งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Potential Output 1 การประมาณผลผลิตตาม ศักยภาพของประเทศ ไทย Parametric Estimation of Thailand’s Potential Output การประมาณผลผลิตตาม ศักยภาพของประเทศ ไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Potential Output 1 การประมาณผลผลิตตาม ศักยภาพของประเทศ ไทย Parametric Estimation of Thailand’s Potential Output การประมาณผลผลิตตาม ศักยภาพของประเทศ ไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Potential Output 1 การประมาณผลผลิตตาม ศักยภาพของประเทศ ไทย Parametric Estimation of Thailand’s Potential Output การประมาณผลผลิตตาม ศักยภาพของประเทศ ไทย Parametric Estimation of Thailand’s Potential Output โดย ปฤษันต์ จันทน์หอม

2 Potential Output 2 การดำเนินนโยบาย การเงินต้องคำนึงถึง Potential GDP เพราะ 1. กลไกของนโยบายการเงินไม่ ส่งผลในทันที และมีผล ต่อเศรษฐกิจนาน ( long lags ) 2. ความน่าเชื่อถือของธนาคาร กลางมีความสำคัญมาก 3. ในระยะสั้นต้องระวังถึงการ รักษาเสถียรภาพ ที่ไม่ก่อให้เกิดการชะลอตัว

3 Potential Output 3 การวางกลไกในระยะสั้น ขึ้นกับ • เป้าเงินเฟ้อ • ผลผลิตตามศักยภาพ – ผลผลิตที่เหมาะสมกับ แรงงานในตลาด

4 Potential Output 4 วิธีคำนวณผลผลิตตาม ศักยภาพ 1. การผลิตที่สอดคล้องกับภาวะเงินเฟ้อ (Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment) 2. การผลิตที่ขจัดผลการเปลี่ยนแปลง ระยะสั้นจากการว่างงาน (Structural Vector Autoregressive)

5 Potential Output 5 ผลผลิตตามศักยภาพตาม ภาวะเงินเฟ้อ • กำหนดการว่างงานที่ เหมาะสม • ไม่สร้างแรงกดดันต่อเงิน เฟ้อ

6 Potential Output 6 เงินเฟ้อและการว่างงานมี ความสัมพันธ์ ในระยะสั้นเท่านั้น อัตราเงิน เฟ้อ % อัตราการ ว่างงาน % 98:Q2 98:Q1 98:Q3 98:Q4 99:Q1 97:Q4

7 Potential Output 7 อัตราการว่างงานที่ควรจะเป็น กับอัตราการว่างงานที่เกิดขึ้น จริง % ของ กำลัง แรงงาน รวม อัตราที่ เกิดขึ้นจริง อัตราที่ควร จะเป็น

8 Potential Output 8 ประสิทธิภาพการผลิตรวม ( Productivity Shocks ) ร้อยละ

9 Potential Output 9 GDP รายไตรมาส และผลผลิตตามภาวะเงินเฟ้อ พันล้านบาท Potential GDP ตามภาวะเงิน เฟ้อ GDP 2000 y-o-y growth Q2 Q3 Q4 GDP 6.2 2.8 3.1 Output from NAIRU -1.8 -3.4 -1.6

10 Potential Output 10 ผลผลิตตามศักยภาพตาม ภาวะเงินเฟ้อ ข้อดี • มีทฤษฎีสนับสนุน • กำหนด GDP กับตัวแปรอื่นๆ ข้อเสีย • อาศัยข้อมูลที่มีคุณภาพ

11 Potential Output 11 ผลผลิตศักยภาพที่ขจัดผลการ เปลี่ยนแปลงระยะสั้นจากแรงงาน • การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ สะท้อนจากข้อมูล การว่างงาน • การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ ไม่ มีผลต่อผลผลิต ในระยะยาว

12 Potential Output 12 GDP รายไตรมาส และผลผลิตที่ขจัดการเปลี่ยนแปลง ระยะสั้นจากการว่างงาน พันล้านบาท Potential GDP จาก SVAR GDP 2000 y-o-y growth Q2 Q3 Q4 GDP 6.2 2.8 3.1 Output from SVAR 4.0 4.5 4.0

13 Potential Output 13 ผลผลิตตามศักยภาพที่ ขจัด การเปลี่ยนแปลงระยะสั้น จากการว่างงาน ข้อดี • สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของ ประสิทธิภาพการผลิต ข้อเสีย • ขึ้นอยู่กับข้อมูลด้านแรงงาน มากกว่าวิธีอื่น ๆ • ผลผลิตตามศักยภาพ เปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาที่ใช้

14 Potential Output 14 ประเมินความเหมาะสม จาก 1) การอธิบายสถานการณ์ที่ เกิดขึ้น 2) สามารถอธิบายเงินเฟ้อได้ ดี 3) คุณสมบัติของ Loss Function

15 Potential Output 15 % ของ GDP Output gap from NAIRU Output gap from SVAR Output gap จากทั้ง 2 วิธีให้ผลที่ คล้ายกัน

16 Potential Output 16 การคำนวณผลผลิตตามศักยภาพ อธิบายเงินเฟ้อได้ต่างกัน NAIRUSVAR รูปสมการ OLS ได้ได้ รูปสมการ Polynomial ได้ > ได้

17 Potential Output 17 ลักษณะของ Loss function ที่ใช้ 0 < r < 1 ค่าถ่วงน้ำหนักตามเวลา W น้ำหนักที่ให้แก่ช่องว่างผลผลิตมีค่าอยู่ระหว่าง 0.5 ถึง 1

18 Potential Output 18 ค่า Loss ของช่องว่างผลผลิตที่เกิด จาก NAIRU เน้นเสถียรภาพด้านราคา Loss W r

19 Potential Output 19 ค่า Loss ของช่องว่างผลผลิตที่เกิด จาก SVAR เน้นการขยายตัว Loss r W r

20 Potential Output 20 GDP รายไตรมาส และผลผลิต ตามศักยภาพจาก วิธี NAIRU และ SVAR พันล้านบาท Potential GDP จาก SVAR Actual GDP Potential GDP จาก NAIRU


ดาวน์โหลด ppt Potential Output 1 การประมาณผลผลิตตาม ศักยภาพของประเทศ ไทย Parametric Estimation of Thailand’s Potential Output การประมาณผลผลิตตาม ศักยภาพของประเทศ ไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google