งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาฐานข้อมูล หัวเรื่องภาษาไทยออนไลน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาฐานข้อมูล หัวเรื่องภาษาไทยออนไลน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาฐานข้อมูล หัวเรื่องภาษาไทยออนไลน์
กลุ่ม หัวเรื่องออนไลน์ ประธาน นางสาวชนิดา จริยาพรพงศ์

2 สาเหตุของปัญหา: วิธีการ
ข้อจำกัดในการเข้าถึงหัวเรื่องแต่ละคำ จำนวนหัวเรื่องมีมาก มีฉบับพิมพ์หลายเล่มจบ ความไม่สะดวกในการใช้คู่มือ

3 สาเหตุของปัญหา: วิธีการ
เพื่อความเป็นมาตรฐาน สาเหตุของปัญหา: วิธีการ ต้องได้รับการรับรองและเห็นชอบจากที่ประชุมคณะทำงานฯ ใช้เวลามากในการรวบรวม เพื่อพิมพ์ edition ใหม่ ไม่สามารถเพิ่มเติมหัวเรื่องใหม่ได้ทันสมัย ความไม่สะดวกในการพัฒนาคู่มือ

4 สาเหตุของปัญหา: วิธีการ
ต้องตรวจสอบรายการโยง ความล่าช้าในการนำเสนอหัวเรื่องใหม่ ต้องจัดพิมพ์เป็นเอกสาร ใช้เวลานานในการเตรียมหัวเรื่องใหม่

5 สาเหตุของปัญหา:พัสดุ
ความสิ้นเปลืองทรัพยากร เตรียมเอกสารตามจำนวนผู้เข้าประชุม สาเหตุของปัญหา:พัสดุ

6 การใช้คู่มือหัวเรื่อง (แบบเดิม)
เปิดทีละหน้า มีคู่มือหลายเล่ม

7 ฐานหัวเรื่องภาษาไทยออนไลน์ (แบบใหม่)
Login และค้นหาคำที่ต้องการ

8 ฐานหัวเรื่องภาษาไทยออนไลน์ (แบบใหม่)
หน้าผลลัพธ์การค้นหาคำ

9 ฐานหัวเรื่องภาษาไทยออนไลน์ (แบบใหม่)
เสนอหัวเรื่องใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ได้ทันที

10 ผลลัพธ์การดำเนินการ + ได้ฐานข้อมูลหัวเรื่องภาษาไทยออนไลน์ตามมาตรฐานทางบรรณารักษศาสตร์ + มีฟังก์ชันเสนอหัวเรื่องใหม่ได้ทันที + ลดเวลาในการรวบรวม เตรียมเอกสารการ ประชุม จาก 3 วันเป็น 1 วันทำการ + ประหยัดกระดาษ จาก 500 แผ่น เหลือเพียง 20 แผ่น ต่อการประชุมแต่ละครั้ง

11 ประโยชน์ต่อส่วนรวม ห้องสมุด / ศูนย์สารสนเทศทุกแห่ง สามารถเข้ามาใช้ฐานฯ เพื่อค้นหาหัวเรื่องได้ตลอดเวลาโดยผ่านอินเทอร์เน็ต ห้องสมุด / ศูนย์สารสนเทศสมาชิกสามารถเสนอหัวเรื่องใหม่ๆ เพิ่มเติมได้ตลอดเวลา ทำให้เกิดการพัฒนาฐานฯ ให้เติบโต และมีความทันสมัย ลดกระดาษ ลดโลกร้อน

12 รายนามสมาชิก 1. นางสาวชนิดา จริยาพรพงศ์ ประธานกลุ่ม
1. นางสาวชนิดา จริยาพรพงศ์ ประธานกลุ่ม 2. นางสาวสุนิตา เข็มทอง เลขานุการ 3. นางรุ้งฟ้า ฐิโณทัย สมาชิก 4. นางสาววิภา จารีวงศ์ไพบูลย์ สมาชิก 5. นายชัยวิทย์ รติมงคลรักษ์ สมาชิก


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาฐานข้อมูล หัวเรื่องภาษาไทยออนไลน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google