งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Bio-potentials and Electrophysiology Measurement

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Bio-potentials and Electrophysiology Measurement"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Bio-potentials and Electrophysiology Measurement
EEET0470 Biomedical Electronics Bio-potentials and Electrophysiology Measurement สุริยา วิทยาประดิษฐ์ Mobile :

2 วัตถุประสงค์ รู้จักชนิดของอิเล็กโทรดกับการใช้งาน
Copyright © S.Witthayapradit 2010 รู้จักชนิดของอิเล็กโทรดกับการใช้งาน เข้าใจรูปแบบของการวัดสัญญาณไฟฟ้า เรียนรู้ลักษณะของสัญญาณไฟฟ้าจากร่างกาย การใช้สัญญาณไฟฟ้าจากร่างกายในงานอิเล็กทรอนิกส์

3 Bio-Potentials Introduction to Bio-potentials
Copyright © S.Witthayapradit 2010 Introduction to Bio-potentials The Origins of Bio-potentials Electrodes for Bio-potential recordings The principles of Bio-potential Measurements

4 Electrocardiogram(ECG) Electroencephalogram(EEG)
Introduction to Bio-Potentials Copyright © S.Witthayapradit 2010 Electrocardiogram(ECG) Electroencephalogram(EEG) Electromyogram(EMG) Electrooculogram(EOG)

5 Introduction to Bio-Potentials
Copyright © S.Witthayapradit 2010

6 The Origins of Bio-Potentials
Copyright © S.Witthayapradit 2010 Electrocardiogram(ECG) Electroencephalogram(EEG) Electromyogram(EMG) Electrooculogram(EOG)

7 Schematics of Bio-Potentials
Copyright © S.Witthayapradit 2010

8 Electrode Copyright © S.Witthayapradit 2010

9 Suction Electrode Copyright © S.Witthayapradit 2010

10 Floating Electrode Copyright © S.Witthayapradit 2010

11 Needle Electrode Copyright © S.Witthayapradit 2010

12 Fetal ECG Electrode Copyright © S.Witthayapradit 2010

13 Electrode Arrays Copyright © S.Witthayapradit 2010

14 MEMs Electrode Copyright © S.Witthayapradit 2010

15 Electrocardiogram(ECG)
Copyright © S.Witthayapradit 2010

16 Electrocardiogram(ECG)
Copyright © S.Witthayapradit 2010 Heart cell Heart muscle Chest

17 Electrocardiogram(ECG)
Copyright © S.Witthayapradit 2010 Augustus Desiré Waller capillary electrometer cardinal leads Willem Einthoven string galvanometer Einthoven limb leads (standard leads)

18 Electrocardiogram(ECG)
Copyright © S.Witthayapradit 2010 Frank Norman Wilson ( ) unipolar potentials central terminal

19 Electrocardiogram(ECG)
Copyright © S.Witthayapradit 2010 GOLDBERGER AUGMENTED LEADS

20 Electrocardiogram(ECG)
Copyright © S.Witthayapradit 2010 PRECORDIAL LEADS (chest leads)

21 Electrocardiogram(ECG)
Copyright © S.Witthayapradit 2010

22 Electrocardiogram(ECG)
Copyright © S.Witthayapradit 2010

23 Electroencephalogram(EEG)
Copyright © S.Witthayapradit 2010 Hans Berger [ ]

24 Electroencephalogram(EEG)
Copyright © S.Witthayapradit 2010

25 Electroencephalogram(EEG)
Copyright © S.Witthayapradit 2010

26 Electroencephalogram(EEG)
Copyright © S.Witthayapradit 2010

27 Electromyogram(EMG) Copyright © S.Witthayapradit 2010

28 Electromyogram(EMG) Copyright © S.Witthayapradit 2010

29 Electromyogram(EMG) Remove any DC offset of the signal y2=detrend(y);
Copyright © S.Witthayapradit 2010 y=load('emg.txt'); plot(y) xlabel('Sample number') ylabel('EMG signal') Remove any DC offset of the signal y2=detrend(y); Rectification of the EMG signal rec_y=abs(y2); plot(rec_y) xlabel('Sample number') ylabel('Rectified EMG signal')

30 Electromyogram(EMG) [b,a]=butter(5,10/1000,'low');
Copyright © S.Witthayapradit 2010 [b,a]=butter(5,10/1000,'low'); filter_y=filtfilt(b,a,rec_y); plot(filter_y) xlabel('Sample number') ylabel('Low Pass Filtered EMG signal') Fourier Transform of the EMG signals mf=psanalyse(y2,1000)

31 Electromyogram(EMG) Medical Instrumentation: Application And Design
Copyright © S.Witthayapradit 2010 Medical Instrumentation: Application And Design  By John Webster

32 Electrooculogram(EOG)
Copyright © S.Witthayapradit 2010

33 Electrooculogram(EOG)
Copyright © S.Witthayapradit 2010 The Ocular-Movement-Controlled Mouse is the invention of DeVry Institute of Technology, David Dorflinger and Scott McKee.

34 Bio-potentials Specifications
Copyright © S.Witthayapradit 2010 Medical Instrumentation: Application And Design  By John Webster

35 Bio-potentials Specifications
Copyright © S.Witthayapradit 2010 Measurement, Instrumentation, and Sensors Handbook By John Webster

36 Bio-potentials Specifications
Copyright © S.Witthayapradit 2010

37 Reference Copyright © S.Witthayapradit 2010 [1] John G.Webster , “Medical Instrumentation Application and Design” , Third edition , JOHN WILET & SONS. ,1998. [2] John G.Webster , “Measurement, Instrumentation, and Sensors Handbook” , CRC Press Inc. , 1999. [3] Robert B.Northrop , “Analysis and Application of Analog Electronic Circuits to Biomedical Instrumentation” , CRC Press , 2003. [4] Jaakko Malmivuo , Robert Plonsey ,” Bioelectromagnetism “ , OXFORD UNIVERSITY PRESS , 1995.

38 Bio-potentials and Electrophysiology Measurement
EEET0470 Biomedical Electronics Bio-potentials and Electrophysiology Measurement The End Q & A สุริยา วิทยาประดิษฐ์ Mobile :

39 Exercises สัญญาณขั้วไฟฟ้าของร่างกายมีอะไรบ้าง
Copyright © S.Witthayapradit 2010 สัญญาณขั้วไฟฟ้าของร่างกายมีอะไรบ้าง การวัดสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบขั้วเดี่ยว ประกอบด้วยแรงดันอะไรบ้าง Central Terminal คืออะไร Augmented leads คืออะไร


ดาวน์โหลด ppt Bio-potentials and Electrophysiology Measurement

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google