งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เราเพ่งพิศธรรมอันสูงส่งของ พระตรีเอกภาพ ที่ดำรงอยู่ ในเรา และเลี้ยงชีวิตเรา เราภาวนาเพื่อโลก “ ที่ใดก็ตามที่มี 3 คน ประชุม กันในนามของเรา เราดำรง อยู่กับเขา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เราเพ่งพิศธรรมอันสูงส่งของ พระตรีเอกภาพ ที่ดำรงอยู่ ในเรา และเลี้ยงชีวิตเรา เราภาวนาเพื่อโลก “ ที่ใดก็ตามที่มี 3 คน ประชุม กันในนามของเรา เราดำรง อยู่กับเขา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เราเพ่งพิศธรรมอันสูงส่งของ พระตรีเอกภาพ ที่ดำรงอยู่ ในเรา และเลี้ยงชีวิตเรา เราภาวนาเพื่อโลก “ ที่ใดก็ตามที่มี 3 คน ประชุม กันในนามของเรา เราดำรง อยู่กับเขา ” เรากลุ่มชนที่ ภาวนา

3 ในปฐมกาล พระวจ นาตร์ อยู่และดำรงอยู่ ในพระเจ้า ในพระองค์ มี ความสุข ที่ไร้ ขอบเขต

4 พระวจนาตร์ มีชื่อว่าพระ บุตร พระองค์ทรงเกิดแต่ ปฐมกาล พระเป็นเจ้า บังเกิดพระบุตรแต่นิรันดร ภาพ

5 ดังนั้นพระสิริรุ่งโรจน์ของ พระบุตรเท่าที่มีในพระบิดา และพระสิริรุ่งโรจน์ของพระ บิดามีอยู่ในพระบุตรทั้งหมด

6 มีพระบุคคลทั้ง สาม รักเป็นหนึ่ง เดียว เป็นความ รักของซึ่งกัน และกัน และเป็น ผลของพระบิดา

7 ในความรักที่ ยิ่งใหญ่ที่เกิดจาก ทั้งสอง พระบิดาได้ กล่าวให้พระบุตร กวาจาของความ ยินดี ที่ยิ่งใหญ่ ใน ความสุขที่ลึกซึ้งที่ ไม่มีใครเข้าใจ มีแต่ พระบุตรร่าเริงใน ความสุขนั้นอย่าง เป็นที่สมควร

8 “ ลูกไม่มีอะไรทำให้ เราพอใจนอกจาก การประทับของลูก และถ้ามีอะไรทำให้ เราพอใจ เราต้องการ ให้อยู่ในพระบุตร คน ที่เหมือนพระบุตร มากที่สุด ให้เรา พอใจมากที่สุด ”

9 เราจะมอบเราเอง แก่ผู้ที่รักลูกและ ความรักที่เรามี ต่อพระบุตรเราจะ มอบให้แก่เขา เพราะเขารักผู้ที่ เรารักมากที่สุด

10 “ คู่รักที่จะรักลูก เรา อยากจะมอบให้พระบุตร และอาศัยความยิ่งใหญ่ ของลูก เขาจะเหมาะที่จะ อยู่กับเรา และทานขนมปัง จากโต๊ะเดียวที่เรา รับประทาน เพื่อให้เขาได้ รู้จักความอุดมที่เรามีใน พระบุตร ”

11 “ ลูกขอบคุณพระบิดา อย่างมาก ” พระบุตรได้ ทรงตอบ “ คู่รักที่ พระองค์ให้ลูกลูกจะให้ แสงสว่างของลูก เพื่อ อาศัยแสงสว่างนี้ เขาจะรู้ ว่าพระบิดาของเรา ประเสริฐรู้แค่ไหน และ ภาวันต์ของลูกได้รับจาก ภาวันต์ของพระบิดา ”

