งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้โปรแกรม Hospital Cost Analysis (พัฒนาโดย รศ.นพ.กำจร ตติยกวี)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้โปรแกรม Hospital Cost Analysis (พัฒนาโดย รศ.นพ.กำจร ตติยกวี)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้โปรแกรม Hospital Cost Analysis (พัฒนาโดย รศ.นพ.กำจร ตติยกวี)
สุรีรัตน์ งามเกียรติไพศาล ศูนย์ประกันสุขภาพ รพ.จุฬาลงกรณ์

2 การเตรียม File วิเคราะห์ข้อมูล
1. โปรแกรม Hospital Cost Analysis ประกอบด้วย 2. Double click ที่ hospcost.exe จะได้

3 การเตรียม File วิเคราะห์ (ต่อ)
3. Click ที่ Menu ‘File’ เลือก ‘New’ จะได้ (กรณีเพิ่งสร้าง file ใหม่ครั้งแรก)

4 การเตรียม File วิเคราะห์ (ต่อ)
4. ใส่รายละเอียดข้อมูล แล้ว Click ‘OK’ 5. ตั้งชื่อ File แล้วกำหนด Subdirectory ที่จะเก็บ

5 การเตรียม File วิเคราะห์ (ต่อ)
ในกรณีที่เคยสร้าง File ไว้แล้ว ให้เลือก ‘Open’ เพื่อเปิด file ข้อมูลเดิม 4. เลือกชื่อ File แล้ว Click ‘Open’ 5. ‘OK’

6 การเตรียม File วิเคราะห์ (ต่อ)
ลักษณะหน้าจอเมื่อเปิดโปรแกรมเสร็จแล้ว

7 ขั้นตอนการวิเคราะห์ต้นทุนโรงพยาบาล
จัดแบ่งหน่วยงานออกเป็น “หน่วยงานต้นทุน” ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NRPCC) ก่อให้เกิดรายได้ (RPCC) บริการผู้ป่วย (PS) หาต้นทุนรวมโดยตรงของแต่ละหน่วยงาน TDC = LC + MC + CC หาวิธีกระจายต้นทุนที่เหมาะสม หาต้นทุนรวมทั้งหมด (Full Cost) ของแต่ละหน่วยงาน คำนวณต้นทุนต่อหน่วย

8 1. การจัดหน่วยงานต้นทุน
Menu ‘WorkSheets’ ‘Define cost Centers’ การกำหนดมี 2 วิธี 1. Click เลือกจากรายชื่อด้านซ้าย 2. พิมพ์ขึ้นเองด้านขวา กำหนดชนิดของหน่วยต้นทุน ซึ่งมี 3 ชนิด คือ NRPCC, RPCC, และ PS

9 ขั้นตอนการวิเคราะห์ต้นทุนโรงพยาบาล
จัดแบ่งหน่วยงานออกเป็น “หน่วยงานต้นทุน” ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NRPCC) ก่อให้เกิดรายได้ (RPCC) บริการผู้ป่วย (PS) หาต้นทุนรวมโดยตรงของแต่ละหน่วยงาน TDC = LC + MC + CC หาวิธีกระจายต้นทุนที่เหมาะสม หาต้นทุนรวมทั้งหมด (Full Cost) ของแต่ละหน่วยงาน คำนวณต้นทุนต่อหน่วย

10 2. หาต้นทุนรวม [Full Cost]
Function ด้านการป้อนข้อมูลจะอยู่ใน Menu ‘WorkSheets’ ทั้งหมด

11 2. หาต้นทุนรวม [Full Cost] (ต่อ)
1. หาต้นทุนค่าแรง (Labor Cost) Menu ‘WorkSheets’ ‘Labor costs’

12 2. หาต้นทุนรวม [Full Cost] (ต่อ)
2. หาต้นทุนค่าวัสดุ (Material Cost) Menu ‘WorkSheets’ ‘Material costs’

