งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทดสอบสมมติฐานผลต่างของค่าเฉลี่ยของสองประชากร ที่เป็นอิสระต่อกัน กรณีที่ ความแปรปรวนเท่ากัน กรณีที่ความแปรปรวนไม่เท่ากัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทดสอบสมมติฐานผลต่างของค่าเฉลี่ยของสองประชากร ที่เป็นอิสระต่อกัน กรณีที่ ความแปรปรวนเท่ากัน กรณีที่ความแปรปรวนไม่เท่ากัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทดสอบสมมติฐานผลต่างของค่าเฉลี่ยของสองประชากร ที่เป็นอิสระต่อกัน กรณีที่ ความแปรปรวนเท่ากัน กรณีที่ความแปรปรวนไม่เท่ากัน

2 ตัวอย่าง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งหนึ่ง ได้ศึกษาการจัดทำงบประมาณโครงการพัฒนาผู้เรียน ให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ของสถานศึกษาต่างๆ จาก 2 อำเภอ โดย สุ่มสถานศึกษา จากอำเภอที่ 1 มา 5 แห่ง และจากอำเภอที่ 2 มา 6 แห่ง พบว่าสถานศึกษา ได้จัดทำงบประมาณโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ดังนี้ ( บาท ) อำเภอที่ 1 : 82608130835080708340 อำเภอที่ 2 : 795078907900814079207840 ถ้างบประมาณของสถานศึกษาจากทั้ง 2 อำเภอ มีความแปรปรวนเท่ากัน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งนี้จะกล่าวได้หรือไม่ว่า อำเภอที่ 1 จัดทำงบประมาณสูงกว่า อำเภอที่ 2

3 วิธีทำ : ให้ และ เป็นงบประมาณของสถานศึกษาจากอำเภอที่ 1 และ 2 2. สถิติที่ใช้ คือ กรณีที่ ความแปรปรวนเท่ากัน 3. ระดับนัยสำคัญ = 0.05 4. บริเวณปฏิเสธ H 0 คือ t > 1.833 จากข้อมูลคำนวณค่า 6. ปฏิเสธ H 0 นั่นคือ งบประมาณจากอำเภอที่ 1 สูงกว่าอำเภอที่ 2

4 การทดสอบสมมติฐานผลต่างของค่าเฉลี่ยของสองประชากร กรณีตัวอย่างมีความสัมพันธ์กัน ตัวสถิติทดสอบสมมติฐาน ตัวอย่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตการศึกษาแห่งหนึ่ง ต้องการศึกษาความคิดริเริ่ม วิสัยทัศน์และความเป็นผู้นำทางวิชาการ ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยมีความเชื่อว่าผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ จะมี ความคิดริเริ่ม วิสัยทัศน์ และ ความเป็นผู้นำทางวิชาการ สูงขึ้น จากการสุ่มผู้บริหารศึกษามา 10 คน แล้วทดสอบ ความคิดริเริ่ม วิสัยทัศน์ และ ความเป็นผู้นำทางวิชาการ จากนั้นพาผู้บริหารเหล่านั้นไปศึกษาดูงานต่างประเทศ เป็นเวลา 2 สัปดาห์ และทำการทดสอบความคิดริเริ่ม วิสัยทัศน์ และ ความเป็นผู้นำทางวิชาการ ของผู้บริหาร อีกครั้ง ปรากฏผลดังนี้ ผู้บริหารคนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ก่อนการศึกษาดูงาน :X1178 172 185 184 201 201 160 168 180 179 หลังการศึกษาดูงาน :X2181 172 190 187 210 202 166 173 183 184 ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ความเผู้อำนวยการสำนักงานเขตการศึกษาผู้นี้ถูกต้องหรือไม่

5 วิธีทำ ให้ เป็นค่าเฉลี่ยของผลต่างของคะแนนความคิดริเริ่ม วิสัยทัศน์ และ ความเป็นผู้นำ ทางวิชาการ 2. สถิติทดสอบ 4. บริเวณปฏิเสธ H 0 คือ t > 1.833 6. ปฏิเสธ H 0 นั่นคือ คะแนนหลังการศึกษาดูงานสูงกว่าก่อนการศึกษาดูงาน ห้าง x 2 x 1 D=x 2 -x 1 11811783 21721720 31901855 41871843 52102019 62022011 71661606 81731685 91831803 101841795


ดาวน์โหลด ppt การทดสอบสมมติฐานผลต่างของค่าเฉลี่ยของสองประชากร ที่เป็นอิสระต่อกัน กรณีที่ ความแปรปรวนเท่ากัน กรณีที่ความแปรปรวนไม่เท่ากัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google