งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีคิดแบบนักบริหาร ดร. พนม พงษ์ไพบูลย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีคิดแบบนักบริหาร ดร. พนม พงษ์ไพบูลย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีคิดแบบนักบริหาร ดร. พนม พงษ์ไพบูลย์ panompongpaibool@yahoo.com

2 หัวข้อการสนทนา รูปแบบการคิดและตัดสินใจ ความคิดพื้นฐานทางการศึกษา ความคิดเรื่องการศึกษานอกระบบ

3 รูปแบบการคิดและตัดสินใจ คิดอย่างมีเหตุผล คิดและตัดสินใจบนฐานข้อมูล คิดด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ คิดโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า ส่วนตน คิดอย่างมีเป้าหมาย

4 ความสัมพันธ์ระหว่างการคิดกับ ข้อมูล ข้อ มูล การเปลี่ยนแปลง น้อย ปานกลาง มาก น้อย ปานกลาง มาก

5 การคิดกับการตัดสินใจ ผู้ตัดสินใจ ความ เชื่อ ประสบการณ์ข้อมูล ข่าวสาร กระบวนการ คิด ตัดสินใจ ถูก ผิด ไม่ตัดสินใจ

6 คนกับการตัดสินใจ คนปกติ ------------- ใช้ประสบการณ์ + ความ เชื่อ ใช้ข้อมูลน้อย นักวิชาการ --------- ใช้ข้อมูล + ประสบการณ์ + ความเชื่อ นักบริหาร ---------- เหมือนนักวิชาการ + ผลลัพธ์ + ทรัพยากร + ผลกระทบ + การเมือง + ความเป็นไปได้ต่างๆ + ฯลฯ

7 องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการ คิดและตัดสินใจ คิดโดยใช้เหตุผล ไม่เชื่อเรื่องไร้เหตุผล แสวงหาความรู้อยู่เสมอ ฟังให้มาก พูดให้น้อย หาตัวอย่างประกอบ (tangible information) สร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ กล้าเผชิญความจริง ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ

8 ความคิดพื้นฐานทางการศึกษา

9 องค์ประกอบที่ส่งผลต่อ ความสามารถของผู้เรียน In Born Ability Family Back Ground Schooling Friends

10 ความเชื่อทางการศึกษาที่เป็น พื้นฐานความคิด เชื่อในความสำคัญของการศึกษา การเรียนรู้ เชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพ ถ้ามีโอกาส เชื่อในเรื่องการศึกษาตลอดชีวิต

11 หลักยึดในการคิดตัดสินใจ ให้ความสำคัญกับผู้เสียเปรียบและด้อย โอกาส ลดความสำคัญของกลุ่มที่เอาเปรียบทาง สังคม สร้างคนกลุ่มใหญ่ ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ยึดประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญ เชื่อในระบบประชาธิปไตยที่มีเหตุผล ไม่ยอมแพ้ต่อแรงกดดันทั้งมวล

12 ความคิดเรื่องการศึกษานอกระบบ

13 คำบางคำที่ควรทำความเข้าใจให้ ตรงกัน ระบบการศึกษา การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาตลอดชีวิต

14 ความคิดพื้นฐาน การศึกษาคือการพัฒนา ทุกคนทุกฝ่ายควรมีส่วนร่วมในการจัด การศึกษา การศึกษาเกิดขึ้นได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต การศึกษาที่ดีต้องสอดคล้องกับความสนใจ และความต้องการของผู้เรียน การเรียนรู้ทีดีคือการเรียนรู้ด้วยตนเอง

15 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt วิธีคิดแบบนักบริหาร ดร. พนม พงษ์ไพบูลย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google