งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Augustus Desiré Waller : FRS (1856 - 1922) Willem Einthoven : Dutch (1860 – 1927) Copyright © S.Witthayapradit 2010.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Augustus Desiré Waller : FRS (1856 - 1922) Willem Einthoven : Dutch (1860 – 1927) Copyright © S.Witthayapradit 2010."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Augustus Desiré Waller : FRS (1856 - 1922) Willem Einthoven : Dutch (1860 – 1927) Copyright © S.Witthayapradit 2010

3 Jesse Sullivan Claudia Mitchell Copyright © S.Witthayapradit 2010

4

5

6 Lindsay Block Copyright © S.Witthayapradit 2010

7

8

9

10

11

12 Micro-Electro Mechanical System : MEMS Microsystems Technology : MST Micro-machines ระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค เป็นระบบ ขนาดเล็กในระดับไมโครเมตร มีระบบ ไฟฟ้าและกลไก สร้างจากเทคโนโลยี ทางด้านสารกึ่งตัวนำ สามารถทำหน้าที่ เชิงกลได้ เช่น เซ็นเซอร์ และแอ็กชูเอ เตอร์ (actuators) ที่มีความจำเป็นต่อการ พัฒนาอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท เช่นเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี หุ่นยนต์ เทคโนโลยียานยนต์ เทคโนโลยีชีวภาพและการแพทย์ เครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมและอุปกรณ์ ชนิดอื่นๆ ที่จำเป็นต่ออุตสาหกรรมใน อนาคต Copyright © S.Witthayapradit 2010

13 What are BioMEMS? MEMS (Micro- Electro- Mechanical Systems) integrate mechanical elements, sensors, and electronics on a silicon substrate. The entire apparatus is less than the thickness of a human hair (100 microns). The micromechanical components are made by either selectively etching away parts of the silicon-wafer or adding new layers to form the mechanical and electromechanical devices. BioMEMS uses these devices for biomedical or biological applications. Copyright © S.Witthayapradit 2010

14

15 มีความรู้เกี่ยวกับสัญญาณไฟฟ้าต่างๆ ในร่างกาย สามารถออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ทางการแพทย์ รู้จักการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง จากกิจกรรมการเรียน การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ Copyright © S.Witthayapradit 2010

16 Student Class room10 % Assignment20 % Midterm30 % Final40 % Copyright © S.Witthayapradit 2010

17 ครั้งที่รายละเอียด 1 แนะนำเทคโนโลยีทางการแพทย์, การเรียน - การสอน, วัตถุประสงค์, การประเมินผล, แผนการสอน, ตำรา เรียน 2 Bio-potentials, Origins of Bio-potentials, Principles of Bio-potential Measurements 3 Inverting Amplifier, Non-Inverting Amplifier, Summing Amplifier 4 Difference Amplifier, Instrumentation Amplifier, Isolated Amplifier, CMRR Copyright © S.Witthayapradit 2010

18 ครั้งที่รายละเอียด 5 Active Filter(1) : Low Pass filter, High Pass Filter, Biomedical Filter 6 Active Filter(2) : Band Pass filter, Band Stop Filter, Biomedical Filter 7 ทบทวน / / แนวข้อสอบกลางภาค 8Assignment Copyright © S.Witthayapradit 2010

19 ครั้งที่รายละเอียด 9 Switched Capacitor Network : Principle of Switched Capacitor, MF10, MAX263 10 Op-Amp Rectifier, Comparator, Astable, Monostable 11 Electromyograph;EMG, Electrode & Active Electrode, Amplifier, Rectifier, Filter 12 Photo Plethysmograph(PPG), Amplifier, Filter, HR monitor Copyright © S.Witthayapradit 2010

20 ครั้งที่รายละเอียด 13 Hearing Aids : Pre-Amplifier, Filter, Power Amplifier 14 นำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย 15 ทบทวน / / แนวข้อสอบกลางภาค Copyright © S.Witthayapradit 2010

21 [1] John G.Webster, “Medical Instrumentation Application and Design”, Third edition, JOHN WILET & SONS.,1998. [2] John G.Webster, “Measurement, Instrumentation, and Sensors Handbook”, CRC Press Inc., 1999. [3] Robert B.Northrop, “Analysis and Application of Analog Electronic Circuits to Biomedical Instrumentation”, CRC Press, 2003. [4] Jaakko Malmivuo, Robert Plonsey,” Bioelectromagnetism “, OXFORD UNIVERSITY PRESS, 1995. Copyright © S.Witthayapradit 2010

22 [5] Sergio Franco, “Design with Operational Amplifiers and Analog Integrated Circuits”, Third edition, McGraw-Hill, 2002. [6] Ron Mancini, “ Op Amps for Everyone”, Texas Instruments, 2002. [7] Walt Jung,“Op Amp Application Handbook”, Analog Devices Inc., Elsevier, 2005. [8] Thomas L.Floyd, “Electronic Devices”, 7 th Edition, Prentice Hall Inc., 2005. Copyright © S.Witthayapradit 2010

23

24

25 หลังจากลงทะเบียน แล้วต้องเปิด Email เพื่อยืนยันตัวบุคคล ของการลงทะเบียน

26 Copyright © S.Witthayapradit 2010

27

28

29

30  MAX9812HEXT  MAX291CSA, MAX291ESA  MAX9724BETC, MAX9724DETC


ดาวน์โหลด ppt Augustus Desiré Waller : FRS (1856 - 1922) Willem Einthoven : Dutch (1860 – 1927) Copyright © S.Witthayapradit 2010.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google