งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา การนำผลการทดลองสู่องค์กรผู้ใช้น้ำ และการจัดทำแปลงสาธิต ในพื้นที่เกษตรกรในการประชุมเชิง ปฎิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้าง ความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา การนำผลการทดลองสู่องค์กรผู้ใช้น้ำ และการจัดทำแปลงสาธิต ในพื้นที่เกษตรกรในการประชุมเชิง ปฎิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้าง ความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วิชา การนำผลการทดลองสู่องค์กรผู้ใช้น้ำ และการจัดทำแปลงสาธิต ในพื้นที่เกษตรกรในการประชุมเชิง ปฎิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้าง ความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำ ชลประทาน วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2553 ณ ห้องประชุมสำนักชลประทานที่ 13 อ. ท่าม่วง จ. กาญจนบุรี โดย นายพันธ์ชัย บุญเพ็ญ หัวหน้าสถานี ทดลองการใช้น้ำ ชลประทานที่ 5 ( แม่กลองใหญ่ ) จ. นครปฐม นายเดชา ประณีต หัวหน้าสถานี ทดลองการใช้น้ำ ชลประทานที่ 3 ( ห้วยบ้านยาง ) จ. นครราชสีมา

3 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ท่านอ่าน ผลงานวิจัยได้สำหรับนำไปใช้กับเกษตรกร คำว่า “ วิจัย ” ในพจนานุกรมฉบับราช บัณฑิตสถาน พ. ศ.2593 แปลว่า การสะสม รวบรวม ค้นหา การตรวจตรา ตรงกับคำว่า Research Re แปลว่า อีก Search แปลว่า ค้นหา คณะกรรมการบริหารสภาวิจัย จำกัด ความของการวิจัยว่า คือ การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ หรือทดสอบอย่างมีระบบ เพื่อให้ ได้ความรู้มาเพิ่มเติมไปตั้งกฎ ทฤษฎี นำไปใช้ในการปฎิบัติงาน

4 ส่วน สุบรรณ์ พันธ์วิศวาส และ ชัยวัฒน์ ปัญจพงษ์ ได้กล่าวว่า การ วิจัย หมายถึง กระบวนการค้นคว้าหาความ จริงภายใต้ขอบเขต ที่กำหนดไว้อย่างมี ระบบ ตามระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์ ซึ่ง ดาร์ล เอฟ ชาเนสเลอร์ (Karl F. Schnessler) เห็นว่า การวิจัย คือ กระบวนการค้นหาความจริง (Reliable Know Ledge) เพื่อที่จะนำมาช่วย แก้ปัญหา หรือตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับพจนานุกรมของ เวบเตอร์ (Webater’s 3 rd New International Dictionary) ให้ ความหมายของการวิจัย คือ การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ หรือทดลอง เพื่อค้นหา ข้อเท็จจริงและความรู้ใหม่ เพื่อไปตั้งกฎ ทฤษฎี หรือแนวทางในการปฎิบัติ

5 กระบวนการวิจัย ประกอบด้วย หลักสี่ประการ 1. ต้องมีวัตถุประสงค์อย่างใดอย่าง หนึ่ง 2. ต้องมีการรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง 3. การกำหนดวิธีที่จะทำการวิจัย ตามระเบียบแบบแผน เชิงวิทยาศาสตร์ 4. การแปลงผลงานวิจัยเพื่อการ นำไปใช้ให้ได้ผล ( ที่มาวิธีการวิจัยทางส่งเสริม การเกษตร : 6)

6 การสาธิต (Demonstration Plot) เป็นวิธีการหนึ่งของการส่งเสริมแบบ กลุ่ม (group contact) ซึ่งมีอยู่ 4 วิธี 1. การสาธิต Demonstration 1.1 การสาธิตวิธี (Method Dem) 1.2 สาธิตผล (Result Dem)

7 2. การประชุม (Extension Meeting) 2.1 การบรรยาย (Lecture) 2.2 การออกอภิปราย กลุ่ม (group discussion) 2.3 การออกอภิปราย คณะ (Panel discussion ) 3. การจัดทัศนศึกษา (The field Trip) 4. การฝึกอบรม (Training)

