งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2 4. แนวโน้มทางเศรษฐกิจมห ภาค (macroeconomic trends)  การใช้พลังงานเพิ่มตาม การขยายตัวทาง เศรษฐกิจ I = Energy intensity = 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2 4. แนวโน้มทางเศรษฐกิจมห ภาค (macroeconomic trends)  การใช้พลังงานเพิ่มตาม การขยายตัวทาง เศรษฐกิจ I = Energy intensity = 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2 4. แนวโน้มทางเศรษฐกิจมห ภาค (macroeconomic trends)  การใช้พลังงานเพิ่มตาม การขยายตัวทาง เศรษฐกิจ I = Energy intensity = 2

3 3 4. แนวโน้มทางเศรษฐกิจมห ภาค (macroeconomic trends) I = Energy intensity =  = Energy elasticity = 3

4 4 4. แนวโน้มทางเศรษฐกิจมห ภาค (macroeconomic trends) I = Energy intensity =  = Energy elasticity = ถ้า  = 1 I มีค่าคงที่ ถ้า  > 1 I มีค่า เพิ่มขึ้นตามเวลา ถ้า  < 1 I มีค่า ลดลงตามเวลา 4

5 5

6 6

7 7

8 8 4. แนวโน้มทางเศรษฐกิจมห ภาค (macroeconomic trends) พยากรณ์โดย 1. คาดการณ์ GDP ไปใน อนาคต 2. อาศัย Energy intensity (I) หรือ Energy elasticity (  ) เพื่อพยากรณ์ demand for energy ในอนาคต 8

9 9 4. แนวโน้มทางเศรษฐกิจมห ภาค (macroeconomic trends) ตัวอย่าง : การพยากรณ์ ความต้องการไฟฟ้า รายงานการพยากรณ์ ความต้องการไฟฟ้า มีนาคม 2550 ( ดู website คณะฯ ) พยากรณ์ demand ปี 2550-2564 (15 ปี ) 9

10 10 4. แนวโน้มทางเศรษฐกิจมห ภาค (macroeconomic trends) ตัวอย่าง : การพยากรณ์ ความต้องการไฟฟ้า ขั้นตอนแรก พยากรณ์ พลังงานไฟฟ้า (energy) โดย econometric model Energy D = f (GDP, ….) ผ่าน energy elasticity (  ) 10

11 11 4. แนวโน้มทางเศรษฐกิจมห ภาค (macroeconomic trends) ตัวอย่าง : การพยากรณ์ ความต้องการไฟฟ้า ขั้นตอนแรก พยากรณ์ พลังงานไฟฟ้า Energy D growth = GDP growth x  โดย  มีแนวโน้มลดลง 11

12 12

13 13 GDP growth rates

14 14 GDP growth rates

15 15 4. แนวโน้มทางเศรษฐกิจมห ภาค (macroeconomic trends) ตัวอย่าง : การพยากรณ์ ความต้องการไฟฟ้า ขั้นตอนที่ 2 พยากรณ์ ความต้องการพลังไฟฟ้า สูงสุด (Peak power demand) อาศัยลักษณะการใช้ ไฟฟ้าในช่วงเวลาต่างๆ เพื่อแปลง energy demand (MWh) ให้เป็น power load profile (MW) 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21 4. แนวโน้มทางเศรษฐกิจมห ภาค (macroeconomic trends) ตัวอย่าง : การพยากรณ์ ความต้องการไฟฟ้า ใช้ผลพยากรณ์ Peak power demand ในการ วางแผนลงทุนสร้าง โรงไฟฟ้าล่วงหน้า 21

22 22 5. การวางแผนแบบ “ ชุด เหตุการณ์ ” (scenario planning)  กรณีอนาคตไม่เหมือน อดีต + ทางเลือกในการ เปลี่ยนเหตุการณ์  วาดภาพ (imagine) มากกว่า history  เหตุการณ์สอดคล้องกัน ทางตรรกะ แต่มีชุดให้ เลือกหลายชุด ให้เห็น โอกาสและปัญหา 22

23 23 5. การวางแผนแบบ “ ชุด เหตุการณ์ ” (scenario planning)  บริษัท Shell ใช้บ่อย ขั้นตอน : 1. ระบุประเด็นตัดสินใจ 2. ระบุปัจจัยสำคัญที่มี อิทธิพล เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนฯ สิ่งแวดล้อม 23

24 24 5. การวางแผนแบบ “ ชุด เหตุการณ์ ” (scenario planning) ขั้นตอน : 3. พัฒนาบท (plot) ของ scenario หลายชุด เช่น worst case, best, base (expected), รัฐบาล แทรกแซง, ดีต่อ สิ่งแวดล้อม 24

25 25 5. การวางแผนแบบ “ ชุด เหตุการณ์ ” (scenario planning) ขั้นตอน : 4. ใส่รายละเอียด เหตุการณ์ / การ เปลี่ยนแปลง สำคัญ 5. ระบุผลกระทบสำคัญที่มี ผลต่อการตัดสินใจ 25

