งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Rev.13.01. Copyright © S.Witthayapradit.2009  ศึกษาเกี่ยวกับการวัด สัญญาณชีพจร  ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ กับการวัดทางแพทย์  เรียนรู้เกี่ยวกับการวัดอัตราการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Rev.13.01. Copyright © S.Witthayapradit.2009  ศึกษาเกี่ยวกับการวัด สัญญาณชีพจร  ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ กับการวัดทางแพทย์  เรียนรู้เกี่ยวกับการวัดอัตราการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Rev.13.01

2 Copyright © S.Witthayapradit.2009  ศึกษาเกี่ยวกับการวัด สัญญาณชีพจร  ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ กับการวัดทางแพทย์  เรียนรู้เกี่ยวกับการวัดอัตราการ เต้นของหัวใจ

3 Copyright © S.Witthayapradit.2009  Strain gate Plethysmography  Impedance Plethysmography  Photo Plethysmography Plethysmography Plethysmography  Timer & Counter  Microcontroller  Radiation Heart Rate Monitor Heart Rate Monitor

4 Copyright © S.Witthayapradit.2009  Strain gate Plethysmography  Impedance Plethysmography

5 Copyright © S.Witthayapradit.2009  CTR 2.5%  V F = 1.25V @ I F = 50mA  V CE(sat) = 0.3V TCRT1000  Photo Plethysmography

6 Copyright © S.Witthayapradit.2009 DC Coupling AC Coupling Noise Ch.1 DC Coupling Ch.2 AC Coupling

7 Copyright © S.Witthayapradit.2009  non-Inverting Amplifier ; A V = 100 v/v  f CL = 0.1Hz & f CH = 5Hz

8 Copyright © S.Witthayapradit.2009 Time 0s4s8s12s V(C2:2) 0V 1.0V -1.5V SEL>> V(U1:+) 300mV 325mV 350mV U1 MAX4124EUK/MXM 4 3 2 5 1 - + V- V+ OUT -3V V V2 0.325 V C1 10uF C2 1nF +3V 0 R2 22Meg VPPG ppg12.txt 0 R1 220K

9 Copyright © S.Witthayapradit.2009

10 Time 0s4s8s12s V(R5:2)V(R3:2) 0V 2.0V -1.0V 3.0V Amplifier & Filter Amplifier & Filter Hysteresis Comparator

11 Copyright © S.Witthayapradit.2009

12  Timer & Counter Preview Preview

13 Copyright © S.Witthayapradit.2009 Time 0s2s4s6s8s10s12s V(start)V(U4:OUTPUT) 0V 2.5V 5.0V

14 Copyright © S.Witthayapradit.2009

15 Time 0s2s4s6s8s10s12s V(COUNT)V(U3:OUTPUT) 0V 2.5V 5.0V SEL>> V(start)V(U4:OUTPUT) 0V 2.5V 5.0V

16 Copyright © S.Witthayapradit.2009  Microcontroller

17 Copyright © S.Witthayapradit.2009

18  Microcontroller

19 Copyright © S.Witthayapradit.2009  Radiation

20 Copyright © S.Witthayapradit.2009  Radiation 5kHz Resonator

21 Copyright © S.Witthayapradit.2009

22  ออกแบบค่าตัวเก็บประจุของวงจรเรโซแนนซ์ที่ ความถี่ 5kHz เมื่อ L = 6.8mH L = 6.8mH  คำนวณหาอัตราขยายและความถี่ตัดด้านต่ำ กับด้านสูงของวงจร C = _______ A V = _______ f CL = _________ Hz f CH = __________ Hz

23 [1] Sergio Franco, “Design with Operational Amplifiers and Analog Integrated Circuits”, Third edition, McGraw-Hill, 2002. [2] James W.Nilsson, Susan A.Riedel, “Electric Circuits”, 8 th Edition, Prentice Hall, 2008. [3] Thomas L.Floyd, “Electronic Devices”, 7 th Edition, Prentice Hall Inc., 2005. [4] http://rick.mollprojects.com/http://rick.mollprojects.com/ [5] http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/AN3845.pdf Copyright © S.Witthayapradit.2009

24 Rev.13.01


ดาวน์โหลด ppt Rev.13.01. Copyright © S.Witthayapradit.2009  ศึกษาเกี่ยวกับการวัด สัญญาณชีพจร  ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ กับการวัดทางแพทย์  เรียนรู้เกี่ยวกับการวัดอัตราการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google