งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พิธีบูชา ขอบพระคุณ พระสิริ รุ่งโรจน์ แด่ พระองค์ผู้ เดียว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พิธีบูชา ขอบพระคุณ พระสิริ รุ่งโรจน์ แด่ พระองค์ผู้ เดียว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พิธีบูชา ขอบพระคุณ

3 พระสิริ รุ่งโรจน์ แด่ พระองค์ผู้ เดียว

4 ไม่มีภาษาใดในโลกทีแสดงให้เห็นคุณค่าและความ ยิ่งใหญ่ของพิธีบูชาขอบพระคุณ ความจริงก็คือ พระคริสต์เจ้าได้ทรงถวายพระองค์แด่ พระบิดาทุกทุกวัน ในพิธีศักดิ์สิทธิ์นี้เพื่อความรอดของมนุษย์ทั้งโลก

5 พิธีบูชา ขอบพระคุณ เป็น พิธีที่ยิ่งใหญ่ สำคัญ เป็นจุดสุด ยอดของความศักดิ์ สิทธ์ ที่ถวายทุกวัน บนแผ่นดินโลก ไม่ มีสิ่งใดบนโลกนี้ที่ ยิ่งใหญ่กว่าพระ เยซูเจ้าและไม่มีสิ่ง ใดยิ่งใหญ่กว่าการ ถวายองค์บนไม้ กางเขนของ พระองค์ที่กลับเป็น จริงบนพระแท่นใน ทุกมิสซา เพราะว่า พิธีบูชา ขอบพระคุณเป็น การรื้นฟื้นการ สิ้นพระชนม์ของ พระองค์บนพระ แท่น

6 เขากัลป์วารี โอเป็นพระ แท่นแห่ง แรกที่ แท้จริง หลังจากนั้น ทุกครั้งที่มี การถวาย บูชา ขอบพระคุณ พระแท่นก็ กลับเป็นเขา กัลป์วารีโอ

7 อาศัยพิธีบูชาขอบพระคุณมนุษย์ สามารถถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ มากกว่าบรรดาเทวดาและนักบุญ ทั้งหลายในสวรรค์ เพราะว่าการ ถวายเกียรติของเทวดาและนักบุญ เหล่านั้นเป็นการถวายเกียรติระดับ มนุษย์ แต่ในพิธีบูชาขอบพระคุณ เป็นพระเยซูเจ้าเองที่ได้ถวาย เกียรติแด่พระบิดาด้วยพระองค์ เอง ( น. อัลฟองโซ มารีย์ เดอ ลิกัวรี โอ )

8 การร่วมพิธี บูชา ขอบพระคุณ เป็นการ ถวายเกียรติ แด่ความเป็น มนุษย์ที่ ศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง ของพระเยซู เจ้า

9 ระหว่างพิธีบูชาขอบพระคุณ เธอกำลังคุกเข่าอยู่ท่ามกลาง กองทัพมหาศาลของบรรดาเทวดา ที่กำลังก้มกราบนมัสการ พระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิทด้วยความเคารพยิ่ง

10 จงจำไว้ ว่า ระหว่าง พิธีบูชา ขอบพระ คุณ เธอ กำลังอยู่ แทบเชิง กางเขน เหมือนกั บที่พระ มารดา ยืนอยู่ที่ เชิง กางเขน

11 ความ บรรเทาที่ ยิ่งใหญ่ใน วาระ สุดท้าย ของเธอ คือการที่ ได้ร่วมพิธี บูชา ขอบพระคุ ณด้วย ความ ศรัทธา ตลอด ชีวิต แต่ละมิสซา ที่เธอได้ ร่วมอย่าง ศรัทธา จะ ติดตามเธอ ไปต่อหน้า ศาล พิพากษา ของพระ เป็นเจ้าใน วาระ สุดท้าย และจะช่วย ผ่อนโทษ ของเธอให้ เบาลง

12 แต่ละมิสซาที่เธอได้ร่วมถวายด้วยความศรัทธา ได้ช่วยวิญญาณมากมายให้หลุดพ้นจากไฟชำระ และวิญญาณที่ยังอยู่ในไฟชำระนั้นก็จะรับทรมาน น้อยลง มิสซาเป็นพระ พรที่ยิ่งใหญ่ที่ เธอสามารถ ถวายแด่พระ เพื่อช่วย วิญญาณในไฟ ชำระให้พ้นจาก ความทุกข์ ทรมานและ ปลอดพ้นจาก ไฟชำระ

13 จงจำไว้ว่า การร่วมพิธี บูชา ขอบพระคุ ณของเธอ คือการช่วย ให้การอยู่ใน ไฟชำระ ของเธอสั้น ลง

