งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Rev.13.01. Electronics : การเรียนรู้หรือ ศาสตร์ทางอิเล็กตรอน Project : โครงงาน หรือ นวัตกรรม Management : การบริหารและ จัดการด้านคุณภาพ และ มาตรฐาน Design.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Rev.13.01. Electronics : การเรียนรู้หรือ ศาสตร์ทางอิเล็กตรอน Project : โครงงาน หรือ นวัตกรรม Management : การบริหารและ จัดการด้านคุณภาพ และ มาตรฐาน Design."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Rev.13.01

2 Electronics : การเรียนรู้หรือ ศาสตร์ทางอิเล็กตรอน Project : โครงงาน หรือ นวัตกรรม Management : การบริหารและ จัดการด้านคุณภาพ และ มาตรฐาน Design : การออกแบบด้าน ความคิด Copyright © S.Witthayapradit.2010

3

4

5

6

7  ความสำคัญของการจัดการ นวัตกรรม  การจัดการและออกแบบ นวัตกรรม 6 ขั้นตอน  เรียนรู้มาตรฐาน วงจรไฟฟ้า, วงจรพิมพ์  เสริมสร้างคุณภาพของวิศวกร ด้านอิเล็กทรอนิกส์ Copyright © S.Witthayapradit.2010

8  Research  Define  Plan  Execution  Verify  Conclusion Copyright © S.Witthayapradit.2010

9  รู้ถึงจุดอ่อน - จุดแข็งของโครงงาน  ควบคุมการดำเนินงานอย่างมี เป้าหมาย  เลือกใช้ทรัพยากรหรือวัตถุดิบ แบบมีเหตุผล  ประมวลปัญหาเพื่อใช้จัดการและ ปรับปรุงที่ดีในอนาคต Copyright © S.Witthayapradit.2010

10  Standard Symbols  Reference Designations  Component Numbering  Signal and Power Flow  Symbol Arrangement  Symbol Spacing Copyright © S.Witthayapradit.2010

11  Clearance  Land pattern  Soldering  Tooling hole  IPC Copyright © S.Witthayapradit.2010

12 เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการ กับการ วางแผนงาน เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการ กับการ วางแผนงาน มาตรฐานของวงจรไฟฟ้ากับ แผ่นวงจรพิมพ์ มาตรฐานของวงจรไฟฟ้ากับ แผ่นวงจรพิมพ์ เพื่อให้นักศึกษารู้จักการค้นคว้าหา ความรู้ด้วยตนเองจากกิจกรรมการ เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้นักศึกษารู้จักการค้นคว้าหา ความรู้ด้วยตนเองจากกิจกรรมการ เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ Copyright © S.Witthayapradit.2010

13  เวลาเรียน ๑๐ %  งานที่มอบหมาย ๒๐ %  สอบกลางภาค, ทักษะ ๓๐ %  สอบปลายภาค ๔๐ % 1 st Sheet(A4) Copyright © S.Witthayapradit.2010

14 ครั้งที่รายละเอียด๑ แนะนำ, วัตถุประสงค์, การประเมินผล, ตำรา ๒ความสำคัญของการจัดการโครงงาน ๓ มาตรฐาน ISO, สิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร ๔ ขั้นตอนที่ ๑ การวิจัยค้นคว้ารายละเอียดของนวัตกรรม ๕ ขั้นตอนที่ ๒ กำหนดขอบเขตงานของนวัตกรรม ๖ ขั้นตอนที่ ๓ การวางแผนดำเนินงาน Copyright © S.Witthayapradit.2010

15 ครั้งที่รายละเอียด๗ ทบทวนการเรียน / ตอบคำถาม ๘ ขั้นตอนที่ ๔ ดำเนินงาน / ติดตามแผนงาน ๙ ขั้นตอนที่ ๕ วิเคราะห์โครงงานหรือนวัตกรรม ๑๐ ขั้นตอนที่ ๖ สรุปผลการดำเนินงานนวัตกรรม ๑๑ มาตรฐานของการวาดวงจร, สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า ๑๒ มาตรฐานของวงจรพิมพ์, การผลิต, การออกแบบ Copyright © S.Witthayapradit.2010

16 ครั้งที่รายละเอียด๑๓ การเขียนรายงาน / รูปแบบรายงาน / เนื้อหา ๑๔นำเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย ๑๕ ทบทวนการเรียน / ตอบคำถาม Copyright © S.Witthayapradit.2010

17 Electronics Project Management and Design D.Joseph Stadtmiller, “Electronics Project Management and Design”, Prentice-Hall, 2001. The Design & Drafting of Printed Circuits Darryl Lindsey, “The Design & Drafting of Printed Circuits”, Bishop Graphics Inc., 1982. Copyright © S.Witthayapradit.2010

18 ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ด้าน อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้วีธีการ จัดการโครงงาน 6 ขั้นตอน

19


ดาวน์โหลด ppt Rev.13.01. Electronics : การเรียนรู้หรือ ศาสตร์ทางอิเล็กตรอน Project : โครงงาน หรือ นวัตกรรม Management : การบริหารและ จัดการด้านคุณภาพ และ มาตรฐาน Design.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google