งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ความร่วมมือระหว่างไทย - กัมพูชา ในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับ ประเทศเพื่อนบ้าน (GMS และ ACMECS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ความร่วมมือระหว่างไทย - กัมพูชา ในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับ ประเทศเพื่อนบ้าน (GMS และ ACMECS)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ความร่วมมือระหว่างไทย - กัมพูชา ในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับ ประเทศเพื่อนบ้าน (GMS และ ACMECS)

2 2 Note: - Data in 2004. Myanmar’s and Brunei’s performance cannot be assessed because of inadequate data Source: Asian Development Outlook 2006 ส่วนแบ่งการผลิตรายประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ % การเติบโตของ GDP รายสาขาการผลิต รายได้ต่อหัวประชากร 320 1,140 390 4,650 1,170 24,220 2,540 550

3 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในลุ่มแม่น้ำโขงความร่วมมือทางเศรษฐกิจในลุ่มแม่น้ำโขง เป้าหมาย: เพื่อส่งเสริมการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมโดยการเชื่อมโยง เศรษฐกิจในอนุภูมิภาค 9 สาขาความร่วมมือ:  คมนาคมขนส่ง  พลังงาน  โทรคมนาคม  ท่องเที่ยว  สิ่งแวดล้อม  HRD  อำนวยความสะดวกทางการค้า  การลงทุน  เกษตร  ท่องเที่ยว  สิ่งแวดล้อม  HRD  อำนวยความสะดวกทางการค้า  การลงทุน  เกษตร เป้าหมาย: เพื่อส่งเสริมการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมโดยการเชื่อมโยง เศรษฐกิจในอนุภูมิภาค 9 สาขาความร่วมมือ:  คมนาคมขนส่ง  พลังงาน  โทรคมนาคม  ท่องเที่ยว  สิ่งแวดล้อม  HRD  อำนวยความสะดวกทางการค้า  การลงทุน  เกษตร  ท่องเที่ยว  สิ่งแวดล้อม  HRD  อำนวยความสะดวกทางการค้า  การลงทุน  เกษตร ทะเลอันดามัน อ่าวไทย ทะเลจีนใต้ Highlight: ความสำเร็จที่ผ่านมา  เศรษฐกิจขยายตัว 9%  ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิด ยิ่งขึ้นในกลุ่มประเทศสมาชิก  ความก้าวหน้าการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและซอฟท์แวร์เพื่อสนับสนุน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ  ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือแบบ South-South โดยมีไทยและจีนเป็น ประเทศผู้ให้ (Emerging Donors) Thailand Myanmar Yunnan GuangXi Vietnam Cambodia

4 4 ไทยกับกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาค IMT-GT GMS +ACMECS BIMST-EC NAFTA APEC EU ASEM ASEAN -AFTA -IAI -AEC WTOWTO KoreaJapanPRC ACD FTAs… e.g. China, Australia, New Zealand, Bahrain, India, USA, Japan, etc…

5 การพัฒนาความร่วมมือทาง เศรษฐกิจกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน Cambodia Bangladesh Thailand Vietnam Laos Myanmar China India Malaysia Indonesia Singapore Brunei Sri Lanka Philippines Japan Afganistan Pakistan Korea

6 สภาพปัจจุบัน : ไทยมีระดับการพัฒนาสูงกว่า ประเทศเพื่อนบ้าน  ค่าจ้างแรงงาน : ไทยสูงกว่า พม่า ลาว กัมพูชา 5-7 เท่า  GDP : พันล้านบาท  รายได้ : บาทต่อปี

7 เงินทุ น เทคโน โลยี วัตถุ ดิบ แรงง าน ไทย ประเทศเพื่อนบ้าน FLOW ของปัจจัยการผลิต ไทย ประเทศเพื่อนบ้าน Primary Product Primary Product FLOW ของสินค้า Finished Product การคาดการณ์ ในอนาคต  ช่องว่างทาง เศรษฐกิจ จะ ห่างมากขึ้น ระหว่างไทยกับ เพื่อนบ้าน  การ Flow จะ มากขึ้นหาก เศรษฐกิจไทย เข้มแข็งและ ขยายตัวเร็วกว่า เพื่อนบ้าน Flow ของปัจจัยการผลิตบางส่วนทำให้ เกิดปัญหา โดยเฉพาะแรงงานหลบหนี เข้าเมือง สิ่งผิดกฎหมาย ยาเสพติด

8 8 แนวทางหลัก • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน / ระบบโลจิสติกส์เชี่อมโยง ประเทศเพื่อนบ้าน ( ลาว / เวียดนาม และกัมพูชา ) และ การอำนวยความสะดวกการ ขนส่งข้ามพรมแดน • พัฒนาฐานการผลิตตามแนว ชายแดน เพื่อเชื่อมโยงการ ผลิตร่วม • พัฒนาความเข้มแข็งของคลัส เตอร์อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ • พัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยง ไทย - เพื่อนบ้าน • เตรียมความพร้อมและพัฒนา เมืองชายแดนให้สามารถเป็น ประตูการค้า และเมืองตอนใน ให้สามารถมีบทบาทสนับสนุน ตามศักยภาพ • พัฒนาเอกชนท้องถิ่นให้ เข้มแข็งและสามารถได้ ประโยชน์จากการพัฒนา ระหว่างประเทศ • สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม และการกระจายประโยชน์การ พัฒนาสู่ประชาชน สถาบันการศึกษา ภาควิชาการ