13 2. หาต้นทุนรวม [Full Cost] (ต่อ)
3. หาต้นทุนค่าลงทุน (Capital Cost) Menu ‘WorkSheets’ ‘Capital costs’ บันทึกข้อมูลเพียง 4 หัวข้อ นอกนั้นโปรแกรมจะคำนวณให้

14 ขั้นตอนการวิเคราะห์ต้นทุนโรงพยาบาล
จัดแบ่งหน่วยงานออกเป็น “หน่วยงานต้นทุน” ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NRPCC) ก่อให้เกิดรายได้ (RPCC) บริการผู้ป่วย (PS) หาต้นทุนรวมโดยตรงของแต่ละหน่วยงาน TDC = LC + MC + CC หาวิธีกระจายต้นทุนที่เหมาะสม หาต้นทุนรวมทั้งหมด (Full Cost) ของแต่ละหน่วยงาน คำนวณต้นทุนต่อหน่วย

15 3. หาวิธีการกระจายต้นทุนที่เหมาะสม
Menu ‘WorkSheets’ ‘Allocate costs’ 1. ใส่ข้อมูลหน่วยงานที่ให้และรับต้นทุน 2. กำหนดสัดส่วนของการกระจายให้

16 ขั้นตอนการวิเคราะห์ต้นทุนโรงพยาบาล
จัดแบ่งหน่วยงานออกเป็น “หน่วยงานต้นทุน” ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NRPCC) ก่อให้เกิดรายได้ (RPCC) บริการผู้ป่วย (PS) หาต้นทุนรวมโดยตรงของแต่ละหน่วยงาน TDC = LC + MC + CC หาวิธีกระจายต้นทุนที่เหมาะสม หาต้นทุนรวมทั้งหมด (Full Cost) ของแต่ละหน่วยงาน คำนวณต้นทุนต่อหน่วย

17 4. หาต้นทุนรวมทั้งหมด (Full Cost) ของแต่ละหน่วยงาน
Function ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณต้นทุนอยู่ที่ Menu ‘Solving’

18 4. หาต้นทุนรวมทั้งหมด (Full Cost) ของแต่ละหน่วยงาน
Menu ‘Solving’ ‘Full Costs’ Full Cost = Total Direct Cost + Indirect Cost

19 4. หาต้นทุนรวมทั้งหมด (Full Cost) ของแต่ละหน่วยงาน
Menu ‘Solving’ ‘Full-Allocated Costs’ Full-Allocated Cost = ต้นทุนที่เหลือหลังจากได้กระจายไปให้หน่วยงานอื่นแล้ว

20 ขั้นตอนการวิเคราะห์ต้นทุนโรงพยาบาล
จัดแบ่งหน่วยงานออกเป็น “หน่วยงานต้นทุน” ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NRPCC) ก่อให้เกิดรายได้ (RPCC) บริการผู้ป่วย (PS) หาต้นทุนรวมโดยตรงของแต่ละหน่วยงาน TDC = LC + MC + CC หาวิธีกระจายต้นทุนที่เหมาะสม หาต้นทุนรวมทั้งหมด (Full Cost) ของแต่ละหน่วยงาน คำนวณต้นทุนต่อหน่วย

21 5. คำนวณต่อทุนต่อหน่วย (Unit Cost)
Menu ‘WorkSheets’ ‘Performance Table’ ใส่ข้อมูลจำนวนผลผลิต ผู้ป่วยใน เป็น วันนอน (Patient Day) ผู้ป่วยนอก เป็น จำนวนครั้งการให้บริการ (Visit)

22 5. คำนวณต่อทุนต่อหน่วย [Unit Cost] (ต่อ)
Menu ‘Solving’ ‘Unit Costs’


ดาวน์โหลด ppt การใช้โปรแกรม Hospital Cost Analysis (พัฒนาโดย รศ.นพ.กำจร ตติยกวี)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google