งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

• รู้จักชนิดของอิเล็กโทรดกับการใช้ งาน • เข้าใจรูปแบบของการวัด สัญญาณไฟฟ้า • เรียนรู้ลักษณะของสัญญาณไฟฟ้า จากร่างกาย • การใช้สัญญาณไฟฟ้าจากร่างกาย ในงานอิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "• รู้จักชนิดของอิเล็กโทรดกับการใช้ งาน • เข้าใจรูปแบบของการวัด สัญญาณไฟฟ้า • เรียนรู้ลักษณะของสัญญาณไฟฟ้า จากร่างกาย • การใช้สัญญาณไฟฟ้าจากร่างกาย ในงานอิเล็กทรอนิกส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 • รู้จักชนิดของอิเล็กโทรดกับการใช้ งาน • เข้าใจรูปแบบของการวัด สัญญาณไฟฟ้า • เรียนรู้ลักษณะของสัญญาณไฟฟ้า จากร่างกาย • การใช้สัญญาณไฟฟ้าจากร่างกาย ในงานอิเล็กทรอนิกส์ Copyright © S.Witthayapradit 2010

3 • Introduction to Bio-potentials • The Origins of Bio-potentials • Electrodes for Bio-potential recordings • The principles of Bio- potential Measurements Copyright © S.Witthayapradit 2010

4 • Electrocardiogram(ECG) • Electroencephalogram(EE G) • Electromyogram(EMG) • Electrooculogram(EOG) Copyright © S.Witthayapradit 2010

5

6 Electrocardiogram(E CG) Electroencephalogram(EEG) Electromyogram(EMG) Electrooculogram(EOG) Copyright © S.Witthayapradit 2010

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 Heart cell Heart muscle Chest Copyright © S.Witthayapradit 2010

17 Augustus Desiré Waller • capillary electrometer • cardinal leads Willem Einthoven • string galvanometer • Einthoven limb leads (standard leads) Copyright © S.Witthayapradit 2010

18 Frank Norman Wilson (1890- 1952) • unipolar potentials • central terminal Copyright © S.Witthayapradit 2010

19 GOLDBERGER AUGMENTED LEADS Copyright © S.Witthayapradit 2010

20 PRECORDIAL LEADS (chest leads) Copyright © S.Witthayapradit 2010

21

22

23 Hans Berger [1873-1941] Copyright © S.Witthayapradit 2010

24

25

26

27

28

29 y=load('emg.txt'); plot(y) xlabel('Sample number') ylabel('EMG signal') Remove any DC offset of the signal y2=detrend(y); Rectification of the EMG signal rec_y=abs(y2); plot(rec_y) xlabel('Sample number') ylabel('Rectified EMG signal') Copyright © S.Witthayapradit 2010

30 [b,a]=butter(5,10/1000,'low'); filter_y=filtfilt(b,a,rec_y); plot(filter_y) xlabel('Sample number') ylabel('Low Pass Filtered EMG signal') Fourier Transform of the EMG signals mf=psanalyse(y2,1000) Copyright © S.Witthayapradit 2010

31 Medical Instrumentation: Application And Design By John Webster Copyright © S.Witthayapradit 2010

32

33 The Ocular-Movement-Controlled Mouse is the invention of DeVry Institute of Technology, David Dorflinger and Scott McKee. Copyright © S.Witthayapradit 2010

34 Medical Instrumentation: Application And Design By John Webster Copyright © S.Witthayapradit 2010

35 Measurement, Instrumentation, and Sensors Handbook By John Webster Copyright © S.Witthayapradit 2010

36

37 [1] John G.Webster, “Medical Instrumentation Application and Design”, Third edition, JOHN WILET & SONS.,1998. [2] John G.Webster, “Measurement, Instrumentation, and Sensors Handbook”, CRC Press Inc., 1999. [3] Robert B.Northrop, “Analysis and Application of Analog Electronic Circuits to Biomedical Instrumentation”, CRC Press, 2003. [4] Jaakko Malmivuo, Robert Plonsey,” Bioelectromagnetism “, OXFORD UNIVERSITY PRESS, 1995. Copyright © S.Witthayapradit 2010

38

39 1. สัญญาณขั้วไฟฟ้าของ ร่างกายมีอะไรบ้าง 2. การวัดสัญญาณ คลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบขั้ว เดี่ยว ประกอบด้วยแรงดัน อะไรบ้าง 3.Central Terminal คือ อะไร 4.Augmented leads คือ อะไร Copyright © S.Witthayapradit 2010


ดาวน์โหลด ppt • รู้จักชนิดของอิเล็กโทรดกับการใช้ งาน • เข้าใจรูปแบบของการวัด สัญญาณไฟฟ้า • เรียนรู้ลักษณะของสัญญาณไฟฟ้า จากร่างกาย • การใช้สัญญาณไฟฟ้าจากร่างกาย ในงานอิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google