งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำถาม แม่พระ - นักบุญ กิจศรัทธาที่เราปฏิบัติต่อ แม่พระคือข้อใด ก. การสวดสายประคำ ข. การร่วมพิธีนพวาร แม่พระ ค. สวดต่อหน้าพระรูป แม่พระ ง. ถูกทุกข้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำถาม แม่พระ - นักบุญ กิจศรัทธาที่เราปฏิบัติต่อ แม่พระคือข้อใด ก. การสวดสายประคำ ข. การร่วมพิธีนพวาร แม่พระ ค. สวดต่อหน้าพระรูป แม่พระ ง. ถูกทุกข้อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คำถาม แม่พระ - นักบุญ

3 กิจศรัทธาที่เราปฏิบัติต่อ แม่พระคือข้อใด ก. การสวดสายประคำ ข. การร่วมพิธีนพวาร แม่พระ ค. สวดต่อหน้าพระรูป แม่พระ ง. ถูกทุกข้อ

4 เราฉลองแม่พระรับเกียรติ ยกขึ้นสวรรค์ในวันใด ก. 15 สิงหาคม ข. 25 ธันวาคม ค. 8 กันยายน ง. 2 กุมภาพันธ์

5 แม่พระมีคุณธรรมเด่นๆ อะไรบ้าง ก. ความรัก ข. ความสุภาพ ค. ความเชื่อ ง. ถูกทุกข้อ

6 บิดาและมารดาของพระนาง มารีย์ คือใคร ก. ยออากิม, ซาราห์ ข. เศคาริยาห์, อันนา ค. ยออากิม, อันนา ง. อับราฮัม, ซาราห์

7 วันฉลองแม่พระบังเกิดตรงกับ วันใดของทุกปี ก. 8 กันยายน ข. 15 สิงหาคม ค. 15 กันยายน ง.1 ตุลาคม

8 วันที่ 13 พฤษภาคม ของทุกปี เป็น วันฉลองแม่พระประจักษ์ ณ ที่ใด ก. ลูร์ด ข. ฟาติมา ค. ภูเขาคาร์แมล ง. อิสราเอล

9 วันสมโภชพระนางมารีย์พระชนนี พระเจ้า ตรงกับวันที่เท่าไรของทุก ปี ก. วันที่ 1 มกราคม ข. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ค. วันที่ 1 มีนาคม ง. วันที่ 1 เมษายน

10 บรรดานักบุญคือใคร ก. ผู้ที่ไม่เคยทำบาปเลยในชีวิต ข. ผู้ที่พยายามทำตัวให้ดีเท่า พระ ค. ผู้ที่พยายามฝึกฝนคุณธรรม เลียนแบบพระคริสต์ ง. ผู้ที่พยายามสร้างชื่อเสียงให้ ตนเอง

11 กิจศรัทธาที่เราพึงมีต่อ นักบุญคือข้อใด ก. สวดภาวนาขอ ท่านช่วยเรา ข. ขอมิสซาอุทิศให้ ท่าน ค. เลียนแบบอย่าง ชีวิตของท่าน ง. ข้อ ก และ ค ถูก

12 เทวดารักษาตัวเป็นใคร ก. เพื่อนของเราที่ตาย ไปแล้ว ข. เรื่องไม่จริงที่ผู้ใหญ่ สอน ค. ทูตสวรรค์ที่พระให้ มาดูแลเรา ง. เด็กที่ตายตั้งแต่ เล็กๆ

13 พระศาสนจักรที่พระเยซูเจ้าทรง ตั้งขึ้น มีเครื่องหมาย 4 ประการคือ อะไร ก. เอกภาพและสากลภาพ ข. ศักดิ์สิทธิ์ภาพและสืบจาก อัครสาวก ค. ผิดหมดทุกข้อ ง. ข้อ ก และ ข ถูก

14 พระศาสนจักรทำหน้าที่ อะไรบ้าง ก. เผยแพร่ข่าวประเสริฐของ พระเยซูเจ้า ข. ช่วยเหลือคริสตชนและทุก คนให้รอดไปสวรรค์ ค. มอบอำนาจที่ได้รับจากพระ เยซูเจ้าให้แก่ผู้ที่เหมาะสมเพื่อ ต่องานของพระศาสนจักร ง. มีหน้าที่ทั้ง 3 ข้อ รวมกัน

