งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Copyright © S.Witthayapradit 2012  รู้จักชนิดของวงจรกรองความถี่ทาง อิเล็กทรอนิกส์  สามารถเลือกใช้วงจรกรองถี่ได้ เหมาะสมกับงาน  สามารถออกแบบวงจรกรองความถี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Copyright © S.Witthayapradit 2012  รู้จักชนิดของวงจรกรองความถี่ทาง อิเล็กทรอนิกส์  สามารถเลือกใช้วงจรกรองถี่ได้ เหมาะสมกับงาน  สามารถออกแบบวงจรกรองความถี่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Copyright © S.Witthayapradit 2012  รู้จักชนิดของวงจรกรองความถี่ทาง อิเล็กทรอนิกส์  สามารถเลือกใช้วงจรกรองถี่ได้ เหมาะสมกับงาน  สามารถออกแบบวงจรกรองความถี่ ทางการแพทย์ได้

3 Copyright © S.Witthayapradit 2012

4

5 Frequency 1.0Hz10Hz100Hz1.0KHz10KHz100KHz -40 -20 0 Low Pass Filter High Pass Filter Band Pass Filter Frequency 100Hz10KHz10Hz100KHz -40 -20 0 Wide Band Narrow Band 1.0kHz

6 Copyright © S.Witthayapradit 2012

7 VDB VCC R1 2.2k R2 220k U1 LF3533 2 8 4 1 + - 0 Vs VEE C2 47pF

8 Copyright © S.Witthayapradit 2012

9 Multip le Feedba ck Sallen- Key

10 Copyright © S.Witthayapradit 2012

11

12 C1 = C2 =C

13 Copyright © S.Witthayapradit 2012 f M = 10kHz A M = -2 Q = 2

14 Copyright © S.Witthayapradit 2012

15 C1 = C2 =C f M = 736Hz, A M =-1.32, Q = 4.16, BW = 177Hz

16 Copyright © S.Witthayapradit 2012 Frequency(Hz) 100Hz1.0KHz10KHz -300d -200d -100d 0d 100d Frequency(Hz) 100Hz1.0KHz10KHz -20 -10 0 10 20 MFB-BPF Sallen-Key Magnitude(dB) Phase(degree) MFB-BPF Sallen-Key

17 Copyright © S.Witthayapradit 2012 Frequency 1.0Hz10Hz100Hz1.0KHz10KHz 5 10 15 20

18 Copyright © S.Witthayapradit 2012

19 http://rick.mollprojects.com/

20 Copyright © S.Witthayapradit 2012

21

22

23 Frequency 100Hz1.0KHz10KHz -20 -15 -10 -5 -0 LPF HPF BSF Copyright © S.Witthayapradit 2012

24 Copyright © S.Witthayapradit.2009 Copyright © S.Witthayapradit 2012

25 Twin-T Wien Robinson Copyright © S.Witthayapradit.2009 Copyright © S.Witthayapradit 2012

26

27 f O =50Hz, Q = 2.75 and C = 68nF

28 Magnitude Response Phase Response Frequency 10Hz30Hz50Hz 90Hz -100d 0d 100d -30 -20 -10 0 Copyright © S.Witthayapradit 2012

29 Time 0s2.0s4.0s Output Signal -0.5V 0.5V 1.0V Input Signal -0.5V 0V 0.5V 1.0V VCC C2 68nF 0 C1 68nF R5 100K VEE Vn FREQ = 50Hz VAMPL = 50m R4 10K 0 U1 MAX4130 4 3 2 5 1 - + V- V+ OUT V R3 23.5K R1 47K C3 136nF VCC R2 47K Ve ecg4sec.txt VEE U2 MAX4130 4 3 2 5 1 - + V- V+ OUT V Copyright © S.Witthayapradit 2012

30

31 R2 R1 VCC U2 4 3 2 5 1 - + VCC RB U1 4 3 2 5 1 - + RA CB CA VEE R5 Vin R3 VEE R4 Copyright © S.Witthayapradit 2012

32 R2 18K R1 1K VCC U2 4 3 2 5 1 - + VCC RB 47K U1 4 3 2 5 1 - + RA 47K CB 68nF CA 68nF VEE R5 2K VDB Vin R3 2.2K VEE R4 1K Define f O and C and calculate R with: Specify BW or Q and Determine  Specify A O and Determine  Define R 2 and calculate R 3 and R 4 R 3 = R 2 /  And R 4 = R 2 /  And R 5 = 2 R 1 Copyright © S.Witthayapradit 2012   3Q-1     x 3Q

33 Magnitude Response Phase Response Copyright © S.Witthayapradit 2012

34 [1] Sergio Franco, “Design with Operational Amplifiers and Analog Integrated Circuits”, Third edition, McGraw-Hill, 2002. [2] Ron Mancini, “ Op Amps for Everyone”, Texas Instruments,2002. [3] James W.Nilsson, Susan A.Riedel, “Electric Circuits”, 8 th Edition, Prentice Hall, 2008. [4] Thomas L.Floyd, “Electronic Devices”, 7 th Edition, Prentice Hall Inc., 2005. [5] http://rick.mollprojects.com/, HRM Receiver, 2009. [ 6 ] http://www.maxim-ic.com, application note 3845, 2009.

35

36 Copyright © S.Witthayapradit 2012 020406080100120 -120 -100 -80 -60 -40 -20 0 Frequency Power Spectrum Magnitude (dB) ให้ออกแบบวงจรกรองความถี่หยุดผ่าน เพื่อขจัด คลื่นไฟฟ้าสอดแทรก (Interference) ในคลื่นไฟฟ้าหัวใจจากสเปกตรัมที่วัดได้


ดาวน์โหลด ppt Copyright © S.Witthayapradit 2012  รู้จักชนิดของวงจรกรองความถี่ทาง อิเล็กทรอนิกส์  สามารถเลือกใช้วงจรกรองถี่ได้ เหมาะสมกับงาน  สามารถออกแบบวงจรกรองความถี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google