งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Copyright © S.Witthayapradit 2012  การใช้ออปแอมป์ในการขยาย สัญญาณ  ชนิดของการขยายสัญญาณโดย ใช้ออปแอมป์  ช่วงการตอบสนองความถี่ของ วงจรขยายสัญญาณ  ตัวอย่างการใช้งานทางชีวแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Copyright © S.Witthayapradit 2012  การใช้ออปแอมป์ในการขยาย สัญญาณ  ชนิดของการขยายสัญญาณโดย ใช้ออปแอมป์  ช่วงการตอบสนองความถี่ของ วงจรขยายสัญญาณ  ตัวอย่างการใช้งานทางชีวแพทย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Copyright © S.Witthayapradit 2012  การใช้ออปแอมป์ในการขยาย สัญญาณ  ชนิดของการขยายสัญญาณโดย ใช้ออปแอมป์  ช่วงการตอบสนองความถี่ของ วงจรขยายสัญญาณ  ตัวอย่างการใช้งานทางชีวแพทย์

3 Copyright © S.Witthayapradit 2012  มีอัตราขยาย สัญญาณคงที่  มีช่วงการทำงานทาง ความถี่กว้าง  มีความต้านทานทาง อินพุตสูงมาก  มีความต้านทานทาง เอาต์พุตต่ำ

4 Copyright © S.Witthayapradit 2012  BJT  JFET  MOSFET  Op-Amp  etc.

5 Copyright © S.Witthayapradit 2012 อัตราขยายวงรอบเปิดเป็นอนันต์ (A OL =  ) ความต้านทานทางอินพุตสูงเป็น อนันต์ (R in =  ) ความต้านทานทางเอาต์พุตเท่ากับ ศูนย์ (R out =0) แรงดันระหว่างขั้วเข้าทั้งสองเท่ากับ ศูนย์ (V id =0) Ideal Op- Amp VCVS - Equivalent

6 Copyright © S.Witthayapradit 2012 Inverting Amplifier Non-Inverting Amplifier Summing Amplifier Difference Amplifier Instrumentation Amplifier Isolated Instrumentation Amplifier

7 Copyright © S.Witthayapradit 2012

8

9 Vin -500mV0V500mV V(U1:OUT) -2.0V 0V 2.0V 200k 500k 1meg

10 Copyright © S.Witthayapradit 2012 Phase Amplitude

11 Copyright © S.Witthayapradit 2012 Frequency 1.0Hz100Hz10KHz1.0MHz 1VDB(R2:2)2vp(R2:2) -100 0 100 1 >> 0d 90d 180d 2 20db 40dB 60dB Phase

12 Copyright © S.Witthayapradit 2012 Triangle wave volt = 6 v P- P Freq = 100Hz

13 Copyright © S.Witthayapradit 2012 CH.1 CH.2

14 Copyright © S.Witthayapradit 2012

15

16 V_V3 -500mV0V500mV V(R:2) -2.0V 0V 2.0V 100k 400k 900k

17 Copyright © S.Witthayapradit 2012

18

19

20

21 Photo- Plethysmography;PPG

22 Copyright © S.Witthayapradit 2012 KCL ที่ node R 1 = R 2 = R

23 Copyright © S.Witthayapradit 2012 Vin1 -200mV0V200mV V(RF:2) -1.0V 0V 1.0V -0.2V ~ +0.2V 2M, 4M, 6M 0V 0 2M 4M 6M

24 Copyright © S.Witthayapradit 2012 -0.2V ~ +0.2V VAR= 6M  0, -0.3, - 0.6 1 Vin1 -200mV0V200mV V(RF:2) -2.0V 0V 2.0V

25 Copyright © S.Witthayapradit 2012  การตรวจคุณสมบัติทางกายภาพ • สี (color), ความขุ่น (turbidity), ความ ถ่วงจำเพาะ (Specific Gravity)  การตรวจคุณสมบัติทางเคมี • pH, โปรตีน, น้ำตาล, คีโตน, เม็ดเลือด, บิลิรูบิน  การตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ • เซลล์, คาสท์, ผลึก, ตะกอน

26 Copyright © S.Witthayapradit 2012

27

28 Vin2 = 0V Vin1 -500mV0V500mV V(RF:2)V(Vin1) -1.0V 0V 1.0V

29 Copyright © S.Witthayapradit 2012 Vin2 = -700mV Vin1 -500mV0V500mV V(RF:2) 0V 0.5V 1.0V 1.5V

30 Copyright © S.Witthayapradit 2012 [1] John G.Webster, “Medical Instrumentation Application and Design”, Third edition, JOHN WILET & SONS.,1998 [2] Sergio Franco, “Design with Operational Amplifiers and Analog Integrated Circuits”, Third edition, McGraw-Hill, 2002. [3] Muhammad H.Rashid, “Microelectronic Circuits : Analysis and Design“, PWS Publishing, 1999. [4] Thomas L.Floyd,”Electronic Devices”, International Edition, Prentice Hall, 2005. [5] Donald A.Neamen, “Electronic Circuit Analysis and Design”, McGraw-Hill, 1996.

31

32 Copyright © S.Witthayapradit 2010 1. ถ้าให้ v in2 = 0 จงหาค่า v out1 กับ v out2 และ v out v out1 = _______ v out2 = _______ v out = _______


ดาวน์โหลด ppt Copyright © S.Witthayapradit 2012  การใช้ออปแอมป์ในการขยาย สัญญาณ  ชนิดของการขยายสัญญาณโดย ใช้ออปแอมป์  ช่วงการตอบสนองความถี่ของ วงจรขยายสัญญาณ  ตัวอย่างการใช้งานทางชีวแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google