งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 พื้นฐานวงจรขยายแรงดัน สัญลักษณ์และแบบจำลองอย่างง่ายของวงจรขยายแรงดัน ( แบบจำลองนี้ยังไม่สมบูรณ์เพราะได้ละเลยพารามิเตอร์การป้อนกลับไป ) โดย A V คือ ‘

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 พื้นฐานวงจรขยายแรงดัน สัญลักษณ์และแบบจำลองอย่างง่ายของวงจรขยายแรงดัน ( แบบจำลองนี้ยังไม่สมบูรณ์เพราะได้ละเลยพารามิเตอร์การป้อนกลับไป ) โดย A V คือ ‘"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 พื้นฐานวงจรขยายแรงดัน สัญลักษณ์และแบบจำลองอย่างง่ายของวงจรขยายแรงดัน ( แบบจำลองนี้ยังไม่สมบูรณ์เพราะได้ละเลยพารามิเตอร์การป้อนกลับไป ) โดย A V คือ ‘ อัตราขยายแรงดัน ’ r in คือ ‘ ความต้านทานขาเข้า ’ r out คือ ‘ ความต้านทานขาออก ’

2 2 ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าวงจรขยายแรงดันที่ดีควรมี r in สูงและ r out ต่ำ เพื่อให้ ‘ ผลของภาระ ’ (loading effect) ที่ฝั่งอินพุตและฝั่งเอาต์พุตไม่ส่งผลต่ออัตราขยายรวม ของวงจรมากนัก การวิเคราะห์หา A v และ r in การวิเคราะห์หา r out

3 3 4.10 วงจรขยาย BJT พื้นฐาน อีมิต เตอร์ร่วม (Comm on Emitter) คอลเลก เตอร์ร่วม (Common Collector) เบสร่วม (Comm on Base)

4 4 วงจรขยายอีมิตเตอร์ร่วม a b cd

5 5 อัตราขยาย แรงดัน ความต้านทานขาเข้า ในกรณีที่ r o >> R C A v = - g m R C จากวงจรขยายอีมิตเตอร์รูป c ( ต่อ R L ไม่มีผลต่อ r in )

6 6 ความต้านทานขาออก

7 7 วงจรกันชนแรงดัน (voltage buffer) วงจรกันชนแรงดันหรือ voltage buffer เป็นวงจรขยายแรงดันชนิดพิเศษ ที่มี A V ใกล้เคียงหนึ่ง มี r in ที่สูงมาก และ r out ต่ำมาก

8 8 วงจรขยายคอลเลกเตอร์ร่วม ab cd

9 9 จากวงจรขยายคอลเลกเตอร์รูป c ความต้านทานขาเข้า เมื่อแทนค่า เมื่อ i b = i x จะได้

10 10 อัตราขยายแรงดัน เมื่อแทนค่า

11 11 ความต้านทานขาออก สังเกต ได้ว่า เมื่อแทนค่า หรือ

12 12 วงจรขยายแบบเบสร่วม วงจรสมมูลสำหรับ สัญญาณขนาดเล็ก

13 13 ละเลยผลของ r o ที่มีต่อการทำงานของวงจร จะสังเกตได้ว่า v eb = - v be = ความต้านทานขาเข้า เมื่อแทน v x = v eb เมื่อแทน Note ในบางกรณีเราไม่สามารถ ละเลย r o ได้ เช่น ถ้า r o = R C แล้ว r in ~ 2(r o +R C //R L )/g m r o ~ 2/g m

14 14 อัตราขยายแรงดัน เมื่อแทน v x = v eb ความต้านทานขาออก


ดาวน์โหลด ppt 1 พื้นฐานวงจรขยายแรงดัน สัญลักษณ์และแบบจำลองอย่างง่ายของวงจรขยายแรงดัน ( แบบจำลองนี้ยังไม่สมบูรณ์เพราะได้ละเลยพารามิเตอร์การป้อนกลับไป ) โดย A V คือ ‘

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google