งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 บทที่ 7 วงจรออปแอมป์ไม่เชิงเส้นและ วงจรกำเนิดสัญญาณ • วงจรเรียงสัญญาณความแม่นยำสูง • วงจรปรับอัตราขยายอัตโนมัติ • ออปแอมป์ที่มีการป้อนกลับแบบบวก • วงจรชมิตต์ทริกเกอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 บทที่ 7 วงจรออปแอมป์ไม่เชิงเส้นและ วงจรกำเนิดสัญญาณ • วงจรเรียงสัญญาณความแม่นยำสูง • วงจรปรับอัตราขยายอัตโนมัติ • ออปแอมป์ที่มีการป้อนกลับแบบบวก • วงจรชมิตต์ทริกเกอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 บทที่ 7 วงจรออปแอมป์ไม่เชิงเส้นและ วงจรกำเนิดสัญญาณ • วงจรเรียงสัญญาณความแม่นยำสูง • วงจรปรับอัตราขยายอัตโนมัติ • ออปแอมป์ที่มีการป้อนกลับแบบบวก • วงจรชมิตต์ทริกเกอร์ • วงจรกำเนิดสัญญาณสี่เหลี่ยมและ สามเหลี่ยม • วงจรกำเนิดสัญญาณรูปซายน์

2 2 “ Super Diode ”

3 3 High-Precision Recifiter • เมื่อ v I < 0 ไดโอดจะ off ( เพราะถ้าไดโอด on จะทำให้ v O ~ v I < 0 และเกิดกระแส i D = i R < 0 ซึ่ง เป็นไปไม่ได้ ) ทำให้ v O = 0 และ v X = Av I < 0 ( A คือ อัตราขยาย แบบไม่มีการป้อนกลับของออปแอมป์ ) • จนกระทั่งเมื่อ v I = 0.7/A ( ซึ่งมีค่าเพียงไม่กี่มิลลิโวลต์ ) จะทำให้ v X = 0.7 V และส่งผลให้ไดโอดเริ่ม on • ต่อจากนี้ ถ้าเราเพิ่ม v I ต่อไปเรื่อย ๆ ไดโอดก็จะยังคง on ต่อไปและ ทำให้ v O ~ v I

4 4 กราฟถ่ายโอนแรงดันของวงจรเรียงสัญญาณ “ ความแม่นยำสูง ”

5 5 Automatic Gain Control (AGC) Circuit วงจรขยายสัญญาณที่มี อัตราขยายเปลี่ยน ไปตามขนาดของแรงดัน อินพุต “ ที่มีขนาดใหญ่ ” “ วงจรปรับอัตราขยายอัตโนมัติ ”

6 6 AGC Circuit เมื่อแยกให้เห็น “ ส่วนขยาย ” และ “ ส่วนควบคุม ( ในเส้นประ )”

7 7 วงจร AGC เดิม เมื่อตัด ไดโอดออกไป

8 8 กราฟถ่ายโอนแรงดันของวงจรก่อนหน้า ( ซึ่ง ตัดไดโอดออกไป )

9 9 กราฟถ่ายโอนแรงดันของวงจร AGC ( ซึ่งรวมผลจากไดโอด )

10 10 ตัวอย่างสัญญาณด้านออก ( เส้นทึบ ) ของวงจร AGC เมื่อสัญญาณด้านเข้าเป็นสัญญาณรูปสามเหลี่ยม ( เส้นประ )

11 11 Op Amp with positive feedback ออปแอมป์ที่มีการป้อนกลับแบบบวก กราฟถ่ายโอนแรงดันของออปแอมป์ “ ในขณะที่ยังไม่มีการป้อนกลับ ”

