งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Groundnut, pearl millet, sorghum, pigeon pea, chickpea

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Groundnut, pearl millet, sorghum, pigeon pea, chickpea"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Groundnut, pearl millet, sorghum, pigeon pea, chickpea http://www.icrisat.org/

2 2 หลังปลูกถั่วลิสง 5-10 วัน ต้นกล้าเริ่ม งอก ขึ้นกับความชื้นและความลึกที่ปลูก

3 3 การงอกขึ้นกับการพักตัวของเมล็ด http://www.icrisat.org/vasat/learning_resources/crops/groundnut/gnut_insectpest/html/m1l2/resources/1972.html

4 4 การเติบโตช้าในช่วง 40 DAP และเริ่มออกดอกเมื่ออายุ 25-40 DAP

5 5 การออกดอกยาวนาน 20-60 วันขึ้นกับ อุณหภูมิและความชื้นดิน

6 6 ลักษณะดอกถั่วลิสง http://www.igetweb.com/www/plantscience/gallery/143012.jpg

7 7 หลังผสมเกสรมีการสร้าง peg เพื่อ สร้างฝัก 1.Growing ovary. 2.Aerial peg, 5 to 7 days. 3.Peg soil penetration, 8 to 12 days. 4.Beginning of pod enlargement, 14 to 21 days. 5.Early stage in pod development. 6.Immature pod.

8 8 ลักษณะฝักถั่วลิสง http://en.wikipedia.o rg/wiki/Peanut

9 9

10 10 เปรียบเทียบการติดฝักถั่วลิสง Spanish typeVirginia type

11 11

12 12 Groundnut pod, inside shell and kernal colouration determines the right maturity stage. Dark tan colour inside the shell indicates maturity

13 13 พันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์ที่ใช้ในรูปฝักสด ถั่วต้ม ถั่วลิสงพันธุ์กาฬสินธุ์ 1 1. มี 2-4 เมล็ดต่อฝัก 2. เยื่อหุ้มเมล็ดสีแดง 3. อายุเก็บเกี่ยว 80-85 วัน 4. ผลผลิต 460 กิโลกรัมต่อไร่ 5. เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่ภาคกลางที่ เป็นดินร่วนหรือร่วนเหนียวปนทราย

14 14 พันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์ที่ใช้ในรูปฝักสด ถั่วต้ม ถั่วลิสงพันธุ์กาฬสินธุ์ 2 1. ฝักใหญ่ มี 2-4 เมล็ดต่อฝัก 2. เยื่อหุ้มเมล็ดสีชมพูมีลายขีดสีม่วง 3. อายุเก็บเกี่ยว 90-100 วัน 4. ผลผลิต 580 กิโลกรัมต่อไร่ 5. ต้านทานโรคราสนิม 6. เหมาะสำหรับปลูกในภาคเหนือที่เป็นดิน ร่วนหรือดินร่วนเหนียวปนทราย ซึ่งมีความ อุดมสมบูรณ์สูง

15 15 พันธุ์ถั่วลิสงที่นิยมปลูกสำหรับใช้ใน รูปฝักสด ถั่วต้ม

16 16 พันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์ที่ใช้ในรูปฝัก สด ถั่วต้ม ถั่วลิสงพันธุ์สข 38 1. มี 2-4 เมล็ดต่อฝัก 2. เยื่อหุ้มเมล็ดสีแดง 3. อายุเก็บเกี่ยว 85-90 วัน 4. ผลผลิต 490 กิโลกรัมต่อไร่ 5. ปลูกได้ทุกภาคของประเทศที่เป็นดินร่วน หรือร่วนเหนียวปนทราย

17 17 พันธุ์ที่ใช้ในรูปฝักแห้ง ปลูกได้ทุก ภาคของประเทศ ถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 1. มี 2 เมล็ดต่อฝัก 2. เยื่อหุ้มเมล็ดสีชมพู 3. อายุเก็บเกี่ยว 95-105 วัน 4. ผลผลิต 260 กิโลกรัมต่อไร่

18 18 พันธุ์ที่ใช้ในรูปฝักแห้ง ปลูกได้ทุก ภาคของประเทศ ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 4

19 19 พันธุ์ที่ใช้ในรูปฝักแห้ง ปลูกได้ทุก ภาคของประเทศ ขอนแก่น 5 ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 5 1. เส้นลายบนฝักชัดเจน 1. เส้นลายบนฝักชัดเจน 2. มี 2 เมล็ดต่อฝัก 2. มี 2 เมล็ดต่อฝัก 3. เยื่อหุ้มเมล็ดสีชมพูเข้ม 3. เยื่อหุ้มเมล็ดสีชมพูเข้ม 4. อายุเก็บเกี่ยว 90-110 วัน 5. ผลผลิต 305 กิโลกรัมต่อไร่ 5. ผลผลิต 305 กิโลกรัมต่อไร่ 6. ทนทานต่อโรคยอดไหม้

20 20 พันธุ์ถั่วลิสงสำหรับใช้ในรูป ฝักแห้ง ไทนาน 9 ขอนแก่น 4 ขอนแก่น 5

21 21 พันธุ์ถั่วลิสงสำหรับใช้ใน รูปฝักแห้ง

22 22 ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต ถั่วลิสง จำนวนฝักต่อต้น จำนวนเมล็ดต่อฝัก น้ำหนัก 100 เมล็ด เปอร์เซ็นต์การกะเทาะ = น้ำหนัก เมล็ด x 100 น้ำหนักฝัก

23 23 ดัชนีเก็บเกี่ยว (Harvest Index: HI) ดัชนีเก็บเกี่ยว = ผลผลิตเศรษฐกิจ ( เมล็ด ) ผลผลิตชีวภาพ ( เมล็ด + ใบ + ต้น ) ผลผลิตเศรษฐกิจ (Economic yield) คือ ส่วนที่นำมาใช้ประโยชน์ ได้แก่ เมล็ด ผล ผลผลิตชีวภาพ (Biological yield) คือ ส่วนของมวลชีวภาพทั้งหมดที่อยู่เหนือดิน ( ยกเว้นพืชหัว ) ได้แก่ เมล็ด ใบ และต้น

24 24 Virginia peanut Or runner type Virginia peanut or runner type

25 25 Spanish peanut or bunch type

26 26 Valencia peanut

27 27

28 28 Stages of Growth in Crops What: Specific morphological stages of crop plant development Why: Communication among producers, ag industry, scientists Uses: Improves timing of some management practices water management in rice crop irrigation termination pesticide application (e.g. overwinter bollweevil)


ดาวน์โหลด ppt 1 Groundnut, pearl millet, sorghum, pigeon pea, chickpea

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google