งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เราเป็น หนึ่งเดียว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เราเป็น หนึ่งเดียว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เราเป็น หนึ่งเดียว

2 เราภาวนา เราเพ่งพิศธรรมอันสูงส่งของพระตรีเอกภาพ ที่ดำรงอยู่ในเรา และเลี้ยงชีวิตเรา “ที่ใดก็ตามที่มี 3 คน ประชุมกันในนามของเรา เราดำรงอยู่กับเขา”เรากลุ่มชนที่ภาวนา เราภาวนาเพื่อโลก

3 ในปฐมกาล พระวจนาตร์ อยู่และดำรงอยู่ในพระเจ้า
ในพระองค์ มีความสุข ที่ไร้ขอบเขต

4 พระวจนาตร์ มีชื่อว่าพระบุตร พระองค์ทรงเกิดแต่ปฐมกาล พระเป็นเจ้าบังเกิดพระบุตรแต่นิรันดรภาพ

5 ดังนั้นพระสิริรุ่งโรจน์ของพระบุตรเท่าที่มีในพระบิดา และพระสิริรุ่งโรจน์ของพระบิดามีอยู่ในพระบุตรทั้งหมด

6 มีพระบุคคลทั้งสาม รักเป็นหนึ่งเดียว เป็นความรักของซึ่งกันและกัน และเป็นผลของพระบิดา

7 ในความรักที่ยิ่งใหญ่ที่เกิดจากทั้งสอง พระบิดาได้กล่าวให้พระบุตรกวาจาของความยินดี ที่ยิ่งใหญ่ ในความสุขที่ลึกซึ้งที่ไม่มีใครเข้าใจ มีแต่พระบุตรร่าเริงในความสุขนั้นอย่างเป็นที่สมควร

8 “ลูกไม่มีอะไรทำให้เราพอใจนอกจากการประทับของลูก
และถ้ามีอะไรทำให้เราพอใจ เราต้องการให้อยู่ในพระบุตร คนที่เหมือนพระบุตรมากที่สุด ให้เราพอใจมากที่สุด”

9 เราจะมอบเราเองแก่ผู้ที่รักลูกและความรักที่เรามีต่อพระบุตรเราจะมอบให้แก่เขาเพราะเขารักผู้ที่เรารักมากที่สุด

10 “คู่รักที่จะรักลูก เราอยากจะมอบให้พระบุตร และอาศัยความยิ่งใหญ่ของลูก เขาจะเหมาะที่จะอยู่กับเรา และทานขนมปังจากโต๊ะเดียวที่เรารับประทาน เพื่อให้เขาได้รู้จักความอุดมที่เรามีในพระบุตร”

11 “ลูกขอบคุณพระบิดาอย่างมาก” พระบุตรได้ทรงตอบ “คู่รักที่พระองค์ให้ลูกลูกจะให้แสงสว่างของลูก เพื่ออาศัยแสงสว่างนี้ เขาจะรู้ว่าพระบิดาของเราประเสริฐรู้แค่ไหน และภาวันต์ของลูกได้รับจากภาวันต์ของพระบิดา”

12 “ขอให้เป็นเช่นนั้น” พระบิดาทรงตอบ “เพราะความสมควรของความรักของลูก”และตามคำพูดที่ได้กล่าวไว้ ในโลกที่ถูกสร้าง มีวังสำหรับคู่รัก ในโลกที่ทำด้วยปรีชาญาณที่ยิ่งใหญ่

13 “ขอให้เมฆจากข้างบนปล่อยฝนตามที่แผ่นดินได้ขอ และให้แผ่นดินเปิดตัวเอง ซึ่งมีผลิตแต่หนาม และให้ผลิดดอกไม้นั้น ที่ทำให้แผ่นดินบาน”

14 “น้ำใจของเราคือน้ำพระทัยของพระบิดา” พระบุตรได้ตอบ “ลูกจะไปหาคู่รักและลูกจะแบกในตัวลูก ความทุกข์ยากที่เป็นความทุกข์ของโลก และเพื่อให้โลกมีชีวิตลูกจะสละชีพเพื่อโลกและเมื่อได้ดึงโลกจากบึงจะมอบให้พระบิดา”

15 ดันนั้นพระบิดาทรงเรียกอัครเทวาดาชื่อคาเบลียล และสั่งไปเยี่ยมหญิงสาวชื่อมาเรีย การยินยอมของเธอจำเป็นเพื่อ รหัสธรรมสำเร็จ คือพระตรีเอกภาพให้พระบุตรรับเนื้อหนังของมนุษย์เป็นผลงานของทั้งสามแต่อาศัยพระบุตร ดังนั้นพระวจนารตถ์ทรงรับเอากายในครรภ์ของพระนางมาเรีย นักบุญ ยอห์น แห่งไม้กางเขน

16

17 เราจะมอบเราเองแก่ผู้ที่รักพระบุตรและจะรักเขาด้วยความรักที่เรามีต่อพระบุตร

18 ผู้ที่เหมือนพระบุตรมากที่สุดเป็นผู้ที่เรารักมากที่สุด

19 พระบิดาทรงกล่าววาจาของความรักที่ยิ่งใหญ่ต่อพระบุตร

20 เราจะมอบคู่รักที่จะรักพระบุตรและสมควรที่จะมาอยู่กับเรา

21 คู่รักที่พระบิดาจะมอบให้แก่ลูก ลูกจะมอบความสว่างของลูกให้แก่เขา

22 และเพื่อให้เธอมีชีวิตเราจะเสียชีวิตและดึงเธอออกจากบึงจะนำเธอให้แด่พระองค์

23

24 เราสวดภาวนา รวมกัน

25 เราเชื่อว่าพระเป็นเจ้าทรงเป็นพระบิดาพระบุตร และ พระจิต ทั้งสามพระบุคคลประทับในจิตใจของเรา พระจิตสวดในจิตเรา ว่าอับบา พระบิดา เราอาศัยอยู่ในพระเป็นเจ้าซึ่งเป็นฐานของชีวิตเรา และให้กำลังใจเราในยามลำบาก

26 เราเชื่อว่าพระเป็นเจ้าทรงเลือกเราให้มีส่วนร่วมในการนำความรอดให้แก่โลกเราพร้อมที่จะทำงานกับพระองค์เพื่อสร้างวัฒนธรรมของความรัก ขอพระองค์ให้กำลังของพระจิตให้แก่เรา

27 พระตรีเอกภาพแบบชาวซามาเรีย สัญลักษณ์ของชีวิตรับเจิม


ดาวน์โหลด ppt เราเป็น หนึ่งเดียว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google