งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ การวิเคราะห์ความ ผันผวนราคา ยางพารา ” ผศ. ดร. ปิติ กันตัง กุล ภาควิชา เศรษฐศาสตร์เกษตร และทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศา สตร์ อาจารย์ ทำไม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ การวิเคราะห์ความ ผันผวนราคา ยางพารา ” ผศ. ดร. ปิติ กันตัง กุล ภาควิชา เศรษฐศาสตร์เกษตร และทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศา สตร์ อาจารย์ ทำไม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ การวิเคราะห์ความ ผันผวนราคา ยางพารา ” ผศ. ดร. ปิติ กันตัง กุล ภาควิชา เศรษฐศาสตร์เกษตร และทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศา สตร์ อาจารย์ ทำไม ราคา ยางพารา มันจึงมี ขึ้นมีลง

2 ความนำ  ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ของประเทศไทย  ราคายางพารามีการเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา – รายได้ของเกษตรกรชาวสวนยางไม่ แน่นอน – เป็นปัญหาแก่ภาคการเกษตร – รัฐบาลต้องใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน มาแก้ไขปัญหา  จำเป็นต้องศึกษาให้เข้าใจถึงความ ผันผวนของราคายางพาราที่ เกษตรกรได้รับ

3  วัตถุประสงค์ : – เพื่อวิเคราะห์รูปแบบของการ เปลี่ยนแปลงราคายางพารา – เพื่อระบุปัจจัยที่เป็นสาเหตุของความผัน ผวนของราคายางพารา  ขอบเขตการศึกษา : – ราคายางแผ่นดิบชั้น 3 ที่เกษตรกร ได้รับ – ราคาน้ำยางสดที่เกษตรกรได้รับ – ราคาเฉลี่ยรายเดือน ปี 2542 – 2551 และ ม. ค. – ต. ค. 2552

4 กรอบแนวคิดและวิธีการศึกษา  กรอบแนวคิด – ตลาดและราคา (Demand และ Supply) – การวิเคราะห์ราคาสินค้าเกษตร (Seasonal, Trend, Volatility)  วิธีการศึกษา – ข้อมูลทุติยภูมิราคายางพาราและราคา สินค้าที่เกี่ยวข้อง – การวิเคราะห์ความผันผวนของราคา สินค้าเกษตร STDEV  LN (P T / P T-1 )  * √ 12 – การวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของ ความผันผวนของราคา ใช้การวิเคราะห์ สหสัมพันธ์ (Correlation) และโดยการ Plot กราฟ

5 ข้อมูลราคายางแผ่นดิบที่ เกษตรกรได้รับ ปี

6 ข้อมูลราคายางแผ่นดิบที่ เกษตรกรได้รับ ปี

7 ข้อมูลราคายางแผ่นดิบที่ เกษตรกรได้รับ ปี

8 ข้อมูลราคาเฉลี่ยรายปีที่เกษตรกร ได้รับ ปี พ. ศ

9 ข้อมูลราคาน้ำยางดิบที่เกษตรกร ได้รับ ปี

10 ข้อมูลราคาน้ำยางดิบที่เกษตรกร ได้รับ ปี

11 ข้อมูลราคาน้ำยางดิบที่เกษตรกร ได้รับ ปี

12 ข้อมูลราคาเฉลี่ยรายปีที่เกษตรกร ได้รับ ปี พ. ศ

13 ผลการศึกษา  ความผันผวนของราคายางพาราที่ เกษตรกรได้รับ ยางแผ่น ดิบชั้น น้ำยาง สด

14  สาเหตุของความผันผวนของราคา ยางพาราที่เกษตรกรไทยได้รับ – ตลาดโลก และสภาวะเศรษฐกิจโลก ( ธุรกิจยานยนต์ ) –Derived Demand (D on Final Products = ผลิตภัณฑ์จากยาง เช่น ล้อยางยานยนต์ ท่อยาง เครื่องใช้ และเครื่องมือแพทย์ ) – สินค้าที่ใช้ทดแทนยางพารา = ยาง สังเคราะห์ – ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก – สถานการณ์ความไม่สงบในแหล่ง ผลิตน้ำมันดิบ – ผลผลิตยางพาราของโลก (Supply)

15

16 ยาง แผ่น ดิบ ชั้น 3 เกษต รกร ได้รับ ยางแผ่น รมควัน ชั้น 3 ส่งออก FOB ราคา ล่วงหน้า ยางแผ่น รมควัน ชั้น 3 TOCOM ราคา น้ำมันดิ บ ราคา น้ำมันดิบ ล่วงหน้า ยางแผ่นดิบ ชั้น 3 เกษตรกรได้รับ 1 ยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 ส่งออก FOB ราคาล่วงหน้ายาง แผ่นรมควัน ชั้น 3 TOCOM ราคาน้ำมันดิบ ราคาน้ำมันดิบ ล่วงหน้า

17

18

19 ราคา น้ำยาง เกษตร กร ได้รับ ราคาน้ำ ยาง ส่งออก FOB ราคา น้ำมัน ดิบ ราคา น้ำมัน ดิบ ล่วงห น้า ราคาน้ำยาง เกษตรกร ได้รับ 1 ราคาน้ำยาง ส่งออก FOB ราคาน้ำมันดิบ ราคาน้ำมันดิบ ล่วงหน้า

20

21

22 สรุปและข้อเสนอแนะ  สรุป – ความไม่แน่นอนด้านราคายางพาราเป็นเรื่อง ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ – ในภาวะที่สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจมีความ ผันผวน และเกิดความไม่สงบหรือสงคราม ราคายางพาราจะเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง  ข้อเสนอแนะ –( ทุกระดับ ) ต้องมีความตื้นตัว และติดตาม ข้อมูลข่าวสาร – มีการบริหารจัดการที่ดีในทุกระดับ ทั้งในเชิง ธุรกิจ และนโยบายรัฐ – รัฐบาลต้องหลีกเลี่ยงการใช้เงินงบประมาณ เข้าไปแทรกแซงตลาด ( ดำเนินการในกรณีที่ จำเป็นเท่านั้น ) ควรให้กลไกตลาดเป็น ตัวกำหนด – รัฐควรสร้างกลไกเชิงรุก เช่น ภาคี 3 ประเทศ ผู้ผลิตยางพารา กองทุนร่วม

23


ดาวน์โหลด ppt “ การวิเคราะห์ความ ผันผวนราคา ยางพารา ” ผศ. ดร. ปิติ กันตัง กุล ภาควิชา เศรษฐศาสตร์เกษตร และทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศา สตร์ อาจารย์ ทำไม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google