งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Biomedical Electronics Biomedical Amplifiers

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Biomedical Electronics Biomedical Amplifiers"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Biomedical Electronics Biomedical Amplifiers
EEET0470 Biomedical Electronics Biomedical Amplifiers Part : 2 สุริยา วิทยาประดิษฐ์ Mobile :

2 วัตถุประสงค์ การใช้ออปแอมป์ในการขยายสัญญาณ
Copyright © S.Witthayapradit 2012 การใช้ออปแอมป์ในการขยายสัญญาณ ชนิดของการขยายสัญญาณโดยใช้ออปแอมป์ ช่วงการตอบสนองความถี่ของวงจรขยายสัญญาณ อัตราการขจัดแบบโหมดร่วมกับโหมดผลต่าง ตัวอย่างการใช้งานทางชีวแพทย์

3 Amplifiers Inverting Amplifier Non-Inverting Amplifier
Copyright © S.Witthayapradit 2012 Inverting Amplifier Non-Inverting Amplifier Summing Amplifier Difference Amplifier Instrumentation Amplifier Isolated Amplifier

4 Input Signal modes Single-Ended Mode Differential Mode Common Mode
Copyright © S.Witthayapradit 2012 Single-Ended Mode Differential Mode Common Mode

5 “อัตราขยายโหมดผลต่าง(ADM)”
Input Signal modes Copyright © S.Witthayapradit 2012 Single-Ended Mode Differential Mode Common Mode “อัตราขยายโหมดผลต่าง(ADM)”

6 “อัตราขยายโหมดร่วม(ACM)”
Input Signal modes Copyright © S.Witthayapradit 2012 Single-Ended Mode Differential Mode Common Mode “อัตราขยายโหมดร่วม(ACM)”

7 Difference Amplifier Copyright © S.Witthayapradit 2012 1 2

8 Difference Amplifier Non-Inverting Amplifier
Copyright © S.Witthayapradit 2012 Non-Inverting Amplifier

9 Difference Amplifier Copyright © S.Witthayapradit 2012

10 Difference Amplifier Copyright © S.Witthayapradit 2012

11 Difference Amplifier Time 0s 1.0ms 2.0ms 3.0ms V(RF1:2) V(Vin1:+)
Copyright © S.Witthayapradit 2012 Time 0s 1.0ms 2.0ms 3.0ms V(RF1:2) V(Vin1:+) V(Vin2:+) V(Vin1:+,Vin2:+) -400mV 0V 400mV

12 Difference Amplifier Time 0s 1.0ms 2.0ms V(RF1:2) -200.00uV -199.75uV
Copyright © S.Witthayapradit 2012 Time 0s 1.0ms 2.0ms V(RF1:2) uV uV uV

13 “อัตราส่วนของ ADM/ACM จะมีค่าสูงมาก โดยทั่วไปใช้ในรูปเดซิเบล(Decibel)”
Common-Mode Rejection Ratio ; CMRR Copyright © S.Witthayapradit 2012 “อัตราส่วนของ ADM/ACM จะมีค่าสูงมาก โดยทั่วไปใช้ในรูปเดซิเบล(Decibel)”

14 Differential and Common mode Signal
Copyright © S.Witthayapradit 2012 Time 0s 0.5ms 1.0ms 1.5ms 2.0ms V(Vdm+) V(Vdm-) V(Vdm+:-) V(Vdm+,Vdm-) -10V 0V 10V

15 Photo Plethysmography ; PPG
Copyright © S.Witthayapradit 2012 1.Strain gauge Plethysmography 2.Impedance Plethysmography 3.Photo Plethysmography

16 Photo Plethysmography ; PPG
Copyright © S.Witthayapradit 2012 Time 0s 0.5s 1.0s 1.5s 2.0s V(RF1:2) V(Vin1:+,Vin2:+) -5.0V 0V 5.0V V(Vin1:+) V(Vin2:+) -10V 10V

17 Difference Amplifier ::: IC
Copyright © S.Witthayapradit 2012

18 Voltage gain & Input Resistance
Copyright © S.Witthayapradit 2012 Voltage gain Input Resistance

19 Instrumentation Amplifier ; IA
Copyright © S.Witthayapradit 2012

20 Instrumentation Amplifier ; IA
Copyright © S.Witthayapradit 2012

21 Instrumentation Amplifier ; IA
Copyright © S.Witthayapradit 2012 Time 0s 0.5ms 1.0ms V(Vdm+:+,Vdm-:+) V(Vdm+:-) V(R2:1) V(U1:OUT) -10V 0V 10V

22 Instrumentation Amplifier ; IA
Copyright © S.Witthayapradit 2012

23 Instrumentation Amplifier ; IA
Copyright © S.Witthayapradit 2012 Time 0s 0.2ms 0.4ms 0.6ms 0.8ms 1.0ms V(Vdm+:+,Vdm-:+) V(R1:1) V(Vdm+:-) V(RF1:2) V(R2:1) -10V 0V 10V

24 Instrumentation Amplifier ; IA
Copyright © S.Witthayapradit 2012 Time 2.0s 3.0s 4.0s V(R2:2) -1.0V 0V 1.0V V(U1:+) V(V1:+) -5.0V 5.0V

25 Instrumentation Amplifier ; IA
Copyright © S.Witthayapradit 2012

26 Instrumentation Amplifier ; IA
Copyright © S.Witthayapradit 2012 2 Superposition principle :- 1

27 Instrumentation Amplifier ; IA
Copyright © S.Witthayapradit 2012

28 Instrumentation Amplifier ; IA
Copyright © S.Witthayapradit 2012

29 Instrumentation Amplifier ; IA
Copyright © S.Witthayapradit 2012

30 Isolated Amplifier Copyright © S.Witthayapradit 2012

31 Isolated Amplifier Copyright © S.Witthayapradit 2012

32 Isolated Amplifier Time 0s 2.0s 4.0s V(RE:2) 1.00V 1.25V 1.50V 1.75V
Copyright © S.Witthayapradit 2012 Time 0s 2.0s 4.0s V(RE:2) 1.00V 1.25V 1.50V 1.75V V(RB:2) 1.225V 1.250V 1.275V

33 Isolated Amplifier ECG + Offset = 1.2Volt
Copyright © S.Witthayapradit 2012 ECG + Offset = 1.2Volt

34 Isolated Amplifier Copyright © S.Witthayapradit 2012

35 Reference Copyright © S.Witthayapradit 2012 [1] John G.Webster , “Medical Instrumentation Application and Design” , Third edition , JOHN WILET & SONS. ,1998 [2] Sergio Franco , “Design with Operational Amplifiers and Analog Integrated Circuits” , Third edition , McGraw-Hill , 2002. [3] Muhammad H.Rashid , “Microelectronic Circuits : Analysis and Design“, PWS Publishing , 1999. [4] Thomas L.Floyd ,”Electronic Devices” , International Edition , Prentice Hall , 2005. [5] Donald A.Neamen , “Electronic Circuit Analysis and Design” , McGraw-Hill , 1996.

36 Biomedical Amplifiers
EEET0470 Biomedical Electronics Biomedical Amplifiers Part : 2 The End Q & A สุริยา วิทยาประดิษฐ์ Mobile :


ดาวน์โหลด ppt Biomedical Electronics Biomedical Amplifiers

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google