งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ การวิเคราะห์ความ ผันผวนราคา ยางพารา ” ผศ. ดร. ปิติ กันตัง กุล ภาควิชา เศรษฐศาสตร์เกษตร และทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศา สตร์ อาจารย์ ทำไม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ การวิเคราะห์ความ ผันผวนราคา ยางพารา ” ผศ. ดร. ปิติ กันตัง กุล ภาควิชา เศรษฐศาสตร์เกษตร และทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศา สตร์ อาจารย์ ทำไม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ การวิเคราะห์ความ ผันผวนราคา ยางพารา ” ผศ. ดร. ปิติ กันตัง กุล ภาควิชา เศรษฐศาสตร์เกษตร และทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศา สตร์ อาจารย์ ทำไม ราคา ยางพารา มันจึงมี ขึ้นมีลง

2 ความนำ  ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ของประเทศไทย  ราคายางพารามีการเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา – รายได้ของเกษตรกรชาวสวนยางไม่ แน่นอน – เป็นปัญหาแก่ภาคการเกษตร – รัฐบาลต้องใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน มาแก้ไขปัญหา  จำเป็นต้องศึกษาให้เข้าใจถึงความ ผันผวนของราคายางพาราที่ เกษตรกรได้รับ

3  วัตถุประสงค์ : – เพื่อวิเคราะห์รูปแบบของการ เปลี่ยนแปลงราคายางพารา – เพื่อระบุปัจจัยที่เป็นสาเหตุของความผัน ผวนของราคายางพารา  ขอบเขตการศึกษา : – ราคายางแผ่นดิบชั้น 3 ที่เกษตรกร ได้รับ – ราคาน้ำยางสดที่เกษตรกรได้รับ – ราคาเฉลี่ยรายเดือน ปี 2542 – 2551 และ ม. ค. – ต. ค. 2552

4 กรอบแนวคิดและวิธีการศึกษา  กรอบแนวคิด – ตลาดและราคา (Demand และ Supply) – การวิเคราะห์ราคาสินค้าเกษตร (Seasonal, Trend, Volatility)  วิธีการศึกษา – ข้อมูลทุติยภูมิราคายางพาราและราคา สินค้าที่เกี่ยวข้อง – การวิเคราะห์ความผันผวนของราคา สินค้าเกษตร STDEV  LN (P T / P T-1 )  * √ 12 – การวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของ ความผันผวนของราคา ใช้การวิเคราะห์ สหสัมพันธ์ (Correlation) และโดยการ Plot กราฟ

5 ข้อมูลราคายางแผ่นดิบที่ เกษตรกรได้รับ ปี 2542-45

6 ข้อมูลราคายางแผ่นดิบที่ เกษตรกรได้รับ ปี 2546-49

7 ข้อมูลราคายางแผ่นดิบที่ เกษตรกรได้รับ ปี 2550-52

8 ข้อมูลราคาเฉลี่ยรายปีที่เกษตรกร ได้รับ ปี พ. ศ. 2542-52

9 ข้อมูลราคาน้ำยางดิบที่เกษตรกร ได้รับ ปี 2542-45

10 ข้อมูลราคาน้ำยางดิบที่เกษตรกร ได้รับ ปี 2546-49

11 ข้อมูลราคาน้ำยางดิบที่เกษตรกร ได้รับ ปี 2550-52

12 ข้อมูลราคาเฉลี่ยรายปีที่เกษตรกร ได้รับ ปี พ. ศ. 2542-52

13 ผลการศึกษา  ความผันผวนของราคายางพาราที่ เกษตรกรได้รับ 4243444546474849505152 ยางแผ่น ดิบชั้น 3 42.1 26.6 22.3 32.3 22.6 17. 0 21.9 42.4 33.0 65.9 24.1 น้ำยาง สด 32.4 25.1 29.3 30.7 26.3 23.2 19.4 46.1 34.1 73.4 34.9

14  สาเหตุของความผันผวนของราคา ยางพาราที่เกษตรกรไทยได้รับ – ตลาดโลก และสภาวะเศรษฐกิจโลก ( ธุรกิจยานยนต์ ) –Derived Demand (D on Final Products = ผลิตภัณฑ์จากยาง เช่น ล้อยางยานยนต์ ท่อยาง เครื่องใช้ และเครื่องมือแพทย์ ) – สินค้าที่ใช้ทดแทนยางพารา = ยาง สังเคราะห์ – ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก – สถานการณ์ความไม่สงบในแหล่ง ผลิตน้ำมันดิบ – ผลผลิตยางพาราของโลก (Supply)

15

16 ยาง แผ่น ดิบ ชั้น 3 เกษต รกร ได้รับ ยางแผ่น รมควัน ชั้น 3 ส่งออก FOB ราคา ล่วงหน้า ยางแผ่น รมควัน ชั้น 3 TOCOM ราคา น้ำมันดิ บ ราคา น้ำมันดิบ ล่วงหน้า ยางแผ่นดิบ ชั้น 3 เกษตรกรได้รับ 1 ยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 ส่งออก FOB 0.97 67 1 ราคาล่วงหน้ายาง แผ่นรมควัน ชั้น 3 TOCOM 0.99 59 0.979 1 1 ราคาน้ำมันดิบ 0.92 74 0.883 50.9168 1 ราคาน้ำมันดิบ ล่วงหน้า 0.93 30 0.892 50.9237 0.997 51

17

18

19 ราคา น้ำยาง เกษตร กร ได้รับ ราคาน้ำ ยาง ส่งออก FOB ราคา น้ำมัน ดิบ ราคา น้ำมัน ดิบ ล่วงห น้า ราคาน้ำยาง เกษตรกร ได้รับ 1 ราคาน้ำยาง ส่งออก FOB 0.990 9 1 ราคาน้ำมันดิบ 0.920 8 0.88681 ราคาน้ำมันดิบ ล่วงหน้า 0.926 4 0.8973 0.997 51

20

21

22 สรุปและข้อเสนอแนะ  สรุป – ความไม่แน่นอนด้านราคายางพาราเป็นเรื่อง ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ – ในภาวะที่สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจมีความ ผันผวน และเกิดความไม่สงบหรือสงคราม ราคายางพาราจะเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง  ข้อเสนอแนะ –( ทุกระดับ ) ต้องมีความตื้นตัว และติดตาม ข้อมูลข่าวสาร – มีการบริหารจัดการที่ดีในทุกระดับ ทั้งในเชิง ธุรกิจ และนโยบายรัฐ – รัฐบาลต้องหลีกเลี่ยงการใช้เงินงบประมาณ เข้าไปแทรกแซงตลาด ( ดำเนินการในกรณีที่ จำเป็นเท่านั้น ) ควรให้กลไกตลาดเป็น ตัวกำหนด – รัฐควรสร้างกลไกเชิงรุก เช่น ภาคี 3 ประเทศ ผู้ผลิตยางพารา กองทุนร่วม

23


ดาวน์โหลด ppt “ การวิเคราะห์ความ ผันผวนราคา ยางพารา ” ผศ. ดร. ปิติ กันตัง กุล ภาควิชา เศรษฐศาสตร์เกษตร และทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศา สตร์ อาจารย์ ทำไม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google