งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Rev.13.01. Copyright © S.Witthayapradit.2009 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ ทำงานของสวิตช์ประจุ ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ ทำงานของสวิตช์ประจุ การใช้งานวงจรรวมของ สวิตช์ประจุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Rev.13.01. Copyright © S.Witthayapradit.2009 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ ทำงานของสวิตช์ประจุ ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ ทำงานของสวิตช์ประจุ การใช้งานวงจรรวมของ สวิตช์ประจุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Rev.13.01

2 Copyright © S.Witthayapradit.2009 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ ทำงานของสวิตช์ประจุ ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ ทำงานของสวิตช์ประจุ การใช้งานวงจรรวมของ สวิตช์ประจุ การใช้งานวงจรรวมของ สวิตช์ประจุ การประยุกต์ใช้กับงาน ทางการแพทย์

3 Copyright © S.Witthayapradit.2009 The Basic Principle of the SC q 1 = C R v 1 q 2 = C R v 2  q = q 1 -q 2 = C R (v 1 -v 2 )

4 Copyright © S.Witthayapradit.2009 The Basic Principle of the SC

5 Copyright © S.Witthayapradit.2009 Switched Capacitor

6 Copyright © S.Witthayapradit.2009 Clock Frequency(f CLK ) Time 0s25us50us V(Q2) 0V 2.5V 5.0V V(Q1) 0V 2.5V 5.0V

7 Copyright © S.Witthayapradit.2009 2nF 1nF 0.5nF Switched Capacitor

8 Copyright © S.Witthayapradit.2009 Inverting-Amplifier. [SC] Time 0s1.0ms2.0ms V(M1:D)V(Ro:1) -1.0V 0V 1.0V

9 Copyright © S.Witthayapradit.2009 Source : Design with Operational Amplifiers and Analog Integrated Circuits, Sergio Franco Switched Capacitor Filter

10 Copyright © S.Witthayapradit.2009 [b,a]=butter(5,10/1000,'low'); filter_y=filtfilt(b,a,rec_y); plot(filter_y) xlabel('Sample number') ylabel('Low Pass Filtered EMG signal') 0100020003000400050006000 0 500 1000 1500 Sample number Rectified EMG signal 0 1000 20003000 4000 5000 6000 0 50 100 150 200 250 300 350 Sample number Low Pass Filtered EMG signal Low Pass Filter for EMG Signal

11 Copyright © S.Witthayapradit.2009 Low Pass Filter for EMG Signal 5 th Order Unity-gain Butterworth Low Pass Filter with f C = 10Hz C 1 = 82nF R 1 = 200K C 2 = 22nF C 3 = 10nF R 2 = 560K R 3 = 2M C 4 = 390nF C 5 = 33nF R 4 = 100K R 5 = 200K

12 Copyright © S.Witthayapradit.2009 5th-Order, Lowpass Filters Elliptic Response (MAX7418/MAX7421/MAX7422/MAX7425) Bessel Response (MAX7419/MAX7423) Butterworth Response (MAX7420/MAX7424) Clock-Turnable Corner Frequency (1Hz to 45kHz) Single-Supply Operation +5V (MAX7418–MAX7421) +3V (MAX7422–MAX7425) Low Power 3mA (Operating Mode) 0.2μA (Shutdown Mode) Available in 8-Pin μMAX Package Low Output Offset: ±4mV W5mm. x L3mm. 8 pin μMAX Switched Capacitor Filter

13 Copyright © S.Witthayapradit.2009 f CLK >> f C Switched Capacitor Filter

14 Copyright © S.Witthayapradit.2009 Switched Capacitor Filter Low pass Filter, 5 th -Order, f C = 10Hz, Butterworth Response, ± 2.5V CC Design :- W5mm. x L3mm. MAX7420 f CLK >> f C MAX7420 :- k = 110 x 10 3

15 Copyright © S.Witthayapradit.2009  2 Filter Block on Chip  2 nd Function Block  20 pin DIP o Definition of Terms o Modes of Operation Universal Switched Capacitor Filter MF10 MF10

16 Copyright © S.Witthayapradit.2009 o Definition of Terms Universal Switched Capacitor Filter MF10 MF10

17 Copyright © S.Witthayapradit.2009 o Modes of Operation MODE 1 :- N1, BP, LP (datasheet : Figure7) MODE 1a :- Non-Inverting BP, LP (datasheet : Figure8) MODE 2 :- N2, BP, LP (datasheet : Figure9) MODE 3 :- HP, BP, LP (datasheet : Figure10) MODE 3a :- HP, BP, LP and N+OpAmp (datasheet : Figure11) MODE 4 :- A, BP, LP (datasheet : Figure12) MODE 5 :- BP, LP (datasheet : Figure13) MODE 6a :- HP, LP (datasheet : Figure14) MODE 6b :- LP Inverting & Non-Inverting (datasheet : Figure15) Universal Switched Capacitor Filter MF10 MF10

18 Copyright © S.Witthayapradit.2009 Design Example : Mode 1 Notch 1, Bandpass, Lowpass

19 Copyright © S.Witthayapradit.2009 Design Example Band Pass Filter f O = 1kHz, BW = 50Hz H OBP = 20dB

20 Copyright © S.Witthayapradit.2009 Universal Switched Capacitor Filter MAX263/64 MAX263/64

21 Copyright © S.Witthayapradit.2009 Universal Switched Capacitor Filter MAX263/64 MAX263/64

22 Copyright © S.Witthayapradit.2009 Universal Switched Capacitor Filter MAX263/64 MAX263/64

23 Copyright © S.Witthayapradit.2009 Universal Switched Capacitor Filter MAX263/64 MAX263/64

24 Copyright © S.Witthayapradit.2009 Universal Switched Capacitor Filter MAX263/64 MAX263/64 f CLK / f O = 166.5 1 0 1 0 1 Q = 8 N =120 1 1 1 1 0 0 0

25 Copyright © S.Witthayapradit.2009 วงจรกรองแถบความถี่หยุดผ่านแบบปรับตัว สำหรับการวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Adaptive Band Stop Filter for Electrocardiograph Measurement

26 Copyright © S.Witthayapradit.2009 วงจรกรองแถบความถี่หยุดผ่านแบบปรับตัว สำหรับการวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Adaptive Band Stop Filter for Electrocardiograph Measurement

27 Copyright © S.Witthayapradit.2009 Design Example f O = ______ Hz f CLK / f O = _____ Q = _______ BW = _______

28 Copyright © S.Witthayapradit.2009 Band Pass Filter f O = 5kHz, Q = 5 f CLK / f O = __197.92__ f CLK = _____ kHz BW = _______

29 Copyright © S.Witthayapradit.2009 [1] Sergio Franco, “Design with Operational Amplifiers and Analog Integrated Circuits”, Third edition, McGraw-Hill, 2002. [2] James W.Nilsson, Susan A.Riedel, “Electric Circuits”, 8 th Edition, Prentice Hall, 2008. [3] Thomas L.Floyd, “Electronic Devices”, 7 th Edition, Prentice Hall Inc., 2005. [4] S.Witthayapradit, S.Chitwong, S.Tumthong, “Tracking Notch Filter For Electrocardiograph Measurement”, CCECE, 2006. [5] http://www.maxim-ic.com, application note 3845, 2009.

30 Rev.13.01


ดาวน์โหลด ppt Rev.13.01. Copyright © S.Witthayapradit.2009 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ ทำงานของสวิตช์ประจุ ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ ทำงานของสวิตช์ประจุ การใช้งานวงจรรวมของ สวิตช์ประจุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google