งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำถาม พระหรรษทาน-บาป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำถาม พระหรรษทาน-บาป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำถาม พระหรรษทาน-บาป

2 พระหรรษทานแบ่งออกเป็น 2 ชนิด อะไรบ้าง
ก. พระหรรษทานศักดิ์สิทธิกร พระหรรษทานปัจจุบัน ข. พระหรรษทานขอบเขต พระหรรษทานนิรันดร ค. พระหรรษทานนิรันดร พระหรรษทานปัจจุบัน ง. พระหรรษทานศักดิ์สิทธิกร พระหรรษทานขอบเขต

3 พระหรรษทานอะไรที่เป็นพระคุณเหนือธรรมชาติที่ทำให้วิญญาณสนิทกับพระเจ้า
ก. พระหรรษทานศักดิ์สิทธิกร ข. พระหรรษทานปัจจุบัน ค. พระหรรษทานนิรันดร ง. พระหรรษทานขอบเขต

4 เราสูญเสียพระหรรษทานศักดิ์สิทธิกรเมื่อใด
ก. เมื่อเราทำบาปเบา ข. เมื่อเราทำบาปหนัก ค. เมื่อเราลืมสารภาพบาปบางประการ ง. ทั้ง 3 ข้อรวมกัน

5 ข้อใดไม่ใช่ฤทธิ์กุศลเหนือธรรมชาติที่เกี่ยวกับพระเจ้า
ก. ความเชื่อ ข. ความรัก ค. ความยุติธรรม ง. ความไว้ใจ

6 ข้อใดแสดงว่า เรามีความรักต่อเพื่อนมนุษย์
ก. ขาว ไปเยี่ยมนักโทษในเรือนจำ ข. ดำ บริจาคเงินช่วยผู้ประสบภัยทางภาคใต้ ค. แดง ให้อภัยแก่เพื่อนที่ด่าเขาเมื่อวานนี้ ง. ถูกทุกข้อ

7 ข้อใดเป็นพิธีกรรมที่ระลึกถึงการทรมานและการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้า
ก. การอวยพรศีลมหาสนิท ข. การแห่ใบลาน ค. พิธีนพวาร ง. การเดินรูป 14 ภาค

8 พระหรรษทานคืออะไร ก. พระคุณพิเศษที่พระเจ้าประทานแก่มนุษย์ ข. บ่อเกิดแห่งชีวิต ค. ทางแห่งความรอดของพระเจ้า ง. แนวทางนำชีวิตสู่สวรรค์

9 ข้อใดไม่อยู่ในพวกเดียวกัน
อิจฉา ข. ฆ่าคน ค. โมโห ง. เกียจคร้าน

10 บาปต้นมีกี่ประการ ก. 5 ประการ ข. 6 ประการ ค. 7 ประการ ง. 8 ประการ

11 บาปจองหองเป็นอย่างไร
ก. แดง กินอาหารอย่างมูมมาม ข. น้อย ไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณแม่ ค. เขียว เอาไม้ตีศีรษะเพื่อนแตก ง. ดำ เป็นคนเห็นแก่ตัวเสมอ

12 ข้อใดแสดงให้เห็นลักษณะของคนอิจฉา
ก. ต๋อง ไม่พอใจที่ตุ๊กตีศีรษะตน ข. แดง ชวนดำหนีโรงเรียน ค. อิ๊ด แสดงความยินดีกับติ๊กเมื่อติ๊กสอบได้ที่ 1 ง. สมปอง หาทางกลั่นแกล้งสมชาย เพราะสมชายเรียนเก่งกว่าตน

13 คนเกียจคร้านมีลักษณะอย่างไร
ก. ดำ ป่วยเลยหยุดเรียน ข. แดง ทำการบ้านอย่างขอไปที ค. อ๊อด ไม่ยอมออกมาร้องเพลงหน้าชั้นเพราะอายเพื่อนๆ ง. เบิร์ด ผิดนัดกับแหวน

14 ที่เราเรียกว่า “บาปต้น” เพราะว่าอะไร
ก. เพราะมันเป็นต้นเหตุให้เกิดบาปอื่นๆ ข. มันเป็นบาปที่เราต้องสารภาพก่อนบาปอื่นๆ เวลาเราแก้บาป ค. เพราะมันเป็นบาปที่มนุษย์คู่แรกได้ทำ ง. เพื่อให้ง่ายในการจดจำ

15 คนที่วุ่นวายใจ นอกลู่นอกทาง เมื่อประสบกับสิ่งที่ไม่ถูกอารมณ์ เป็นคนชนิดใด
ก. คนเกียจคร้าน ข. คนจองหอง ค. คนโมโห ง. คนอิจฉา

16 คนที่เสียใจเมื่อคนอื่นได้ดี และยินดีเมื่อคนอื่นได้ร้าย เป็นคนชนิดใด
ก. คนเกียจคร้าน ข. คนจองหอง ค. คนโมโห ง. คนอิจฉา

17 การที่แดงหนีโรงเรียน จัดเป็นบาปต้นประการใด
ก. เกียจคร้าน ข. จองหอง ค. โมโห ง. อิจฉา


ดาวน์โหลด ppt คำถาม พระหรรษทาน-บาป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google