14 Se suplica que apliques todas las indulgencias en sufragio de las Almas del Purgatorio, pues Dios nuestro Señor, y ellas te recompensarán esta caridad. เธอจะได้รับ พระคุณ การุณย์ทุก วันจันทร์ ตลอดปีที่เธอ ถวายมิสซา เพื่อ วิญญาณใน ไฟชำระ ถ้าเธอถวายพระคุณ การุณย์เพื่อ วิญญาณในไฟ ชำระ พระเจ้าและ วิญญาณเหล่านั้นก็ จะตอบแทนกิจ เมตตาที่เธอได้ทำ อย่างแน่นอน

15 ถ้าเธอร่วม มิสซาด้วย ความศรัทธา ทุกวัน พระ เจ้าจะช่วยให้ เธอพ้นจาก ภัยอันตราย อันน่า หวาดกลัว และเทวดา รักษาตัวของ เธอก็จะ ติดตามเธอ ไปทุกย่าง ก้าว แล้ว พระองค์จะ อวยพรเธอ ในบั้นปลาย ชีวิต

16 เพียงมิสซาเดียวที่เธอได้ร่วมด้วยความ ศรัทธาจะเป็นประโยชน์มากกว่ามิสซาที่คน อื่นได้ถวายเพื่อเธอหลังที่เธอได้จากโลกนี้ ไปแล้ว

17 แต่ละมิสซาที่เธอได้ร่วมอย่างดี จะ ทำให้เธอได้รับเกียรติมากขึ้น เรื่อยๆในสวรรค์

18 การอวยพร ของพระสงฆ์ ที่เธอได้รับ ในแต่ละ มิสซาเป็น การอวยพร ของพระเจ้า จาก สวรรค์ ด้วย

19 อาศัยการอวยพรนี้ ปีศาจมิ อาจครอบครองเหนือเธอได้

20 กิจการดีทั้งหลายใน โลกทั้งหมด ไม่อาจ เท่าเทียมกับพิธีบูชา ขอบพระคุณได้ เพราะว่ากิจการ ทั้งหลายเป็นกิจการที่ ทำด้วยมือของมนุษย์ ขณะที่พิธีบูชา ขอบพระคุณเป็น กิจการของพระ ( ยอห์น เวียนเน เจ้า อาวาสผู้ศักดิ์สิทธิ์ )

21 ผู้ที่ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ร่วมภาวนา และทำบุญสำหรับวิญญาณในไฟชำระ ก็ เท่ากับว่ากำลังสะสมบุญกุศลสำหรับตัวเอง (นักบุญเอากุสติน)

22 เมื่อเธอร่วม พิธีบูชา ขอบพระคุณ เพื่อถวาย เกียรติแด่ นักบุญองค์ หนึ่งองค์ใด และโมทนา คุณพระ สำหรับพระ พรมากมาย ผ่านทาง นักบุญองค์ นั้น ก็เท่ากับ ว่าเธอได้รับ ความ คุ้มครองและ ความรัก พิเศษจาก ท่าน ผ่านทางนักบุญ องค์ นั้น

23 วันหนึ่งนักบุญเทเรซา ได้อ้อนวอนขอพระเยซู เจ้า ให้ไขแสดงแก่เธอ ว่า จะทำอย่างไรเพื่อ โมทนาพระคุณ มากมายที่ได้รับจาก พระองค์ และพระองค์ก็ ได้ให้คำตอบว่า “ จงร่วมพิธี บูชา ขอบพระคุณ ”

24 สำหรับเธอที่ชอบทำความดีมากมาย เธอจะปล่อยโอกาสที่จะถวาย กิจการดีนั้นร่วมกับกิจการที่ยิ่งใหญ่ทีสุดในแผ่นดินนี้โดยผ่านพระ เยซูเจ้าหรือ ? จงแสวงหาเวลาสักครึ่งชั่วโมงทุกวัน เพื่อร่วมเป็นหนึ่ง เดียวกับพระเยซูเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณ เพื่อ นมัสการ สรรเสริญ และโมทนาพระคุณสำหรับพระพรที่ ได้รับ เพื่อทำให้พระพิโรธของพระองค์สำหรับบาป มากมายของเรานั้นเบาบางลง และเพื่อวอนขอพระพร และพระหรรษทานสำหรับมนุษยชาติทั้งมวล

25 จงอ่าน รำพึง ไตร่ตรองบ่อยๆ ตามคำ เชิญชวนของพระองค์ ที่มอบให้ไว้

26 ความรัก ต้องชดใช้ ด้วย ความรัก

27 Elena Matres


ดาวน์โหลด ppt พิธีบูชา ขอบพระคุณ พระสิริ รุ่งโรจน์ แด่ พระองค์ผู้ เดียว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google