15 พระศาสนจักรคาทอลิกประกอบด้วย สมาชิกประเภทใดบ้าง ก. นักบุญในสวรรค์ ปีศาจในนรก มนุษย์บนโลก ข. ปีศาจในนรก วิญญาณในไฟชำระ นักบุญในสวรรค์ ค. มนุษย์ในโลก วิญญาณในไฟชำระ นักบุญในสวรรค์ ง. มนุษย์บนโลก ปีศาจในนรก วิญญาณในไฟชำระ

16 ไม้เท้าของพระสังฆราชมี ความหมายอย่างไร ก. ไว้ช่วยพยุงเวลาแก่ ข. เป็นเครื่องหมายแสดงถึงการ เป็นนายชุมพาบาล ค. เป็นเครื่องนำทาง ง. ไว้ทำโทษคนที่ไม่เชื่อฟัง

17 แหวนของพระสังฆราชมี ความหมายว่าอย่างไร ก. แสดงว่าเป็นเจ้าสาวของ พระคริสตเจ้า ข. แสดงว่าเป็นคนรวย ค. แสดงว่าเป็นผู้มีวาสนา ง. แสดงว่าเป็นผู้มีอำนาจ

18 ที่เรียกว่า “ ประเทศมิสซัง ” หมายถึงอะไร ก. ประเทศคอมมิวนิตส์ ข. ประเทศสังคมนิยม ค. ประเทศที่ไม่ได้มีศาสนา คาทอลิกเป็นศาสนาประจำชาติ ง. ประเทศที่มีศาสนาคาทอลิกเป็น ศาสนาประจำชาติ

19 แม่พระประจักษ์มาหา ใครที่ลูร์ด ก. อักแนส ข. แบร์นาแด๊ต ค. อันนา ง. มารีย์ กอเรตตี

20 ผู้ที่พระศาสนจักรถือว่าเป็นพระ สันตะปาปาองค์แรกคือใคร ก. นักบุญเปาโล ข. นักบุญเปโตร ค. พระสันตะปาปา เปาโล ที่ 6 ง. พระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 1

21 ผู้ที่เคยเข่นฆ่าและเบียดเบียนคริสต ชน แต่พระเยซูเจ้าได้ทำให้ท่าน กลับใจ กลายเป็นเครื่องมือที่ ทรงคุณค่ายิ่งนัก คือใคร ก. นักบุญสเตเฟน ข. นักบุญเปโตร ค. นักบุญโทมัส ง. นักบุญเปาโล

22 ท่านได้ภาวนาถึง 16 ปี เพื่อให้ ลูกชายกลับใจ หลังจากที่ท่าน มรณะแล้ว เอากุสตินก็ได้กลับใจ ก. นักบุญ มอนิกา ข. นักบุญ อังเยลา เมริชี ค. นักบุญ สกอลัสติกา ง. นักบุญ คลารา

23 ผู้ที่ได้ชื่อว่า “ บิดาแห่งเยาวชน ” และก่อตั้งคณะซาเลเซียน ก. ยอห์น อัครสาวก ข. วินเซนต์ เดอ ปอล ค. ยอห์น บอสโก ง. อัลฟองโซ เดลีกวอรี

24 นักบุญองค์ใดมีคติประจำใจว่า “ ยอม ตายดีกว่าทำบาป ” ก. นักบุญอักแนส ข. นักบุญแบร์นาแด๊ต ค. นักบุญดอมินิก ซาวีโอ ง. นักบุญเซซีลีอา

25 เป็นผู้ตั้งคณะฟรังซิสกัน และ แต่งบทภาวนาที่เรานำมาแต่ง เป็นบทเพลง “ ผู้นำสันติ ” ก. ฟรังซิส เซเวียร์ ข. ฟรังซิส อัสซีซี ค. ยอห์น แห่งไม้กางเขน ง. ยอห์น อัครสาวก


ดาวน์โหลด ppt คำถาม แม่พระ - นักบุญ กิจศรัทธาที่เราปฏิบัติต่อ แม่พระคือข้อใด ก. การสวดสายประคำ ข. การร่วมพิธีนพวาร แม่พระ ค. สวดต่อหน้าพระรูป แม่พระ ง. ถูกทุกข้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google