12 “ ขอให้เป็นเช่นนั้น ” พระบิดาทรงตอบ “ เพราะความสมควร ของความรักของ ลูก ” และตามคำพูดที่ ได้กล่าวไว้ ในโลกที่ ถูกสร้าง มีวังสำหรับ คู่รัก ในโลกที่ทำด้วย ปรีชาญาณที่ยิ่งใหญ่

13 “ ขอให้เมฆจากข้างบน ปล่อยฝนตามที่แผ่นดิน ได้ขอ และให้แผ่นดิน เปิดตัวเอง ซึ่งมีผลิตแต่ หนาม และให้ผลิด ดอกไม้นั้น ที่ทำให้ แผ่นดินบาน ”

14 “ น้ำใจของเราคือน้ำ พระทัยของพระบิดา ” พระบุตรได้ตอบ “ ลูก จะไปหาคู่รักและลูกจะ แบกในตัวลูก ความ ทุกข์ยากที่เป็นความ ทุกข์ของโลก และ เพื่อให้โลกมีชีวิตลูกจะ สละชีพเพื่อโลกและ เมื่อได้ดึงโลกจากบึง จะมอบให้พระบิดา ”

15 ดันนั้นพระบิดาทรง เรียกอัครเทวาดาชื่อ คาเบลียล และสั่งไป เยี่ยมหญิงสาวชื่อมา เรีย การยินยอมของ เธอจำเป็นเพื่อ รหัส ธรรมสำเร็จ คือพระ ตรีเอกภาพให้พระ บุตรรับเนื้อหนังของ มนุษย์เป็นผลงานของ ทั้งสามแต่อาศัยพระ บุตร ดังนั้นพระวจ นารตถ์ทรงรับเอากาย ในครรภ์ของพระนาง มาเรีย นักบุญ ยอห์น แห่งไม้กางเขน

16

17 เราจะมอบเราเองแก่ผู้ที่รักพระบุตร และจะรักเขาด้วยความรักที่เรามีต่อ พระบุตร

18 ผู้ที่เหมือนพระบุตรมากที่สุดเป็นผู้ที่เรา รักมากที่สุด

19 พระบิดาทรงกล่าววาจาของความรักที่ ยิ่งใหญ่ต่อพระบุตร

20 เราจะมอบคู่รักที่จะรักพระบุตรและ สมควรที่จะมาอยู่กับเรา

21 คู่รักที่พระบิดาจะมอบให้แก่ลูก ลูกจะมอบ ความสว่างของลูกให้แก่เขา

22 และเพื่อให้เธอมีชีวิตเราจะเสียชีวิตและ ดึงเธอออกจากบึงจะนำเธอให้แด่ พระองค์

23

24

25 เราเชื่อว่าพระเป็นเจ้าทรง เป็นพระบิดาพระบุตร และ พระจิต ทั้งสามพระบุคคล ประทับในจิตใจของเรา พระ จิตสวดในจิตเรา ว่าอับบา พระบิดา เราอาศัยอยู่ใน พระเป็นเจ้าซึ่งเป็นฐานของ ชีวิตเรา และให้กำลังใจเรา ในยามลำบาก

26 เราเชื่อว่าพระเป็นเจ้า ทรงเลือกเราให้มีส่วน ร่วมในการนำความ รอดให้แก่โลกเรา พร้อมที่จะทำงานกับ พระองค์เพื่อสร้าง วัฒนธรรมของความรัก ขอพระองค์ให้กำลัง ของพระจิตให้แก่เรา

27 พระตรีเอกภาพแบบชาวซามาเรีย สัญลักษณ์ของชีวิตรับเจิม


ดาวน์โหลด ppt เราเพ่งพิศธรรมอันสูงส่งของ พระตรีเอกภาพ ที่ดำรงอยู่ ในเรา และเลี้ยงชีวิตเรา เราภาวนาเพื่อโลก “ ที่ใดก็ตามที่มี 3 คน ประชุม กันในนามของเรา เราดำรง อยู่กับเขา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google