งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แพทย์หญิง กาญจนา พิทักษ์วัฒนานนท์ อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบประสาท แพทย์ประจำศูนย์สมอง โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แพทย์หญิง กาญจนา พิทักษ์วัฒนานนท์ อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบประสาท แพทย์ประจำศูนย์สมอง โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แพทย์หญิง กาญจนา พิทักษ์วัฒนานนท์ อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบประสาท แพทย์ประจำศูนย์สมอง โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา

2 Planes and directions

3 Nervous system : anatomically 1. CNS ( Central nervous system ) Brain Spinal cord 2. PNS ( Peripheral nervous system ) Cranial nerves Spinal nerves

4 Central nervous system Brain Cerebrum ( Forebrain ) Cerebellum Brain stem Spinal cord White matter Gray matter

5 Cerebrum ( forebrain ) วิวัฒนาการเจริญมากที่สุดใน คน โดยเฉพาะส่วน Neocortex ประกอบด้วยเซลล์ประสาท ประมาณ 14 พันล้านตัว ซึ่ง อยู่ในส่วน Gray matter ชนิดของเซลล์ประสาทแบ่ง ตามรูปร่าง Multipolar neuron Bipolar neuron Pseudounipolar neuron

6 Neuron Cell body ( Soma, Perikaryon ) Plasma Cytoplasm Nucleus Dendrites Axon Axon hillock Telodendria Myelin sheath

7 Cerebrum ( forebrain ) Cerebral hemisphere แบ่งเป็น 5 lobes 1. Frontal lobe 2. Parietal lobe 3. Occipital lobe 4. Temporal lobe 5. Insula lobe

8

9 Cerebrum ( forebrain ) Frontal lobe Precentral gyrus / anterior paracentral lobule Motor area ( homunculus, pyramidal tract ) Superior frontal gyrus Premotor area ( extrapyramidal tract ) Middle frontal gyrus Voluntary conjugate eye movement Exner’s area Inferior frontal gyrus Broca’s area ( motor speech area ) Prefrontal cortex Working memory

10

11 Cerebrum ( forebrain ) Parietal lobe Postcentral gyrus / posterior paracentral lobule Sensory area Superior parietal lobule Sensory association cortex Inferior parietal lobule Supramarginal gyrus Wernike’s area Angular gyrus Arcuate fasciculus, splenium of corpus callosum

12 Cerebrum ( forebrain ) Occipital lobe Visual area / Calcarine cortex Visual radiation / Geniculocalcarine tract Visual association area Following conjugate ( Pursuit ) eye movements Accommodation center

13 Cerebrum ( forebrain ) Temporal lobe Superior temporal gyrus Primary auditory cortex Middle temporal gyrus Inferior temporal gyrus Fusiform gyrus Parahippocampal gyrus Uncus

14 Cerebrum ( forebrain ) Insula lobe Secondary ascending gustatory tract : รับรส Secondary ascending visceral tract : รับความรู้สึก อวัยวะภายใน

15 Cerebrum ( forebrain ) Limbic lobe Septal area ( Paraolfactory area ) : Frontal lobe Cingulate gyrus Parahippocampal gyrus : Temporal lobe Uncus : Temporal lobe

16 Cerebrum ( forebrain ) หน้าที่ของสมองใหญ่ การรับความรู้สึก การรับภาพ การได้ยิน การรับรส การรับกลิ่น การรับความรู้สึกทั่วไป การเคลื่อนไหว ความจำและการเรียนรู้ อารมณ์และพฤติกรรม ภาษา

17 การรับภาพ Visual cortex

18 การได้ยิน Auditory cortex

19 การรับรส Insula & postcentral gyrus

20 การรับกลิ่น Lateral olfactory area

21 การรับความรู้สึกทั่วไป Sensory area

22 การเคลื่อนไหว Motor area

23 ความจำและการเรียนรู้ Working memory : Prefrontal area Recent memory : Hippocampus Remote memory : Temporal, Parietal, Occipital lobe

24 อารมณ์และพฤติกรรม Hypothalamus, Limbic system หน้าที่ของ limbic กระตุ้นสมองให้เกิด LTM สร้างอารมณ์ emotion สร้างแรงจูงใจ motivation

25 Limbic system & Neocortex Neocortex Primary motor cortex Primary sensory cortex Association cortex Limbic system Hippocampus Dentate gyrus Amygdala Parahippocampal gyrus Cingulate gyrus Subcallosal gyrus

26 ภาษา Broca’s area Exner’s area Wernicke’s area

27 Central nervous system Cerebrum Basal ganglia Thalamus Hypothalamus Epithalamus Subthalamus Cerebellum Midbrain Pons Medulla Spinal cord

28 Basal ganglia

29 Commissures Association fibers Long AF Short AF ( U fibers ) Commissural fibers Corpus callosum Projection fibers Ascending afferent fibers Descending efferent fibers

30 Diencephalon Thalamus Hypothalamus Epithalamus Subthalamus

31 Thalamus

32 ความรู้สึก ปวด ร้อน หนาว สัมผัสชนิดหยาบ และ ความรู้สึก กด แปลผลได้ที่ระดับ Thalamus ความรู้สึก เจ็บ อุ่น เย็น สัมผัสชนิดละเอียด และ การแยกจุด สัมผัส รวมทั้ง proprioception นั้นแปลผลได้ที่ cerebral cortex

33 Hypothalamus หน้าที่ของ Hypothalamus ประสานงานระหว่าง ระบบประสาท somatic ระบบประสาท Autonomic และ ระบบต่อมไร้ท่อ เพื่อ รักษาสมดุลย์ของ ร่างกาย เช่น การ ควบคุมอุณหภูมิ สมดุลย์น้ำและสารเคมี ระดับฮอร์โมน การ หายใจ การเต้นของ หัวใจ ควบคุมการหลับตื่น การแสดงออกของ อารมณ์

34 Epithalamus

35 Subthalamus

36 Brain stem and Cerebellum

37 Spinal cord


ดาวน์โหลด ppt แพทย์หญิง กาญจนา พิทักษ์วัฒนานนท์ อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบประสาท แพทย์ประจำศูนย์สมอง โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google