งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันเกิดจากการ พัฒนา การปรับตัว ปรับวิถีชีวิตของคนในภาคใต้ที่ประกอบด้วยคน ไทยและอีกหลายชาติพันธุ์ที่อยู่ร่วมกันในคาบสมุทรมีคนมาเลย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันเกิดจากการ พัฒนา การปรับตัว ปรับวิถีชีวิตของคนในภาคใต้ที่ประกอบด้วยคน ไทยและอีกหลายชาติพันธุ์ที่อยู่ร่วมกันในคาบสมุทรมีคนมาเลย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันเกิดจากการ พัฒนา การปรับตัว ปรับวิถีชีวิตของคนในภาคใต้ที่ประกอบด้วยคน ไทยและอีกหลายชาติพันธุ์ที่อยู่ร่วมกันในคาบสมุทรมีคนมาเลย์ คน จีน และคนที่มาจากอินเดียฝ่ายใต้ แต่กลุ่มชนที่มีจำนวนมากที่สุดคือ ไทยสยาม โดยสภาพภูมิศาสตร์ที่เป็นแหลมทอง มีทะเลกว้างใหญ่ ขนาบอยู่ทั้งสองข้าง มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งใน ทะเล และบนแผ่นดิน อันล้วนเป็นเขตมรสุมใกล้เส้นศูนย์สูตร มีผู้คน หลายชาติ หลายภาษา หลายวัฒนธรรมเดินทางมาทั้งทางบกและ ทางทะเลเพื่อมาตั้งหลักแหล่ง แสวงหาโภคทรัพย์และทำมาค้าขาย เป็นเวลาติดต่อกันยาวนานกว่าพันปี มีการตั้งถิ่นฐานทำมาหากินกัน หลายลักษณะ ทั้งบริเวณชายทะเล ที่ราบระหว่างชายทะเลกับ เทือกเขา หลังเขา และตามสายน้ำน้อยใหญ่จำนวนมากที่ไหลจาก เทือกเขาลงสู่ทะเลทั้งสองด้าน ภูมิปัญญาของภาคใต้จึงมีความ หลากหลาย ทั้งที่ได้พัฒนาการจากการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ หรือคนต่างถิ่นที่พกพามาจากแหล่งอารยะธรรมต่างๆจน หลอมรวมกัน เกิดเป็นภูมิปัญญาประจำถิ่น ซึ่งมีอยู่ในหลายลักษณะ คือ

2 ภูมิปัญญาในด้านประเพณีความเชื่อ ภูมิปัญญาในด้านศิลปะการแสดง ภูมิปัญญาในด้านกีฬาการละเล่น ภูมิปัญญาในด้านอาหารการกิน ภูมิปัญญาในด้านสิ่งของเครื่องใช้พื้นบ้าน

3 แต่เนื่องจากประเพณีมีมากจึงขอนำมากล่าวเฉพาะที่สำคัญ ในสมัยวัฒนธรรมทองที่ยังพอมีลมหายใจอยู่บ้าง และได้เข้าใจว่า เรื่องเหล่านี้มีบทบาทอิทธิพลเสมือนยาดำ ต่อการจัดระเบียบทาง สังคมและการดำรงคุณธรรมของชาวบ้าน ได้อาศัยศาสนาเป็นแกน และใช้วัฒนธรรมประเพณีเป็นตัวช่วยให้เกิดบูรณาการ (Integration) เติมเต็ม ทำให้คนพื้นเมืองมีอัตลักษณ์และมีคุณภาพ มีจริยธรรมสามารถรักษาสถาบันทางสังคมเข็มแข็งที่เป็น ลักษณะเฉพาะ (Unique Strength) เป็นมรดกล้ำค่าน่าภูมิใจและ เป็น “ต้นทุนชีวิต” สืบมาได้จากวันนี้

4 ประเพณีและพิธีกรรมตามความเชื่อ ของคนภาคใต้ เรื่องวัฒนธรรม และประเพณีในวิถีชีวิตชาวใต้ที่ เกิดขึ้นมีทั้งในรอบปี และในรอบตลอดชีวิต เป็น อย่างไร และมีอะไรบ้างนั้น เราอาจแบ่งได้เป็น ๓ ประเภทคือ ๑. ประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาโดยตรง เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา เทศกาล เข้าพรรษา-ออกพรรษา การเข้าสุหนัต การละหมาด ซากัด การแสวง บุญ

5 ๒. ประเพณีที่มีการสืบเนื่องจากศาสนา เช่น การเวียนเทียน การบวชเรียน การรับ-ส่งตา-ยา ในงานบุญเดือนสิบ ประเพณีลากพระ การลอยกระทง งานเมาลิด การถือศีลอด การอ่านคัมภีร์กุรอ่าน การสวดอาซาน การถือศีลกินเจ

6 ๓. ประเพณีที่จัดให้มีขึ้นตามฤดูกาลหรือวาระ เช่น งานแรกนาขวัญ งานแข่งเรือ งานบวชนาค งานสมรส งานทำศพ งานให้ทานไฟ งานสงกรานต์ งานทำบุญ หมู่บ้าน ราญอฮัจยี เป็นต้น

7 ประเพณีในวิถีชีวิตชาวใต้ที่เกิดขึ้นในรอบ ตลอดชีวิต และมีอะไรบ้างนั้น การเกิด ผูกเปล โกนผมไฟ บวช แต่งงาน ดูดวงผูกชะตา สู่ขอ แยบ หมั้น แต่ง ดูฤกษ์ผานาที

8 ขึ้นบ้านใหม่ สวดบ้าน ไหว้นา ไหว้สวน ไหว้เจ้าที่ พระภูมิ สวดรับเทดา /เทียมดา / เทวดา

9 การเจ็บป่วย รักษา หาหมอ ต้มยา รดน้ำมนต์ ทำบุญสะเดาะเคราะห์ บริจาคทาน สวดอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์

10 การตายจัดทำพิธีตามประเพณีความเชื่อของแต่ ละศาสนา สวดอภิธรรมทำบุญอุทิศส่วนกุศล / สวดดูอา เผา / ฝัง ลอยอังคาร/ทำบุญบังสุกุลบัว /กระดูก เช้งเม้ง / ไหว้หลุมศพ


ดาวน์โหลด ppt ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันเกิดจากการ พัฒนา การปรับตัว ปรับวิถีชีวิตของคนในภาคใต้ที่ประกอบด้วยคน ไทยและอีกหลายชาติพันธุ์ที่อยู่ร่วมกันในคาบสมุทรมีคนมาเลย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google