12 12 Op Amp with positive feedback ถ้าแรงดัน v + มีค่าเริ่มต้นเท่ากับศูนย์ ต่อมาที่ขา + มีสัญญาณ รบกวนขนาดเล็กปรากฏอยู่ สัญญาณรบกวนดังกล่าวจะถูก ขยายด้วยอัตราขยายของ ออปแอมป์ และถูกป้อนกลับมายัง ขาบวก สัญญาณที่ขาบวกก็จะถูกขยายซ้ำด้วยอัตราขยายของ ออปแอมป์ และถูกป้อนกลับมายังขาบวกอีกครั้ง เป็นเช่นนี้ เรื่อยไปจนในที่สุดออปแอมป์จะเข้าสู่สภาวะอิ่มตัว

13 13 ทวิเสถียร Bistabilit y เอกเสถียร Monostabi lity

14 14 Schmitt-Trigger (Bistable Multibrator) BV OH BV OL

15 15 Non-Inverting Bistable Multivibrator วงจรชมิตต์ทริกเกอร์แบบ “ ไม่ ” กลับเฟส

16 16

17 17

18 18 “Astable” Multivibrator Square/Triangular Wave Generator วงจรกำเนิดสัญญาณรูปสี่เหลี่ยมและรูปสามเหลี่ยม วงจร Astable Multivibrator อันสร้างจาก “ วงจรชมิตต์ทริกเกอร์แบบไม่กลับเฟส ” กับ “ วงจรอินทิเกรเตอร์แบบกลับเฟส ” โดยสัญญาณ v 2 ถูก “ ป้อนกลับแบบบวก ” ไปยังจุดสัญญาณเข้าของชมิตต์ทริกเกอร์

19 19

20 20

21 21 ถ้า V OH = - V OL

22 22 วงจรกำเนิดสัญญาณรูปสี่เหลี่ยม โดยที่

23 23 Positive Feedback and Oscillators

24 24 LG(s) = A(s)B(s) เงื่อนไขการออ สซิลเลต

25 25

26 26 Wein- Bridge OSC

27 27 Wein- Bridge OSC จะเห็นได้ว่า ถ้า

28 28 Phase Shift OSC ab เมื่อ feedback loop ถูกเปิดออก Transfer Function จากจุด a ไปยังจุด b จะเป็นแบบ Highpass โดย phaseshift ของ สัญญาณทั้งสองจุดจะต่างกัน 270 o ที่ความถี่ต่ำ ๆ และจะ ลดลงเรื่อย ๆ จนเข้าสู่ศนย์ที่ความถี่สูง วงจร OSC แบบนี้จะถูกออกแบบให้การออสซิลเลตเกิดขึ้นที่ ความถี่ที่ phaseshift ระหว่างสัญญาณจุด a และ b เท่ากับ 180 o

29 29 Phase Shift OSC

30 30 Phase Shift OSC

31 31 แนวข้อสอบปลายภาค  1 วงจรขยาย BJT  แบบจำลอง หาค่าพารามิเตอร์ หาค่า อัตราขยาย  2. MOSFET  ลักษณะการทำงานของ MOSFET ในสภาวะ ต่างๆ โครงสร้างทางฟิสิกส์  3. วงจรไบแอส MOSFET  หาจุดทำงานไฟตรง คำนวณหาค่า R ใน วงจร  4. วงจร OP-AMP เชิงเส้น  คุณสมบัติความไม่เป็นอุดมคติ กราฟ คุณลักษณะถ่ายโอนทางไฟตรง อัตราขยาย วาดรูปสัญญาณ  5. วงจร OP-AMP ไม่เชิงเส้น  Schmitt triger (V OH, V IH,V OL,V IL ) Integrator (  ) วาดรูปสัญญาณ


ดาวน์โหลด ppt 1 บทที่ 7 วงจรออปแอมป์ไม่เชิงเส้นและ วงจรกำเนิดสัญญาณ • วงจรเรียงสัญญาณความแม่นยำสูง • วงจรปรับอัตราขยายอัตโนมัติ • ออปแอมป์ที่มีการป้อนกลับแบบบวก • วงจรชมิตต์ทริกเกอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google