งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Basic principle in neuroanatomy

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Basic principle in neuroanatomy"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Basic principle in neuroanatomy
แพทย์หญิง กาญจนา พิทักษ์วัฒนานนท์ อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบประสาท แพทย์ประจำศูนย์สมอง โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา

2 Planes and directions

3 Nervous system : anatomically
1. CNS ( Central nervous system ) Brain Spinal cord 2. PNS ( Peripheral nervous system ) Cranial nerves Spinal nerves

4 Central nervous system
Brain Cerebrum ( Forebrain ) Cerebellum Brain stem Spinal cord White matter Gray matter

5 Cerebrum ( forebrain ) วิวัฒนาการเจริญมากที่สุดในคน โดยเฉพาะส่วน Neocortex ประกอบด้วยเซลล์ประสาทประมาณ 14 พันล้านตัว ซึ่งอยู่ในส่วน Gray matter ชนิดของเซลล์ประสาทแบ่งตามรูปร่าง Multipolar neuron Bipolar neuron Pseudounipolar neuron

6 Neuron Cell body ( Soma , Perikaryon ) Dendrites Axon Plasma Cytoplasm
Nucleus Dendrites Axon Axon hillock Telodendria Myelin sheath

7 Cerebrum ( forebrain ) Cerebral hemisphere แบ่งเป็น 5 lobes
Frontal lobe Parietal lobe Occipital lobe Temporal lobe Insula lobe

8

9 Cerebrum ( forebrain ) Frontal lobe
Precentral gyrus / anterior paracentral lobule Motor area ( homunculus , pyramidal tract ) Superior frontal gyrus Premotor area ( extrapyramidal tract ) Middle frontal gyrus Voluntary conjugate eye movement Exner’s area Inferior frontal gyrus Broca’s area ( motor speech area ) Prefrontal cortex Working memory

10

11 Cerebrum ( forebrain ) Parietal lobe
Postcentral gyrus / posterior paracentral lobule Sensory area Superior parietal lobule Sensory association cortex Inferior parietal lobule Supramarginal gyrus Wernike’s area Angular gyrus Arcuate fasciculus , splenium of corpus callosum

12 Cerebrum ( forebrain ) Occipital lobe Visual area / Calcarine cortex
Visual radiation / Geniculocalcarine tract Visual association area Following conjugate ( Pursuit ) eye movements Accommodation center

13 Cerebrum ( forebrain ) Temporal lobe Superior temporal gyrus
Primary auditory cortex Middle temporal gyrus Inferior temporal gyrus Fusiform gyrus Parahippocampal gyrus Uncus

14 Cerebrum ( forebrain ) Insula lobe
Secondary ascending gustatory tract : รับรส Secondary ascending visceral tract : รับความรู้สึกอวัยวะภายใน

15 Cerebrum ( forebrain ) Limbic lobe
Septal area ( Paraolfactory area ) : Frontal lobe Cingulate gyrus Parahippocampal gyrus : Temporal lobe Uncus : Temporal lobe

16 Cerebrum ( forebrain ) หน้าที่ของสมองใหญ่ การรับความรู้สึก
การรับภาพ การได้ยิน การรับรส การรับกลิ่น การรับความรู้สึกทั่วไป การเคลื่อนไหว ความจำและการเรียนรู้ อารมณ์และพฤติกรรม ภาษา

17 การรับภาพ Visual cortex

18 การได้ยิน Auditory cortex

19 การรับรส Insula & postcentral gyrus

20 การรับกลิ่น Lateral olfactory area

21 การรับความรู้สึกทั่วไป
Sensory area

22 การเคลื่อนไหว Motor area

23 ความจำและการเรียนรู้
Working memory : Prefrontal area Recent memory : Hippocampus Remote memory : Temporal , Parietal , Occipital lobe

24 อารมณ์และพฤติกรรม Hypothalamus , Limbic system หน้าที่ของ limbic
กระตุ้นสมองให้เกิด LTM สร้างอารมณ์ emotion สร้างแรงจูงใจ motivation

25 Limbic system & Neocortex
Primary motor cortex Primary sensory cortex Association cortex Limbic system Hippocampus Dentate gyrus Amygdala Parahippocampal gyrus Cingulate gyrus Subcallosal gyrus

26 ภาษา Broca’s area Exner’s area Wernicke’s area

27 Central nervous system
Cerebrum Basal ganglia Thalamus Hypothalamus Epithalamus Subthalamus Cerebellum Midbrain Pons Medulla Spinal cord

28 Basal ganglia

29 Commissures Association fibers Commissural fibers Projection fibers
Long AF Short AF ( U fibers ) Commissural fibers Corpus callosum Projection fibers Ascending afferent fibers Descending efferent fibers

30 Diencephalon Thalamus Hypothalamus Epithalamus Subthalamus

31 Thalamus

32 Thalamus ความรู้สึก ปวด ร้อน หนาว สัมผัสชนิดหยาบ และ ความรู้สึกกด แปลผลได้ที่ระดับ Thalamus ความรู้สึก เจ็บ อุ่น เย็น สัมผัสชนิดละเอียด และ การแยกจุดสัมผัส รวมทั้ง proprioception นั้นแปลผลได้ที่ cerebral cortex

33 Hypothalamus หน้าที่ของ Hypothalamus
ประสานงานระหว่างระบบประสาท somatic ระบบประสาท Autonomic และ ระบบต่อมไร้ท่อ เพื่อรักษาสมดุลย์ของร่างกาย เช่น การควบคุมอุณหภูมิ สมดุลย์น้ำและสารเคมี ระดับฮอร์โมน การหายใจ การเต้นของหัวใจ ควบคุมการหลับตื่น การแสดงออกของอารมณ์

34 Epithalamus

35 Subthalamus

36 Brain stem and Cerebellum

37 Spinal cord


ดาวน์โหลด ppt Basic principle in neuroanatomy

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google