งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำถาม แม่พระ-นักบุญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำถาม แม่พระ-นักบุญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำถาม แม่พระ-นักบุญ

2 กิจศรัทธาที่เราปฏิบัติต่อแม่พระคือข้อใด
ก. การสวดสายประคำ ข. การร่วมพิธีนพวารแม่พระ ค. สวดต่อหน้าพระรูปแม่พระ ง. ถูกทุกข้อ

3 เราฉลองแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ในวันใด
ก. 15 สิงหาคม ข. 25 ธันวาคม ค. 8 กันยายน ง. 2 กุมภาพันธ์

4 แม่พระมีคุณธรรมเด่นๆ อะไรบ้าง
ก. ความรัก ข. ความสุภาพ ค. ความเชื่อ ง. ถูกทุกข้อ

5 บิดาและมารดาของพระนางมารีย์ คือใคร
ก. ยออากิม, ซาราห์ ข. เศคาริยาห์, อันนา ค. ยออากิม, อันนา ง. อับราฮัม, ซาราห์

6 วันฉลองแม่พระบังเกิดตรงกับวันใดของทุกปี
ก. 8 กันยายน ข. 15 สิงหาคม ค. 15 กันยายน ง. 1 ตุลาคม

7 วันที่ 13 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันฉลองแม่พระประจักษ์ ณ ที่ใด
ก. ลูร์ด ข. ฟาติมา ค. ภูเขาคาร์แมล ง. อิสราเอล

8 วันสมโภชพระนางมารีย์พระชนนีพระเจ้า ตรงกับวันที่เท่าไรของทุกปี
ก. วันที่ 1 มกราคม ข. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ค. วันที่ 1 มีนาคม ง. วันที่ 1 เมษายน

9 บรรดานักบุญคือใคร ก. ผู้ที่ไม่เคยทำบาปเลยในชีวิต ข. ผู้ที่พยายามทำตัวให้ดีเท่าพระ ค. ผู้ที่พยายามฝึกฝนคุณธรรมเลียนแบบพระคริสต์ ง. ผู้ที่พยายามสร้างชื่อเสียงให้ตนเอง

10 กิจศรัทธาที่เราพึงมีต่อนักบุญคือข้อใด
ก. สวดภาวนาขอท่านช่วยเรา ข. ขอมิสซาอุทิศให้ท่าน ค. เลียนแบบอย่างชีวิตของท่าน ง. ข้อ ก และ ค ถูก

11 เทวดารักษาตัวเป็นใคร
ก. เพื่อนของเราที่ตายไปแล้ว ข. เรื่องไม่จริงที่ผู้ใหญ่สอน ค. ทูตสวรรค์ที่พระให้มาดูแลเรา ง. เด็กที่ตายตั้งแต่เล็กๆ

12 พระศาสนจักรที่พระเยซูเจ้าทรงตั้งขึ้น มีเครื่องหมาย 4 ประการคืออะไร
ก. เอกภาพและสากลภาพ ข. ศักดิ์สิทธิ์ภาพและสืบจากอัครสาวก ค. ผิดหมดทุกข้อ ง. ข้อ ก และ ข ถูก

13 พระศาสนจักรทำหน้าที่อะไรบ้าง
ก. เผยแพร่ข่าวประเสริฐของพระเยซูเจ้า ข. ช่วยเหลือคริสตชนและทุกคนให้รอดไปสวรรค์ ค. มอบอำนาจที่ได้รับจากพระเยซูเจ้าให้แก่ผู้ที่เหมาะสมเพื่อต่องานของพระศาสนจักร ง. มีหน้าที่ทั้ง 3 ข้อ รวมกัน

14 พระศาสนจักรคาทอลิกประกอบด้วยสมาชิกประเภทใดบ้าง
ก. นักบุญในสวรรค์ ปีศาจในนรก มนุษย์บนโลก ข. ปีศาจในนรก วิญญาณในไฟชำระ นักบุญในสวรรค์ ค. มนุษย์ในโลก วิญญาณในไฟชำระ นักบุญในสวรรค์ ง. มนุษย์บนโลก ปีศาจในนรก วิญญาณในไฟชำระ

15 ไม้เท้าของพระสังฆราชมีความหมายอย่างไร
ก. ไว้ช่วยพยุงเวลาแก่ ข. เป็นเครื่องหมายแสดงถึงการเป็นนายชุมพาบาล ค. เป็นเครื่องนำทาง ง. ไว้ทำโทษคนที่ไม่เชื่อฟัง

16 แหวนของพระสังฆราชมีความหมายว่าอย่างไร
ก. แสดงว่าเป็นเจ้าสาวของพระคริสตเจ้า ข. แสดงว่าเป็นคนรวย ค. แสดงว่าเป็นผู้มีวาสนา ง. แสดงว่าเป็นผู้มีอำนาจ

17 ที่เรียกว่า “ประเทศมิสซัง” หมายถึงอะไร
ก. ประเทศคอมมิวนิตส์ ข. ประเทศสังคมนิยม ค. ประเทศที่ไม่ได้มีศาสนาคาทอลิกเป็นศาสนาประจำชาติ ง. ประเทศที่มีศาสนาคาทอลิกเป็นศาสนาประจำชาติ

18 แม่พระประจักษ์มาหาใครที่ลูร์ด
ก. อักแนส ข. แบร์นาแด๊ต ค. อันนา ง. มารีย์ กอเรตตี

19 ผู้ที่พระศาสนจักรถือว่าเป็นพระสันตะปาปาองค์แรกคือใคร
ก. นักบุญเปาโล ข. นักบุญเปโตร ค. พระสันตะปาปา เปาโล ที่ 6 ง. พระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 1

20 ผู้ที่เคยเข่นฆ่าและเบียดเบียนคริสตชน แต่พระเยซูเจ้าได้ทำให้ท่านกลับใจ กลายเป็นเครื่องมือที่ทรงคุณค่ายิ่งนัก คือใคร ก. นักบุญสเตเฟน ข. นักบุญเปโตร ค. นักบุญโทมัส ง. นักบุญเปาโล

21 ท่านได้ภาวนาถึง 16 ปี เพื่อให้ลูกชายกลับใจ หลังจากที่ท่านมรณะแล้ว เอากุสตินก็ได้กลับใจ
ก. นักบุญ มอนิกา ข. นักบุญ อังเยลา เมริชี ค. นักบุญ สกอลัสติกา ง. นักบุญ คลารา

22 ผู้ที่ได้ชื่อว่า “บิดาแห่งเยาวชน” และก่อตั้งคณะซาเลเซียน
ก. ยอห์น อัครสาวก ข. วินเซนต์ เดอ ปอล ค. ยอห์น บอสโก ง. อัลฟองโซ เดลีกวอรี

23 นักบุญองค์ใดมีคติประจำใจว่า “ยอมตายดีกว่าทำบาป”
ก. นักบุญอักแนส ข. นักบุญแบร์นาแด๊ต ค. นักบุญดอมินิก ซาวีโอ ง. นักบุญเซซีลีอา

24 เป็นผู้ตั้งคณะฟรังซิสกัน และแต่งบทภาวนาที่เรานำมาแต่งเป็นบทเพลง “ผู้นำสันติ”
ก. ฟรังซิส เซเวียร์ ข. ฟรังซิส อัสซีซี ค. ยอห์น แห่งไม้กางเขน ง. ยอห์น อัครสาวก


ดาวน์โหลด ppt คำถาม แม่พระ-นักบุญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google