งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Introduction สุริยา วิทยาประดิษฐ์ EEET0470 Biomedical Electronics

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Introduction สุริยา วิทยาประดิษฐ์ EEET0470 Biomedical Electronics"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Introduction สุริยา วิทยาประดิษฐ์ EEET0470 Biomedical Electronics
Mobile :

2 Electrocardiography ; ECG
Copyright © S.Witthayapradit 2010 Augustus Desiré Waller : FRS ( ) Willem Einthoven : Dutch (1860 – 1927)

3 Bionic Arm Jesse Sullivan Claudia Mitchell
Copyright © S.Witthayapradit 2010 Jesse Sullivan Claudia Mitchell

4 Bionic Arm Copyright © S.Witthayapradit 2010

5 Bionic Arm Copyright © S.Witthayapradit 2010

6 Bionic Hand Copyright © S.Witthayapradit 2010 Lindsay Block

7 Endoscope Capsule Robots
Copyright © S.Witthayapradit 2010

8 Endoscope Capsule Robots : Norika
Copyright © S.Witthayapradit 2010

9 Endoscope Capsule Robots
Copyright © S.Witthayapradit 2010

10 Endoscope Capsule Robots : Sayaka
Copyright © S.Witthayapradit 2010

11 HR Monitor & Pacemaker Copyright © S.Witthayapradit 2010

12 Micro-Electro Mechanical System : MEMS
Copyright © S.Witthayapradit 2010 Micro-Electro Mechanical System : MEMS Microsystems Technology : MST Micro-machines ระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค เป็นระบบขนาดเล็กในระดับไมโครเมตร มีระบบไฟฟ้าและกลไก สร้างจากเทคโนโลยีทางด้านสารกึ่งตัวนำ สามารถทำหน้าที่เชิงกลได้ เช่น เซ็นเซอร์ และแอ็กชูเอเตอร์ (actuators) ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท เช่นเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เทคโนโลยียานยนต์เทคโนโลยีชีวภาพและการแพทย์ เครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมและอุปกรณ์ชนิดอื่นๆ ที่จำเป็นต่ออุตสาหกรรมในอนาคต

13 BioMEMS What are BioMEMS?
Copyright © S.Witthayapradit 2010 What are BioMEMS? MEMS (Micro- Electro- Mechanical Systems) integrate mechanical elements, sensors, and electronics on a silicon substrate. The entire apparatus is less than the thickness of a human hair (100 microns). The micromechanical components are made by either selectively etching away parts of the silicon-wafer or adding new layers to form the mechanical and electromechanical devices. BioMEMS uses these devices for biomedical or biological applications.

14 BioMEMS Copyright © S.Witthayapradit 2010

15 วัตถุประสงค์ของรายวิชา
Copyright © S.Witthayapradit 2010 มีความรู้เกี่ยวกับสัญญาณไฟฟ้าต่างๆในร่างกาย สามารถออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ รู้จักการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง จากกิจกรรมการเรียน การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

16 การประเมินผลของรายวิชา
Copyright © S.Witthayapradit 2010 Student Class room 10 % Assignment 20 % Midterm % Final %

17 แผนการสอนของรายวิชา ครั้งที่ รายละเอียด
Copyright © S.Witthayapradit 2010 ครั้งที่ รายละเอียด 1 แนะนำเทคโนโลยีทางการแพทย์ , การเรียน-การสอน , วัตถุประสงค์ , การประเมินผล , แผนการสอน , ตำราเรียน 2 Bio-potentials , Origins of Bio-potentials , Principles of Bio-potential Measurements 3 Inverting Amplifier , Non-Inverting Amplifier , Summing Amplifier 4 Difference Amplifier , Instrumentation Amplifier , Isolated Amplifier , CMRR

18 แผนการสอนของรายวิชา ทบทวน / /แนวข้อสอบกลางภาค ครั้งที่ รายละเอียด 5
Copyright © S.Witthayapradit 2010 ครั้งที่ รายละเอียด 5 Active Filter(1) : Low Pass filter , High Pass Filter , Biomedical Filter 6 Active Filter(2) : Band Pass filter , Band Stop Filter , Biomedical Filter 7 ทบทวน / /แนวข้อสอบกลางภาค 8 Assignment

19 แผนการสอนของรายวิชา ครั้งที่ รายละเอียด
Copyright © S.Witthayapradit 2010 ครั้งที่ รายละเอียด 9 Switched Capacitor Network : Principle of Switched Capacitor , MF10 , MAX263 10 Op-Amp Rectifier , Comparator , Astable , Monostable 11 Electromyograph;EMG , Electrode & Active Electrode , Amplifier , Rectifier , Filter 12 Photo Plethysmograph(PPG) , Amplifier , Filter , HR monitor

20 แผนการสอนของรายวิชา นำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย
Copyright © S.Witthayapradit 2010 ครั้งที่ รายละเอียด 13 Hearing Aids : Pre-Amplifier , Filter , Power Amplifier 14 นำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย 15 ทบทวน / /แนวข้อสอบกลางภาค

21 ตำราเรียน-ตำราประกอบ
Copyright © S.Witthayapradit 2010 [1] John G.Webster , “Medical Instrumentation Application and Design” , Third edition , JOHN WILET & SONS. ,1998. [2] John G.Webster , “Measurement, Instrumentation, and Sensors Handbook” , CRC Press Inc. , 1999. [3] Robert B.Northrop , “Analysis and Application of Analog Electronic Circuits to Biomedical Instrumentation” , CRC Press , 2003. [4] Jaakko Malmivuo , Robert Plonsey ,” Bioelectromagnetism “ , OXFORD UNIVERSITY PRESS , 1995.

22 ตำราเรียน-ตำราประกอบ
Copyright © S.Witthayapradit 2010 [5] Sergio Franco , “Design with Operational Amplifiers and Analog Integrated Circuits” , Third edition , McGraw-Hill , 2002. [6] Ron Mancini , “ Op Amps for Everyone” , Texas Instruments , 2002. [7] Walt Jung,“Op Amp Application Handbook”, Analog Devices Inc. , Elsevier , 2005. [8] Thomas L.Floyd , “Electronic Devices” , 7th Edition , Prentice Hall Inc. , 2005.

23 Copyright © S.Witthayapradit 2010

24 Register for Membership
Copyright © S.Witthayapradit 2010

25 หลังจากลงทะเบียนแล้วต้องเปิด Email เพื่อยืนยันตัวบุคคลของการลงทะเบียน
Register for Membership Copyright © S.Witthayapradit 2010 หลังจากลงทะเบียนแล้วต้องเปิด เพื่อยืนยันตัวบุคคลของการลงทะเบียน

26 Free Samples Copyright © S.Witthayapradit 2010

27 Free Samples Copyright © S.Witthayapradit 2010

28 Free Samples Copyright © S.Witthayapradit 2010

29 Free Samples Copyright © S.Witthayapradit 2010

30 Free Samples MAX9812HEXT MAX291CSA , MAX291ESA
Copyright © S.Witthayapradit 2010 MAX9812HEXT MAX291CSA , MAX291ESA MAX9724BETC , MAX9724DETC


ดาวน์โหลด ppt Introduction สุริยา วิทยาประดิษฐ์ EEET0470 Biomedical Electronics

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google