งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการประถม ฐานบิน - การจัดการฐานข้อมูลเงินสวัสดิการครูโรงเรียน ประถมฐานบินกำแพงแสน -

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการประถม ฐานบิน - การจัดการฐานข้อมูลเงินสวัสดิการครูโรงเรียน ประถมฐานบินกำแพงแสน -"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการประถม ฐานบิน - การจัดการฐานข้อมูลเงินสวัสดิการครูโรงเรียน ประถมฐานบินกำแพงแสน -

2 แนวคิด ที่มา และความสำคัญ หนึ่งในสมาชิกกลุ่มมีมารดาเป็นอาจารย์ โรงเรียนประถมฐานบิน กำแพงแสน และเรา ได้เล็งเห็นว่าการเก็บข้อมูลจำนวนมากใน รูปแบบแฟ้มข้อมูลนั้นยากต่อการค้นหา และ เปลืองเนื้อที่ จึงเลือกใช้โปรแกรม microsoft access มาใช้ในการจัดระบบ ฐานข้อมูล

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาการจัดเก็บข้อมูลเงินสวัสดิการ ของโรงเรียนประถมฐานบิน 2. เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลเงิน สวัสดิการให้มีระเบียบ และให้ข้อมูลมีความ ถูกต้องมากที่สุด 3. เพื่อประเมินผลการจัดการข้อมูลว่ามี ประสิทธิภาพมากเพียงไร

4 หลักการและทฤษฎีที่ใช้ 1. วิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูล เงินสวัสดิการครูโรงเรียนประถมฐานบิน กำแพงแสน 2. การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์จาก โปรแกรม Microsoft Office Access 2007

5 ขั้นตอนการดำเนินงาน ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และเครื่องมือที่ใช้ - CPU Pentium[R] - Ram ความจุ 1 GB - Hard Disk ความจุ 150 GB - Flash Drive - Keyboard -Mouse -- โปรแกรม Microsoft Office Access 2007 CPU PentiumFlash Drive mouse Keyboard

6 ขั้นตอนการพัฒนาโครงงาน 1. ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา 2. ออกแบบโปรแกรม 3. พัฒนาโปรแกรม 4. ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม 5. จัดทำรายงาน และคู่มือการใช้โปรแกรม 6. นำเสนอโครงงาน

7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ได้รับความรู้เรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft Office Access 2007 2. ค้นหาฐานข้อมูลเงินสวัสดิการครูโรงเรียน ประถมฐานบินกำแพงแสนได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น 3. ฐานข้อมูลเงินสวัสดิการครูโรงเรียนประถม ฐานบินกำแพงแสนมีความเป็นระเบียบยิ่งขึ้น

8 นิยามศัพท์เฉพาะ เงินสวัสดิการ คือ บริการหรือใดๆที่ข้าราชการ มี หลักประกันที่แน่นอนในการดำเนินชีวิต หรือได้รับ ประโยชน์อื่นนอกเหนือจากเงินเดือน เพื่อเป็นสิ่งจูงใจให้ ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญและกำลังในที่ดี เพื่อจะได้ใช้กำลังกาย กำลังใจ และสติปัญญาความสามารถของตนในการ ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ มีความรักงานและตั้งใจที่จะทำงาน นั้นให้นานที่สุด สำหรับสวัสดิการที่สมบูรณ์แบบนั้นย่อม หมายถึง สวัสดิการที่ให้แก่ลูกจ้างนั่นเอง

9 วิธีการดำเนินการตามขั้นตอนที่วางแผน ไว้ ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนมีการจ่ายเงิน สวัสดิการให้แก่คุณครูในโรงเรียนทุกๆเดือน แต่ยังมี การจัดเก็บข้อมูลแบบแฟ้มข้อมูล ทำให้การค้นหา ข้อมูลล่าช้า ไม่สะดวก ผู้จัดทำจึงพัฒนาระบบการ จัดการฐานข้อมูลเงินสวัสดิการครูโรงเรียนประถม ฐานบินกำแพงแสนให้มีความทันสมัย สะดวกต่อการ ค้นหา อีกทั้งช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลเป็นระเบียบ ยิ่งขึ้น โดยใช้โปรแกรม Microsoft Office Access 2007

10 ออกแบบโปรแกรม การออกแบบหน้าจอส่วนนำเข้าข้อมูล (Input Form)

11

12

13

14

15 การออกแบบรายงานส่วนแสดงผล (Output Form)

16 การออกแบบความสัมพันธ์ระหว่างตารางฐานข้อมูล ( E-R Diagram ) ออกแบบโดยใช้ แทน เอนทิตี ออกแบบโดยใช้ แทน แอตทริบิวต์ ออกแบบโดยใช้ แทน ความสัมพันธ์

17 ER-diagram

18 การออกแบบตารางฐานข้อมูล (Database) ตารางรายชื่อสมาชิกครูและลูกจ้าง

19 ตารางการกู้เงินสวัสดิการของสมาชิก

20 ตารางอัตราเงินกู้

21 ตารางประเภทแหล่งเงิน

22 ตารางการคืนเงินสวัสดิการ

23 พัฒนาโปรแกรม พัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลเงินสวัสดิการครู โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนจากโปรแกรม Microsoft Office Access 2007 ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม ดำเนินการทดสอบระบบว่าสามารถทำงานได้ตาม เป้าหมายที่กำหนดหรือไม่ โดยตรวจสอบความถูกต้องของ การกำหนดโครงสร้างของฐานข้อมูล รูปแบบของการ ประมวลผล และความถูกต้องในการทำงานของระบบ หาก มีข้อผิดพลาดดำเนินการแก้ไข เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อ การนำไปใช้งานไม่ทำให้งานเสียหาย

24 Members 1. นางสาว ชยาบุษ ไชยโอสถ ชั้น ม.4/4 เลขที่ 23 2. นางสาว ณัฐชา แสงโสภา ชั้น ม.4/4 เลขที่ 24 3. นางสาว สุทธิรัตน์ ห้วยหงษ์ทอง ชั้น ม.4/4 เลขที่ 36 4. นางสาวกัญชธัตน์ ซุยถัง ชั้น ม.4/4 เลขที่ 37


ดาวน์โหลด ppt โครงการประถม ฐานบิน - การจัดการฐานข้อมูลเงินสวัสดิการครูโรงเรียน ประถมฐานบินกำแพงแสน -

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google