งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาฐานข้อมูล หัวเรื่องภาษาไทยออนไลน์ กลุ่ม หัวเรื่องออนไลน์ ประธาน นางสาวชนิดา จริยาพรพงศ์ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาฐานข้อมูล หัวเรื่องภาษาไทยออนไลน์ กลุ่ม หัวเรื่องออนไลน์ ประธาน นางสาวชนิดา จริยาพรพงศ์ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาฐานข้อมูล หัวเรื่องภาษาไทยออนไลน์ กลุ่ม หัวเรื่องออนไลน์ ประธาน นางสาวชนิดา จริยาพรพงศ์ 1

2 2 สาเหตุของปัญหา: วิธีการ

3 3

4 4

5 5 สาเหตุของปัญหา:พัสดุ

6 6 การใช้คู่มือหัวเรื่อง (แบบเดิม) เปิดทีละหน้า มีคู่มือหลายเล่ม

7 7 ฐานหัวเรื่องภาษาไทยออนไลน์ ฐานหัวเรื่องภาษาไทยออนไลน์ (แบบใหม่) Login และค้นหาคำที่ต้องการ

8 8 ฐานหัวเรื่องภาษาไทยออนไลน์ (แบบใหม่) หน้าผลลัพธ์การค้นหาคำ

9 9 ฐานหัวเรื่องภาษาไทยออนไลน์ (แบบใหม่) เสนอหัวเรื่องใหม่ ผ่านระบบ ออนไลน์ได้ทันที

10 10 ผลลัพธ์การดำเนินการ + ได้ฐานข้อมูลหัวเรื่องภาษาไทยออนไลน์ตาม มาตรฐาน ทาง บรรณารักษศาสตร์ + มีฟังก์ชัน เสนอหัวเรื่องใหม่ได้ทันที + ลดเวลา ในการรวบรวม เตรียมเอกสารการ ประชุม จาก 3 วันเป็น 1 วันทำการ + ประหยัดกระดาษ จาก 500 แผ่น เหลือเพียง 20 แผ่น ต่อ การประชุมแต่ละครั้ง

11 11 ประโยชน์ต่อส่วนรวม ห้องสมุด / ศูนย์สารสนเทศทุกแห่ง สามารถเข้ามาใช้ฐานฯ เพื่อ ค้นหาหัวเรื่องได้ตลอดเวลาโดยผ่านอินเทอร์เน็ต ห้องสมุด / ศูนย์สารสนเทศสมาชิกสามารถเสนอหัวเรื่องใหม่ๆ เพิ่มเติมได้ตลอดเวลา ทำให้เกิดการพัฒนาฐานฯ ให้เติบโต และมี ความทันสมัย ลดกระดาษ ลดโลกร้อน

12 12 รายนามสมาชิก 1. นางสาวชนิดา จริยาพรพงศ์ ประธานกลุ่ม 2. นางสาวสุนิตา เข็มทองเลขานุการ 3. นางรุ้งฟ้า ฐิโณทัยสมาชิก 4. นางสาววิภา จารีวงศ์ไพบูลย์สมาชิก 5. นายชัยวิทย์ รติมงคลรักษ์สมาชิก


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาฐานข้อมูล หัวเรื่องภาษาไทยออนไลน์ กลุ่ม หัวเรื่องออนไลน์ ประธาน นางสาวชนิดา จริยาพรพงศ์ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google