งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อเสนอว่าด้วย ระบบเลือกตั้งและ สถาบันการเมือง การนำเสนอผลการวิจัย โครงการ “ การสร้างองค์ความรู้เพื่อ การปฏิรูปการเมือง ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อเสนอว่าด้วย ระบบเลือกตั้งและ สถาบันการเมือง การนำเสนอผลการวิจัย โครงการ “ การสร้างองค์ความรู้เพื่อ การปฏิรูปการเมือง ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อเสนอว่าด้วย ระบบเลือกตั้งและ สถาบันการเมือง การนำเสนอผลการวิจัย โครงการ “ การสร้างองค์ความรู้เพื่อ การปฏิรูปการเมือง ”

2 เป้าหมายของระบบ การเมือง • เสถียรภาพของ ระบบการเมือง • ประสิทธิภาพของ การบริหารและระบบ ตรวจสอบ • การมีส่วนร่วมของ ประชาชน

3 เป้าหมายของระบบ เลือกตั้ง • ให้ได้ตัวแทนที่เป็นอิสระ และ จากกลุ่มคนทุกกลุ่มในสังคม อย่างเสมอภาค เท่าเทียม (Representative Justice) • เอื้อต่อการจัดการปกครองที่มี ประสิทธิภาพ (Governing Capability)

4 ระบบเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทน ราษฎร • ให้ประกอบด้วยสมาชิก 400 คน • ใช้ระบบเลือกตั้งแบบผสมระหว่าง ระบบเขตและระบบสัดส่วน (mixed members proportional representation system---MMP) • แบ่งเป็นส. ส. ระบบเขต 1 เขต 1 คน จำนวน 300 คน และส. ส. ระบบสัดส่วน ( บัญชีรายชื่อ ) จำนวน 100 คน โดยใช้ทั้งประเทศ เป็นเขตเลือกตั้ง

5 ระบบเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร • ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งมี 2 คะแนนเสียง 1 คะแนน สำหรับเลือกผู้สมัครใน ระบบเขต และ 1 คะแนน สำหรับเลือกผู้สมัครจาก บัญชีรายชื่อหรือในระบบ สัดส่วน คะแนนที่พรรค การเมืองได้รับจากระบบ สัดส่วน เป็นตัวกำหนด จำนวนที่นั่งในสภา ผู้แทนราษฎรของพรรค การเมืองนั้น

6 พรรค การเมือง ที่นั่ง เปอร์เซ็นต์ คะแนน เสียง จากระบบ สัดส่วน * ส. ส. ระบบ เขต ส. ส. ระบบ สัดส่วน รวม ผลเดิม ผลใหม่ ผลเดิม สมควรได้ ประชาธิปัตย์ ไทยรัก ไทย ชาติไทย ความหวัง ใหม่ ชาติ พัฒนา เสรีธรรม ถิ่นไทย ราษฏร ประชากร ไทย กิจสังคม รวม 20 0 97 35 28 22 14 1 2 0 1 40 0 40.64% 26.58% 5.3 2% 7.0 2% 6.1 3% 2.8 2% 2.1 1% 1.2 5% 1.1 9% 0.2 0% 93. 08 % 48 31 6 8 7 0 0 0 0 0 10 0 18 45 0 9 10 1 4 6 0 10 3 24 8 12 8 41 36 29 14 1 2 0 1 50 0 21 8 14 2 35 (28) 37 32 15 11 6 6 1 50 3

7 วุฒิสภา • ปัญหาที่มา ความชอบธรรม จำนวนคะแนนเสียงของผู้ ชนะในระบบ SNTV ผู้มีอิทธิพลหรือ ครอบครัวนักการเมือง อำนาจหน้าที่

8 วุฒิสภา อำนาจหน้าที่ตามที่ปรากฏในร่าง รัฐธรรมนูญ 2550 • 1. กลั่นกรองกฎหมาย • 2. ตรวจสอบการทำงานของฝ่าย บริหาร ( มติ 3 ใน 5 ยื่นเปิดอภิปรายไม่ ไว้วางใจโดยไม่ลงมติ ) • 3. รับรองผู้ทำหน้าที่ในองค์กรอิสระ • 4. ถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทาง การเมือง ( มติ 3 ใน 5) • 5. เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ร่วมกับส. ส. (1 ใน 5 ของทั้งสองสภา ) และพิจารณา ลงมติร่วมกับส. ส. ( มากกว่ากึ่งหนึ่ง ของทั้งสองสภา )

