งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอแนะนำ ตัวเอง. ข้ อ มู ล ส่ ว น ตั ว ชื่อนายบุญฤทธิ์ ศักดิ์บุญญา รัตน์ ชื่อเล่น แบงก์ ที่อยู่ 126/66 เนอเชอร์เพลส แขวงลาดยาว ถนนพหลโยธิน 45 เขตจตุจักร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานนำเสนอแนะนำ ตัวเอง. ข้ อ มู ล ส่ ว น ตั ว ชื่อนายบุญฤทธิ์ ศักดิ์บุญญา รัตน์ ชื่อเล่น แบงก์ ที่อยู่ 126/66 เนอเชอร์เพลส แขวงลาดยาว ถนนพหลโยธิน 45 เขตจตุจักร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานนำเสนอแนะนำ ตัวเอง

2 ข้ อ มู ล ส่ ว น ตั ว ชื่อนายบุญฤทธิ์ ศักดิ์บุญญา รัตน์ ชื่อเล่น แบงก์ ที่อยู่ 126/66 เนอเชอร์เพลส แขวงลาดยาว ถนนพหลโยธิน 45 เขตจตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร ศึกษาอยู่ คณะสัตว แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ชั้นปีที่ 2

3 ลั กษณะนิสัย เป็นคนเงียบไม่ค่อย พูดกับใครถ้าไม่สนิทกันจริง ๆ รักและเอาใจใส่คนรอบ ข้าง แคร์ความรู้สึกต่อผู้ที่ อยู่รอบข้างค่อนข้างมาก ๆ ชอบแบ่งปันความรู้สึกดีดี ให้กับเพื่อน

4 สิ่งที่ดีๆ ตัว ขยันมี มีความอดทนสูง มี ความรับผิดชอบ

5 สิ่งที่ไม่ดีแล้วอยาก แก้ไข ช อ บ น้ อ ย ใ จ ค ิ ด ม า ก เ กิ น ไ ป แ ค ร์ ค น อื่ น ม า ก จ น เ กิ น ไ ป จ น บ า ง ค รั้ ง ทำ ใ ห้ ตั ว เ อ ง เ ดื อ ด ร้ อ น

6 งานอดิเรก ป ลู ก ต้ น ไ ม้ อ ่ า น ห นั ง สื อ ฟ ั ง เ พ ล ง ด ู ก า ร์ ตู น

7 สิ่ งที่ชอบ

8 สิ่ ง ที่ ไ ม่ ช อ บ

9 ส ถานที่ที่ ชอบ

10 เพื่อนคณะสัตว แพทย์ ถ่ายกันตอนไปเที่ยว สยามครั้งแรก

11 ค ติ จงดูแลชีวิตตัวเองให้ดี ๆ และอยู่บนโลกใบนี้ให้ได้ อย่างมีความสุขแค่นั้น แหละหน้าที่ของคน ธรรมดาๆ อย่างเรา

12 สัตว์เลี้ยงของฉัน

13 สิ่งที่สนใจ เพราะพันธุ์หน้าวัวใบ

14 อาชีพใน อนาคต ฟาร์ม จระเข้

15 รักและภูมิใจในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ที่สร้าง นิสิตให้ เป็นปัญญาชนที่ดีของประเทศ เป็นคนดี ของสังคม สร้างสรรค์สังคมให้เกิดความ เจริญรุ่งเรือง ภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็น ลูกพ่อพระพิรุณ และ แม่นนทรี


ดาวน์โหลด ppt งานนำเสนอแนะนำ ตัวเอง. ข้ อ มู ล ส่ ว น ตั ว ชื่อนายบุญฤทธิ์ ศักดิ์บุญญา รัตน์ ชื่อเล่น แบงก์ ที่อยู่ 126/66 เนอเชอร์เพลส แขวงลาดยาว ถนนพหลโยธิน 45 เขตจตุจักร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google