งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Signal Source  DC Power Supply  Function GeneratorMeasurement  Digital Multi-Meter  Digital Oscilloscope

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Signal Source  DC Power Supply  Function GeneratorMeasurement  Digital Multi-Meter  Digital Oscilloscope"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Signal Source  DC Power Supply  Function GeneratorMeasurement  Digital Multi-Meter  Digital Oscilloscope http://www.ee.mut.ac.th/home/suriya/0391.ppt Rev.13.01

2 Copyright © S.Witthayapradit 2010 แหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้า กระแสตรง Ground

3 Copyright © S.Witthayapradit 2010 แหล่งจ่ายสัญญาณ หลายรูปแบบ

4 Copyright © S.Witthayapradit 2010 ตัวอย่างการสร้าง สัญญาณไฟฟ้าหัวใจ

5 Copyright © S.Witthayapradit 2010 Digital Multi-Meter

6 Copyright © S.Witthayapradit 2010 Digital Oscilloscope

7 Copyright © S.Witthayapradit 2010 Digital Oscilloscope

8 ฟังก์ชันเจเนอเรเตอร์และดิจิตอลออสซิลโลสโคป Copyright © S.Witthayapradit 2010 Copyright © S.Witthayapradit 2013

9 การใช้ฟังก์ชันเจเนอเรเตอร์ Copyright © S.Witthayapradit 2010 100mHz – 20MHz 20mV p-p – 5V p-p 0V – 2.5V

10 การใช้ดิจิตอล ออสซิลโลสโคป [Help] Copyright © S.Witthayapradit 2010

11 การใช้ดิจิตอล ออสซิลโลสโคป [Help] Copyright © S.Witthayapradit 2010

12 การใช้ดิจิตอล ออสซิลโลสโคป [Utility] Copyright © S.Witthayapradit 2010

13 การใช้ดิจิตอล ออสซิลโลสโคป [Vertical]

14 Copyright © S.Witthayapradit 2010 การใช้ดิจิตอล ออสซิลโลสโคป [Cursors]

15 Copyright © S.Witthayapradit 2010 การใช้ดิจิตอล ออสซิลโลสโคป [Meas]

16 Copyright © S.Witthayapradit 2010 การวัดสเปกตรัมของ สัญญาณไฟฟ้า

17 Copyright © S.Witthayapradit 2010 การวัดสเปกตรัมของ สัญญาณไฟฟ้า

18 Copyright © S.Witthayapradit 2010 การใช้โปรแกรม Agilent IntuiLink Data Cap.

19 Get Screen Image Get Waveform Data Copyright © S.Witthayapradit 2010 การใช้โปรแกรม Agilent IntuiLink Data Cap.

20 Copyright © S.Witthayapradit 2010 การใช้โปรแกรม Agilent IntuiLink Data Cap.

21 การใช้โปรแกรม MATLAB สร้างกราฟ Copyright © S.Witthayapradit 2010

22 การใช้โปรแกรม MATLAB สร้างกราฟ Copyright © S.Witthayapradit 2010vinVout 12 24 36 48 510 612 714 816 918 1020 ช่วงข้อมูลแคบ ความสัมพันธ์แบบ เชิงเส้น

23 การใช้โปรแกรม MATLAB สร้างกราฟ Copyright © S.Witthayapradit 2010

24 การใช้โปรแกรม MATLAB สร้างกราฟ Copyright © S.Witthayapradit 2010

25 การใช้โปรแกรม MATLAB สร้างกราฟ Copyright © S.Witthayapradit 2010

26 การใช้โปรแกรม MATLAB สร้างกราฟ Copyright © S.Witthayapradit 2010FreqVout 100 200 500 1000 200-0.1 500-0.5 1k 2k-4 5k-14 10k-20 ช่วงข้อมูลกว้าง ความสัมพันธ์แบบ เซมิล็อก

27 การใช้โปรแกรม MATLAB Copyright © S.Witthayapradit 2010

28 การใช้โปรแกรม MATLAB Copyright © S.Witthayapradit 2010 %time.m function t=time(x) m=x(1,1); l=length(x); if m<0 for i=1:l, x(i,1)=x(i,1)+abs(m); end plot(x(:,1),x(:,2)); grid; xlabel('Time'); ylabel('Amplitude'); %spect.m function xx=spectrum(x) fs=1/(x(2,1)-x(1,1)); psd(x(:,2),5000,fs);

29 การวิเคราะห์สัญญาณโดยใช้โปรแกรม MATLAB Copyright © S.Witthayapradit 2010

30 การวิเคราะห์สัญญาณโดยใช้โปรแกรม MATLAB Copyright © S.Witthayapradit 2010

31 การแก้ไขรายละเอียดของกราฟ

32 การแก้ไขรายละเอียดของกราฟ

33 การแก้ไขรายละเอียดของกราฟ


ดาวน์โหลด ppt Signal Source  DC Power Supply  Function GeneratorMeasurement  Digital Multi-Meter  Digital Oscilloscope

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google