8 เป็นวิธีการที่แสดงให้เห็นวิธี ปฎิบัติแต่ละขั้นตอน ให้ผู้ชมได้ เข้าใจและปฎิบัติตาม แบ่งออกเป็น 2 แบบย่อย 1.1 การสาธิตที่ใช้วิธีสั้น วิธีนี้ผู้สาธิตได้เตรียม ผลงานสำเร็จในระยะเวลาสั้น แสดงเพียงครั้งเดียวไม่ต้องรอผล การกระทำนั้นๆ เช่น การตอนกิ่ง

9 1.2 การสาธิตวิธีที่ต้องใช้ เวลานาน วิธีนี้ใช้เวลายาวนาน จนกว่าจะครบขั้นตอน เพื่อให้ บุคคลเป้าหมายได้เรียนรู้ ด้วย ตัวเอง เห็นถึงผลที่เกิดขึ้นแต่ ละขั้นตอน เช่น การสาธิตปลูก ข้าวโดยใช้น้ำอย่างประหยัด

10 เป็นวิธีแสดงให้กลุ่มบุคคล เป้าหมาย ได้เห็นผลของการ ปฎิบัติตามเทคนิคใหม่ๆ และ ได้รับผลดีอยู่แล้ว ประสิทธิภาพจะด้อยกว่า การ สาธิตวิธีนี้เพราะบุคคล เป้าหมายที่พาชม จะไม่เห็น วิธีทำ เห็นแต่ผลที่ออกมา เท่านั้น

11 1. เลือกแปลงที่เจ้าของแปลง เอาใจใส่ดี มีความรู้เรื่องที่ปฎิบัติ นั้นๆ เช่น สาธิตแปลงข้าวต้อง ปลูกข้าวเป็นและเคยทำ 2. แปลงสาธิตต้องให้บุคคล เป้าหมายเดินทางมาสะดวกที่สุด 3. ไม่อยู่ไกลหมู่บ้าน จนเกินไป

12 4. อยู่ใกล้ถนน 5. มีแปลงปลูกพืชเหมือนกันอยู่ ใกล้ๆ เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นอย่าง ชัดเจน เช่น แปลงปลูกข้าว 6. แปลงสาธิตของกรม ชลประทาน ควรเป็นแปลงที่มีขนาด กะทัดรัด ไม่ควรเกิน 1-2 ไร่ เพราะ ถ้าใหญ่กว่านี้จะ Control น้ำลำบาก ( ในแปลงข้าว ) ในแปลงพืชผักจะเสีย ค่าใช้จ่ายสูง เช่น แปลงน้ำหยดหรือ หัวน้ำเหวี่ยง

13 1. ควรปรับระดับพื้นที่ให้ ดีตามที่ผู้ทำต้องการ เพราะ ทำเรื่องน้ำ จะทำยากกว่าวิธี ขยายพันธุ์ข้าวฯ 2. ควรมีอาคารวัดน้ำ เช่น WSC flume Parshall flume หรือ cutthroat flume หรือ Scale วัด ระดับน้ำ

14 3. ควรมีหลักวัดการ เจริญเติบโต เพื่อ วัดความ สูง ทรงพุ่ม วันออกดอกฯ เพื่อนำไปเทียบกับพันธุ์ มาตรฐาน เช่น ข้าวสุพรรณ 1 สูง 115-120 ซม. เป็น ต้น 4. ควรตรวจแปลงทุก อาทิตย์

15 5. การเก็บผลผลิตควร เก็บองค์ประกอบผลผลิต ด้วย เช่น ข้าว (1) ความสูง ทรง พุ่ม (2) ความยาวรวง ( ซม.) (3) จำนวนระแง้ / รวง ( ระแง้ )

16 (4) จำนวนเมล็ดดี - เสีย ( เมล็ด ) (5) น้ำหนักเมล็ดดี - เสีย ( เมล็ด ) (6) น้ำหนักเมล็ด 100 หรือ 1,000 เมล็ด ( เมล็ด ) (7) ผลผลิตในพื้นที่ เก็บเกี่ยว 2 x 4 ม. หรือ 3 x 3 ม. เก็บผลผลิต 2 จุดต่อแปลง


ดาวน์โหลด ppt วิชา การนำผลการทดลองสู่องค์กรผู้ใช้น้ำ และการจัดทำแปลงสาธิต ในพื้นที่เกษตรกรในการประชุมเชิง ปฎิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้าง ความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google