งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักรัฐศาสตร์ สัปดาห์ที่ 4. หลักรัฐศาสตร์ หลัก ประชาธิปไตย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักรัฐศาสตร์ สัปดาห์ที่ 4. หลักรัฐศาสตร์ หลัก ประชาธิปไตย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักรัฐศาสตร์ สัปดาห์ที่ 4

2 หลักรัฐศาสตร์ หลัก ประชาธิปไตย

3 หลักรัฐศาสตร์ เราจะแยกการพิจารณาเรื่อง ของประชาธิปไตย ออกเป็น 3 ด้านด้วยกัน คือ 1. ประชาธิปไตยในฐานะที่เป็น อุดมการณ์ (an ideology) 2. ประชาธิปไตยในฐานะที่เป็น รูปการปกครอง (a form of government) 3. ประชาธิปไตยในฐานะที่เป็น วิถีชีวิต (a way of life)

4 หลักรัฐศาสตร์ ประชาธิปไตย (democracy) มาจากรากศัพท์ภาษากรีก 2 คำ บวกกัน คือ Demos ซึ่งแปลว่า ประชาชน กับ Kratos ซึ่งแปลว่า อำนาจ หรือ การ ปกครอง รวม 2 คำเข้าด้วยกันก็แปลได้ว่า ประชาชน เป็นเจ้าของอำนาจ หรือ การ ปกครองโดยประชาชน

5 หลักรัฐศาสตร์ Plato - นิยมการปกครองโดย กษัตริย์นักปรัชญา Aristotle- นิยมการปกครอง แบบ Aristocracy - ไม่นิยม mob rule Waltaire - ประชาธิปไตย เหมาะกับประเทศเล็กๆ เท่านั้น

6 หลักรัฐศาสตร์ ประชาธิปไตยในฐานะที่ เป็นอุดมการณ์ จะยึดมั่นในหลักการสำคัญ 2 ประการ คือ 1. ความเท่าเทียมกัน 2. ความมีเสรีภาพ

7 หลักรัฐศาสตร์ ประชาธิปไตยในฐานะที่เป็น รูปแบบการปกครอง 2.1 ระบบรัฐสภา (Parliamentary System) 2.1.1 ประมุขของรัฐ 2.1.2 รัฐสภา 2.1.3 คณะรัฐมนตรี 2.1.4 ศาล

8 หลักรัฐศาสตร์ จำนวน ส. ส ในสภา 700 คน - สมาชิกวุฒิสภา ( ส. ว.)200 คน - ส. ส. แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน - ส. ส. แบบแบ่งเขต 400 คน จำนวน ส. ส. แบบแบ่งเขตในภาคต่างๆ ภาคเหนือ 75 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ***136 คน ภาคใต้ 56 คน ภาคกลาง 97 คน กรุงเทพฯ 36 คน รวมทั้งสิ้น 400 คน

9 หลักรัฐศาสตร์ 2.2 ระบบประธานาธิบดี (Presidential System) 2.2.1 ประมุขของรัฐ 2.2.2 รัฐสภา 2.2.3 คณะรัฐมนตรี 2.2.4 ศาล

10 หลักรัฐศาสตร์ 2.3 ระบบกึ่งประธานาธิบดี หรือกึ่ง รัฐสภา (Semi-Presidential or Semi- parliamentary System) 2.3.1 ประมุขของรัฐ 2.3.2 รัฐสภา 2.3.3 คณะรัฐมนตรี 2.3.4 ศาล

11 หลักรัฐศาสตร์ 3. ประชาธิปไตยในฐานะที่เป็นวิถี ชีวิต You are what you eat “ การปกครองนั้น คืออะไร ถ้าไม่ใช่ ภาพสะท้อน ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจากธรรมชาติของ มนุษย์ ” James Madison, The Federalist - ประชาชนเป็นอย่างไร รัฐบาลก็เป็น อย่างนั้น - การปกครองประเทศไหนเป็นอย่างไร ประชาชนก็เป็นอย่างนั้น

12 หลักรัฐศาสตร์ ผู้ที่มีส่วนสำคัญในการให้ประชาธิปไตย เป็นวิถีชีวิต 1. ผู้ที่มีแนวคิดใหม่ๆ 2. นักการเมืองคุณภาพ 3. นักธุรกิจที่ไม่เห็นแก่ตัว 4. นักอุตสาหกรรม 5. นายธนาคารที่ซื่อสัตย์ 6. กรรมการ 7. ชาวนาชาวไร่ 8. ปัญญาชนและนักวิชาการ 9. นิสิตนักศึกษา

13 หลักรัฐศาสตร์ ในฐานะที่เป็นผู้อยู่ภายใต้การปกครอง นั้น ประชาชน แต่ละคนก็จะต้องอยู่ทำหน้าที่สำคัญ 4 ประการ คือ 1. ยอมรับกฎเกณฑ์ที่ผู้แทนของตน สร้างขึ้น และออกใช้บังคับเป็น กฎหมาย 2. ติดตามการดำเนินงานผู้แทนของ ตนอย่างใกล้ชิด 3. ให้การสนับสนุนผู้แทนที่ดีต่อไป และเลิกให้การสนับสนุนผู้แทนที่เลว 4. เตรียมตัวให้พร้อมที่จะไปทำหน้าที่ เป็นผู้แทนบ้าง ( ถ้าอยู่ในวิสัยที่จะ ทำได้ )

14 หลักรัฐศาสตร์ 3. ประชาธิปไตยในฐานะที่เป็นวิถี ชีวิต ประชาชนยังอาจจะช่วยทำให้ ประชาธิปไตย เจริญก้าวหน้าได้โดยการปฏิบัติ ดังนี้ 1. ยอมรับมติของประชาชนฝ่ายข้าง มาก 2. ปฏิบัติตามกฎหมายของบ้านเมือง สม่ำเสมอ 3. พยายามรวมกำลังกันเป็นกลุ่มเป็น ก้อนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ ชาติ 4. พยายามใช้เหตุผลเป็นแนวทางใน การแก้ปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ ให้ มากที่สุด


ดาวน์โหลด ppt หลักรัฐศาสตร์ สัปดาห์ที่ 4. หลักรัฐศาสตร์ หลัก ประชาธิปไตย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google