งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Conic Section. Definition: A conic section is the intersection of a plane and a cone ภาคตัดกรวย คือ เส้นโค้งเส้นโค้งที่ได้จากการตัด พื้นผิวกรวยพื้นผิวกรวยกลม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Conic Section. Definition: A conic section is the intersection of a plane and a cone ภาคตัดกรวย คือ เส้นโค้งเส้นโค้งที่ได้จากการตัด พื้นผิวกรวยพื้นผิวกรวยกลม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Conic Section

2 Definition: A conic section is the intersection of a plane and a cone ภาคตัดกรวย คือ เส้นโค้งเส้นโค้งที่ได้จากการตัด พื้นผิวกรวยพื้นผิวกรวยกลม ด้วยระนาบแบนระนาบ

3 Conic Section : Circle  Definition: The set of all points on a plane that are a fixed distance from a center.set of all points X Y O r (x,y)

4 Conic Section : Circle

5 (0,0) 1 (h,k) r equation (0,0) 1 (x-0) 2 + (y-0) 2 = 1 2 (3,3) (-3,-3) …….. …… ……………………………… …….…… ……………………………… (h,k) r …..………………………………. (3,3) …… (x-3) 2 + (y-3) 2 = ……

6 Conic Section : Circle standard form of a circle with center (0, 0) and radius = r x 2 + y 2 = r 2 standard form of a circle with center (h, k) and radius = r (x-h) 2 + (y-k) 2 = r 2 General form : Ax 2 + By 2 + Cx + Dy + E = 0, A=B (h,k)= (, ) r=

7 Conic Section : Circle cp = r = r x 2 + y 2 = r 2 cp = r (x-h) 2 + (y-k) 2 = r 2

8 Conic Section : Circle ตัวอย่าง 1 จงหาจุดศูนย์กลางและรัศมีของวงกลม ต่อไปนี้ x 2 - 32 = -y 2 + 17 ตัวอย่าง 2 จงหาจุดศูนย์กลางและรัศมีของวงกลม ต่อไปนี้ x 2 + y 2 +2x – 6y + 6 = 0 วิธีทำ (x 2 + 2x) + (y 2 – 6y) = -6 ตัวอย่าง 3 จงหารูปทั่วไปของสมการวงกลม ที่มีจุดศูนย์กลางที่ (2,-1) และ r = 3 ตัวอย่าง 1 จงหาจุดศูนย์กลางและรัศมีของวงกลม ต่อไปนี้ x 2 - 32 = -y 2 + 17 วิธีทำ x 2 +y 2 = 17 + 32 ตัวอย่าง 1 จงหาจุดศูนย์กลางและรัศมีของวงกลม ต่อไปนี้ x 2 - 32 = -y 2 + 17 วิธีทำ x 2 +y 2 = 17 + 32 x 2 +y 2 = 49 = 7 2 ดังนั้น (h,k) = (0,0) และ r = 7 ตอบ (h,k) = (0,0) และ r = 7 ตัวอย่าง 2 จงหาจุดศูนย์กลางและรัศมีของวงกลม ต่อไปนี้ x 2 + y 2 +2x – 6y + 6 = 0 วิธีทำ (x 2 + 2x) + (y 2 – 6y) = -6 (x 2 + 2x + 1) + (y 2 – 6y + 9) = -6 + 1 + 9 ตัวอย่าง 2 จงหาจุดศูนย์กลางและรัศมีของวงกลม ต่อไปนี้ x 2 + y 2 +2x – 6y + 6 = 0 วิธีทำ (x 2 + 2x) + (y 2 – 6y) = -6 (x 2 + 2x + 1) + (y 2 – 6y + 9) = -6 + 1 + 9 (x - 1) 2 +(y + 3) 2 = 2 2 ดังนั้น (h,k) = (1,-3) และ r = 2 ตอบ (h,k) = (1,-3) และ r = 2 (a+b) 2 = a 2 + 2ab + b 2 (a-b) 2 = a 2 -2ab + b 2 ตัวอย่าง 3 จงหารูปทั่วไปของสมการวงกลม ที่มีจุดศูนย์กลางที่ (2,-1) และ r = 3 วิธีทำ จาก (x – h) 2 + (y – k) 2 = r 2 จะได้ (x – 2) 2 + (y – (-1)) 2 = 3 2 (x - 2) 2 +(y + 1) 2 = 9 ตัวอย่าง 3 จงหารูปทั่วไปของสมการวงกลม ที่มีจุดศูนย์กลางที่ (2,-1) และ r = 3 วิธีทำ จาก (x – h) 2 + (y – k) 2 = r 2 จะได้ (x – 2) 2 + (y – (-1)) 2 = 3 2 (x - 2) 2 +(y + 1) 2 = 9 x 2 - 4x + 4 + y 2 + 2y + 1- 9 = 0 x 2 + y 2 - 4x + 2y + -4 = 0 ตอบ x 2 + y 2 - 4x + 2y + -4 = 0

9 Conic Section : Ellipse  ellipse is all points found by keeping the sum of the distances from two points (each of which is called a focus of the ellipse) constant

10 Conic Section : Ellipse

11 (h,k) r equation (0,0) 1 (x-0) 2 + (y-0) 2 = 1 2 …….. …… ……………………………… …….…… ……………………………… (h,k) r …..………………………………. (3,3) …… (x-3) 2 + (y-3) 2 = ……

12 Conic Section : Ellipse


ดาวน์โหลด ppt Conic Section. Definition: A conic section is the intersection of a plane and a cone ภาคตัดกรวย คือ เส้นโค้งเส้นโค้งที่ได้จากการตัด พื้นผิวกรวยพื้นผิวกรวยกลม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google