งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระธรรมล้ำลึกแห่งความปีติยินดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระธรรมล้ำลึกแห่งความปีติยินดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระธรรมล้ำลึกแห่งความปีติยินดี
ข้อรำพึงเกี่ยวกับการบังเกิดของพระเยซูเจ้า (วันจันทร์และวันเสาร์)

2 ข้อรำพึงที่ 1 ทูตสวรรค์แจ้ง ข่าวแก่พระนางมารีย์

3 ท่านจะตั้งครรภ์และให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่ง ท่านจะตั้งชื่อเขาว่า "เยซู" เขาจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ และพระเจ้าผู้สูงสุดจะทรงเรียกเขาเป็นบุตรของพระองค์ (ลก 1:31-32)

4 ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย

5 วันทามารีอา...

6 วันทามารีอา...

7 วันทามารีอา...

8 วันทามารีอา...

9 วันทามารีอา...

10 วันทามารีอา...

11 วันทามารีอา...

12 วันทามารีอา...

13 วันทามารีอา...

14 วันทามารีอา...

15 สิริพึงมี แด่พระบิดา พระบุตร และพระจิต ...

16 เสด็จเยี่ยมนางเอลีซาเบธ
ข้อรำพึงที่ 2 พระนางมารีย์ เสด็จเยี่ยมนางเอลีซาเบธ

17 เธอมีบุญยิ่งกว่าหญิงใดๆ และบุตรของเธอก็มีบุญด้วย เธอเป็นสุขที่เชื่อว่า พระวาจาที่พระเจ้าได้ตรัสแก่เธอไว้จะสำเร็จไป(ลก 1:42,45)

18 ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย

19 วันทามารีอา...

20 วันทามารีอา...

21 วันทามารีอา...

22 วันทามารีอา...

23 วันทามารีอา...

24 วันทามารีอา...

25 วันทามารีอา...

26 วันทามารีอา...

27 วันทามารีอา...

28 วันทามารีอา...

29 สิริพึงมี แด่พระบิดา พระบุตร และพระจิต ...

30 ข้อรำพึงที่ 3 พระเยซูเจ้าประสูติ ณ เมืองเบธเลเฮม

31 พระนางมารีย์ได้คลอดบุตรชายคนแรก ณ เมืองเบธเลเฮม เอาผ้าพันกายกุมารนั้น แล้ววางไว้ในรางหญ้า เนื่องจากไม่มีที่ในห้องพักแรมเลย (ลก 2:7)

32 ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย

33 วันทามารีอา...

34 วันทามารีอา...

35 วันทามารีอา...

36 วันทามารีอา...

37 วันทามารีอา...

38 วันทามารีอา...

39 วันทามารีอา...

40 วันทามารีอา...

41 วันทามารีอา...

42 วันทามารีอา...

43 สิริพึงมี แด่พระบิดา พระบุตร และพระจิต ...

44 ถวายพระกุมารในพระวิหาร
ข้อรำพึงที่ 4 พระนางมารีย์ ถวายพระกุมารในพระวิหาร

45 เมื่อครบกำหนดเวลาที่มารดาและบุตรจะต้องทำพิธีชำระมลทินตามธรรมบัญญัติของโมเสส โยเซฟและพระนางมารีย์ได้นำพระกุมารไปที่กรุงเยรูซาเล็มเพื่อถวายแด่พระเจ้า (ลก 2:22)

46 ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57 สิริพึงมี แด่พระบิดา พระบุตร และพระจิต ...

58 พบพระเยซูเจ้าในพระวิหาร
ข้อรำพึงที่ 5 พระนางมารีย์ พบพระเยซูเจ้าในพระวิหาร

59 ในวันที่สาม ท่านทั้งสองจึงพบพระองค์ในพระวิหาร กำลังนั่งอยู่ท่ามกลางบรรดาอาจารย์ ทรงฟังและไต่ถามพวกเขา ทุกคนที่ได้ฟังพระองค์ต่างประหลาดใจในสติปัญญาและคำตอบของพระองค์ (ลก 2:46-47)

60 ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71 สิริพึงมี แด่พระบิดา พระบุตร และพระจิต ...

72

73

74

75 โอ้พระชนนีของพระเป็นเจ้า


ดาวน์โหลด ppt พระธรรมล้ำลึกแห่งความปีติยินดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google