งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Copyright © S.Witthayapradit 2012  การใช้ออปแอมป์ในการขยาย สัญญาณ  ชนิดของการขยายสัญญาณ โดยใช้ออปแอมป์  ช่วงการตอบสนองความถี่ของ วงจรขยายสัญญาณ  อัตราการขจัดแบบโหมด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Copyright © S.Witthayapradit 2012  การใช้ออปแอมป์ในการขยาย สัญญาณ  ชนิดของการขยายสัญญาณ โดยใช้ออปแอมป์  ช่วงการตอบสนองความถี่ของ วงจรขยายสัญญาณ  อัตราการขจัดแบบโหมด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Copyright © S.Witthayapradit 2012  การใช้ออปแอมป์ในการขยาย สัญญาณ  ชนิดของการขยายสัญญาณ โดยใช้ออปแอมป์  ช่วงการตอบสนองความถี่ของ วงจรขยายสัญญาณ  อัตราการขจัดแบบโหมด ร่วมกับโหมดผลต่าง  ตัวอย่างการใช้งานทางชีว แพทย์

3 Copyright © S.Witthayapradit 2012  Inverting Amplifier  Non-Inverting Amplifier  Summing Amplifier  Difference Amplifier  Instrumentation Amplifier  Isolated Amplifier

4 Copyright © S.Witthayapradit 2012 Single-Ended Mode Differential Mode Common Mode

5 Copyright © S.Witthayapradit 2012 Single-Ended Mode Differential Mode Common Mode “ อัตราขยายโหมด ผลต่าง (A DM )”

6 Copyright © S.Witthayapradit 2012 Single-Ended Mode Differential Mode Common Mode “ อัตราขยายโหมด ร่วม (A CM )”

7 Copyright © S.Witthayapradit 2012 1 2

8

9

10

11 Time 0s1.0ms2.0ms3.0ms V(RF1:2)V(Vin1:+)V(Vin2:+) V(Vin1:+,Vin2:+) -400mV 0V 400mV

12 Copyright © S.Witthayapradit 2012 Time 0s1.0ms2.0ms V(RF1:2) -200.00uV -199.75uV -199.50uV

13 Copyright © S.Witthayapradit 2012 “ อัตราส่วนของ A DM /A CM จะมี ค่าสูงมาก โดยทั่วไปใช้ในรูปเดซิเบล (Decibel)”

14 Copyright © S.Witthayapradit 2012 Time 0s0.5ms1.0ms1.5ms2.0ms V(Vdm+)V(Vdm-)V(Vdm+:-)V(Vdm+,Vdm-) -10V 0V 10V

15 Copyright © S.Witthayapradit 2012 1.Strain gauge Plethysmography 2.Impedance Plethysmography 3.Photo Plethysmography

16 Copyright © S.Witthayapradit 2012

17

18 Voltage gain Input Resistance

19 Copyright © S.Witthayapradit 2012

20

21

22

23

24

25

26 Superposition principle :- 1 2

27 Copyright © S.Witthayapradit 2012

28

29

30

31

32

33 ECG + Offset = 1.2Volt

34 Copyright © S.Witthayapradit 2012

35 [1] John G.Webster, “Medical Instrumentation Application and Design”, Third edition, JOHN WILET & SONS.,1998 [2] Sergio Franco, “Design with Operational Amplifiers and Analog Integrated Circuits”, Third edition, McGraw-Hill, 2002. [3] Muhammad H.Rashid, “Microelectronic Circuits : Analysis and Design“, PWS Publishing, 1999. [4] Thomas L.Floyd,”Electronic Devices”, International Edition, Prentice Hall, 2005. [5] Donald A.Neamen, “Electronic Circuit Analysis and Design”, McGraw-Hill, 1996.

36


ดาวน์โหลด ppt Copyright © S.Witthayapradit 2012  การใช้ออปแอมป์ในการขยาย สัญญาณ  ชนิดของการขยายสัญญาณ โดยใช้ออปแอมป์  ช่วงการตอบสนองความถี่ของ วงจรขยายสัญญาณ  อัตราการขจัดแบบโหมด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google