส่งผลต่อ การเปลี่ยนแปลงในอุปสงค์ผ่านอัตรา ดอกเบี้ย ความเชื่อมโยงทางอ้อม – ทฤษฎีความต้องการถือเงิน – การเปลี่ยนแปลงทุน – การลงทุนกับรายได้ประชาชาติ + ตัวคูณ

15 MDMD i M M2M2 M1M1 i1i1 i2i2 M4M4 M3M3 M6M6 M5M5 i3i3 i4i4 i5i5

16 ข้อสรุป อัตราดอกเบี้ยมีบทบาทที่สำคัญในการ กำหนดความต้องการถือเงินรวม – ถ้า อัตราดอกเบี้ยต่ำมากๆ ความต้องการ ถือเงินจะมีความยืดหยุ่นสูงอย่าง สมบูรณ์ต่อการเปลี่ยนแปลงอัตรา ดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยเป็นปัจจัยสำคัญที่ กำหนดอุปสงค์ต่อการลงทุน แต่การ ลงทุนยังคงขึ้นกับปัจจัยอื่นๆด้วย

17 นัยทางนโยบาย การเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินไม่ได้มี ผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ – เงินไม่มีความหมาย – กับดักสภาพ คล่อง การใช้นโยบายกำหนดอัตราการ ขยายตัวของปริมาณเงินที่คงที่ยิ่งจะ ทำให้ระบบเศรษฐกิจเกิดความผันผวน และไม่มีเสถียรภาพ การใช้นโยบายการคลังแบบดุลพินิจ เป็นสิ่งจำเป็น และดีกว่าการใช้ นโยบายการเงิน


ดาวน์โหลด ppt ทฤษฎีและนโยบาย การเงิน Monetary Theory and Policy ทฤษฎีการเงินของ เคนส์ Keynes Theory.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google