26 26 5. การวางแผนแบบ “ ชุด เหตุการณ์ ” (scenario planning) ตัวอย่าง Shell Energy Scenario to 2050 ( ดู website คณะฯ ) ความท้าทาย : “ ใช้พลังงาน มากขึ้น แต่สร้าง CO 2 น้อยลง ” 26

27 27 5. การวางแผนแบบ “ ชุด เหตุการณ์ ” (scenario planning) ตัวอย่าง Shell Energy Scenario to 2050 ความจริง (truths) 3 ประการ :  ประเทศกำลังพัฒนาใช้ พลังงานเข้มข้นมากขึ้น โดยเฉพาะจีน และอินเดีย 27

28 28 5. การวางแผนแบบ “ ชุด เหตุการณ์ ” (scenario planning) ตัวอย่าง Shell Energy Scenario to 2050 ความจริง (truths) 3 ประการ :  อุปทานพลังงานมีจำกัด มากขึ้น น้ำมันและก๊าซ เริ่มชะลอปี 2015 ถ่าน หินขนส่งยากและสกปรก พลังงานทดแทนสำคัญ มากขึ้น แต่ไม่มี “silver bullet” 28

29 29 5. การวางแผนแบบ “ ชุด เหตุการณ์ ” (scenario planning) ตัวอย่าง Shell Energy Scenario to 2050 ความจริง (truths) 3 ประการ :  ยากมากขึ้นในการจำกัด ปริมาณ CO 2 ใน บรรยากาศในระดับ ปลอดภัย 29

30 30 5. การวางแผนแบบ “ ชุด เหตุการณ์ ” (scenario planning) ตัวอย่าง Shell Energy Scenario to 2050 Scenario 2 ชุด :  Scramble แย่งกัน หรือ มั่ว (bad case)  Blueprints พิมพ์เขียว วางแผน (good case) 30

31 31 5. การวางแผนแบบ “ ชุด เหตุการณ์ ” (scenario planning) Scramble แย่งกัน (bad case):  ประเทศมุ่งแย่งกันหา พลังงาน โดยไม่ให้ ความสำคัญกับปัญหาโลก ร้อน และการประหยัด พลังงาน ( ยากทาง การเมือง )  น้ำมันแพงมาก โลกใช้ถ่าน หินมากขึ้น รวมทั้งนิวเคลียร์ และ biofuels 31

32 32 5. การวางแผนแบบ “ ชุด เหตุการณ์ ” (scenario planning) Scramble แย่งกัน (bad case):  CO 2 เพิ่มในระดับอันตราย  โลกหันมาสนใจปัญหาโลก ร้อน รัฐบาลต้องใช้ มาตรการเด็ดขาดเพื่อลดใช้ พลังงาน แต่ก็ “ สาย เกินไป ” 32

33 33 5. การวางแผนแบบ “ ชุด เหตุการณ์ ” (scenario planning) Blueprints พิมพ์เขียว (good case):  ตอบสนองต่อปัญหา พลังงานและสิ่งแวดล้อม อย่างทันการณ์ และเป็น ระบบ  ความร่วมมือแก้ปัญหา เริ่ม จาก “ รากหญ้า ” นำไปสู่ ระดับรัฐบาลและโลก 33

34 34 5. การวางแผนแบบ “ ชุด เหตุการณ์ ” (scenario planning) Blueprints พิมพ์เขียว (good case):  ภาษี สิ่งจูงใจ และตลาดค้า คาร์บอน ทำให้มีการ ประหยัดใช้พลังงาน เช่น รถไฟฟ้า carbon capture and storage ลม แดด และ clean coal technology 34

35 35 5. การวางแผนแบบ “ ชุด เหตุการณ์ ” (scenario planning) Blueprints พิมพ์เขียว (good case):  ข้อตกลงระหว่างประเทศ เพื่อแก้ปัญหาโลกร้อน โดย มีสหรัฐฯ จีน และอินเดียเข้า ร่วมด้วย  การใช้พลังงานต่อหัวลดลง ในสหรัฐฯ และ EU  CO 2 ถูกจำกัดในระดับ ปลอดภัย 35

36 36 Unit: EJ 200020202050 ScrambleBlueprintsScrambleBlueprints Oil 147186191141157 Gas 88133139108122 Coal 97199172263208 Nuclear 2834304350 Biomass 44595213157 Solar 0279474 Wind 0993639 Other Renewables 1328296562 Total primary energy 417650629881769

37 37 200020202050 ScrambleBlueprintsScrambleBlueprints Oil 35%29%30%16%20% Gas 21%20%22%12%16% Coal 23%31%27%30%27% Nuclear 7%5% 7% Biomass 11%9%8%15%7% Solar 0% 1%11%10% Wind 0%1% 4%5% Other Renewables 3%4%5%7%8% Total primary energy 100%


ดาวน์โหลด ppt 1. 2 4. แนวโน้มทางเศรษฐกิจมห ภาค (macroeconomic trends)  การใช้พลังงานเพิ่มตาม การขยายตัวทาง เศรษฐกิจ I = Energy intensity = 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google