9 ระบบเลือกตั้งสมาชิก วุฒิสภา • วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 100 คน เป็นตัวแทนของจังหวัด อย่างน้อยจังหวัดละ 1 คน ส่วนจังหวัดที่มีประชากรเกิน 600,000 คน อาจมีสมาชิกวุฒิสภาได้มากกว่า 1 คน โดยให้ แบ่งจังหวัดออกเป็นเขตเลือกตั้งตามความ เหมาะสม • ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาแบบ จัดลำดับความชอบ (Alternative Vote หรือ Preferential Voting) โดยผู้ชนะการ เลือกตั้งต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่ง หนึ่ง (Absolute Majority) ของผู้ใช้สิทธิ เลือกตั้งในเขตนั้น

10 ตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง โปรดเลือกผู้สมัครโดยเรียงลำดับตาม ความชอบ 1 คือชอบที่สุด นายแดง นางดำ นายชมพู นายเขียว นางฟ้า 3 5 2 4 1

11 ระบบเลือกตั้งสมาชิก วุฒิสภา • รอบแรกนับเฉพาะผู้สมัครที่ถูกเลือกเป็น ลำดับที่หนึ่งในบัตรเลือกตั้ง ผู้สมัครที่ได้ คะแนนเกิน 50% ถือว่าเป็นผู้ชนะในเขตนั้น • หากยังไม่มีผู้ใดได้คะแนนเสียงเกิน 50% ให้ ตัดผู้สมัครที่ได้คะแนนเสียงน้อยที่สุด ออกไป และนำบัตรเลือกตั้งที่เลือกผู้สมัครที่ ได้คะแนนเสียงน้อยที่สุดมานับใหม่ โดยโอน คะแนนนั้นไปให้ผู้สมัครที่ถูกเลือกในอันดับ ที่สอง ทำเช่นนี้เรื่อยไปจนได้ผู้ชนะการ เลือกตั้งด้วยคะแนนเกินกึ่งหนึ่งของผู้ใช้ สิทธิในเขตนั้น

12 ระบบเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 120 คน ลำดั บ 44 คะแน น 3 คะแน น 16 คะแน น 10 คะแน น 47 คะแน น 1 ดำเขียวฟ้า แดง 2 เขียวฟ้าเขียวแดงฟ้า 3 ดำ เขียว

13 ระบบเลือกตั้งสมาชิก วุฒิสภา • เขียวได้รับคะแนนน้อย ที่สุด ถูกตัดทิ้ง โอน 3 คะแนน ให้ฟ้า • ฟ้ามี 26 ได้รับจากเขียว 3 รวมเป็น 29 • ฟ้ามี 29 น้อยที่สุด โอน ให้เขียว 19 ให้แดง 10 • แดงมี 47+10+57 • เขียวถูกตัดทิ้งไปแล้ว จึง โอน 19 คะแนนให้ลำดับ ต่อไปคือดำ • ดำมี 44+19=63 เป็นผู้ ชนะ ดำเขีย ว ฟ้าแดง รอบ 1 44326 47 รอบ 2 443030 26 29 47 รอบ 3 44 63 29 0 47 57

14 ข้อดี ข้อเสีย ข้อดี • ได้ผู้ชนะที่มีความชอบธรรม • ผู้ชนะต้องหาเสียงในวงกว้าง • ส่งผลให้ได้ผู้ชนะที่ต้องเป็นที่ยอมรับของ คนทุกกลุ่ม • ส่งเสริมให้เกิดการประนีประนอมระหว่าง กลุ่มคนหลากหลายความคิดเห็น ข้อเสีย • เป็นภาระของผู้ใช้สิทธิที่ต้องทำความ รู้จักผู้สมัครจำนวนมาก • การนับคะแนนอาจเข้าใจยาก


ดาวน์โหลด ppt ข้อเสนอว่าด้วย ระบบเลือกตั้งและ สถาบันการเมือง การนำเสนอผลการวิจัย โครงการ “ การสร้างองค์ความรู้เพื่อ การปฏิรูปการเมือง ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google