9 GMS Transport Corridors พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน / ระบบโล จิสติกส์เชี่อมโยง ประเทศเพื่อน บ้าน ( ลาว / เวียดนาม และ กัมพูชา ) Corridors หลัก พาด ผ่าน ได้แก่ East- West, Central และ Northeastern Corridor

10 10 1992 2006 2015 โครงข่ายการ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานในกรอบ แผนงาน GMS พัฒนาเส้นทางคมนาคม โทรคมนาคมและ โครงข่าย สายส่งพลังงาน ( อุบล อุดร และจ. เลย ) Roads Telecommunications Power Transmission Line

11 หลวงน้ำทา Poipet เกาะกง สีหนุวิลล์ แม่สาย - เชียง ตุง - เชียงรุ่ง - คุนหมิง เชียงของ - หลวง น้ำทา - เชียงรุ่ง - คุนหมิง กรุงเทพ - พนมเปญ - โฮจิมินห์ - วังเตา มุกดาหาร - สะหวัน นะ เขต - ดองฮา - ดานังนครพนม แม่สอด - เมียวดี - เมาะละแหม่ง - ย่างกุ้งมุกดาหาร วินห์ สะหวันนะเขต ดองฮา ดานัง กรุงเทพฯ พนมเปญ โฮจิมินห์ วังเตา เชียงราย เชียงตุง เชียงรุ่ง คุนหมิง ต้าลั่ว แม่สอด เส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ตราด - เกาะกง - สีหนุวิลล์มาเลเซีย มัณฑะเลย์ เมาะละแหม่ง ย่างกุ้ง ต้าลี่ ไฮฟอง ฮานอย เชียงใหม่ ทะเลอันดามัน ทะเลจีนใต้ อ่าวไทย อรัญประเทศ ท่าขี้เหล็ก บ่อเต็น ห้วยทราย โมฮัน ต้าลั่ว ลาเซียว มูเซ แม่สาย เชียงของ เหอโข่ว ลาวไค ปากแบ่ง ห้วยโก๋น หลวงพระบาง เวียงจันทน์ อุบลราชธานี เสียมเรียบ สตึงเตร็ง ปากเซ อัตตะปือ สงขลา ภูเก็ต ตราด

12 ศักยภาพการพัฒนาภูมิภาคของไทยเชื่อมโยง กับกัมพูชา •ส่งเสริม Contract Farming ของจันทบุรี ตามกรอบ ACMECS (ครอบคลุมพืชเศรษฐกิจ 10 ชนิด และพืชพลังงาน) •นำร่อง มาตรการยกเว้นภาษีพืชเป้าหมาย ภายใต้แผนปฏิบัติ การ ACMECS จันทบุรี-พระตะบอง/ไพลิน เกษตร อุตสาหกรรม •อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร โดยเฉพาะสินค้าเกษตร Contract Farming •สนับสนุนการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในกัมพูชา บริการและ การท่องเที่ยว •พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยง ทางบก / ทางทะเล •พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ / เชิงเกษตร •พัฒนาตลาดการค้าชายแดนที่จันทบุรี สระแก้ว คมนาคม ขนส่ง •เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม ปัจจัยสนับสนุนคือ GMS CBTA

13 แนวทางพัฒนาความร่วมมือระหว่าง ประเทศ (ไทย-กัมพูชา) เมืองทางฝั่งไทย เมืองทาง ฝั่งกัมพูชา เมือง หลวง / ศูนย์กลางหลัก จัดตั้งนิคม อุตสาหกรรม / พื้นที่อุตสาหกรรม เขตเศรษฐกิจการ ท่องเที่ยว เขตเศรษฐกิจ การเกษตร เมืองทางฝั่งไทย เมืองทาง ฝั่งกัมพูชา เมือง หลวง / ศูนย์กลางหลัก จัดตั้งนิคม อุตสาหกรรม / พื้นที่อุตสาหกรรม เขตเศรษฐกิจการ ท่องเที่ยว เขตเศรษฐกิจ การเกษตร บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อรัญประเทศ ตราด ปอยเปต เสียมเรียบ พระตะบอง โพธิสัตว์ เกาะกง สีหนุวิลล์ กำปงสะปือ พนมเปญ จันทบุรี ไพลิน จอมกะสาน ศรีโสภณ กรุงเทพฯ โฮจิมินห์ซิตี้ อ่าวไทย ทะเลจีนใต้ เป้าหมายกิจกรรม ทางเศรษฐกิจ : 1. เขตประกอบการ อุตสาหกรรม เขต การผลิตร่วม เน้นใช้ GSP วัตถุดิบ และ แรงงาน 2.Logistic industry 3. เชื่อมโยงแหล่ง ท่องเที่ยว 4. ตลาดกลางสินค้า เกษตรร่วม 5. เชื่อมโยงธุรกิจบริการ 6. พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานร่วมกัน Sister Cities: ที่มี ศักยภาพ  ตราด – เกาะกง  อรัญประเทศ – ปอย เปต  บ้านผักกาด – ไพลิน  ช่องจอม – ภูมิสำโรง  ช่องสะงำ – อัลลอง เวง อัลลองเวง ภูมิสำโรง ช่องสะงำ ช่องจอม

14 14 ความช่วยเหลือรัฐบาลไทยแก่ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง Thail and Myanmar Cambodia LaoPRC. PRC 1 2 Kunming Dawei Trat Vung Tau Danang Yangon 6 3 4 10 11 12 14 13 5 Viet Nam 8 7 9 16 โครงการ รวม 7,792 ล้าน บาท ก่อสร้างและปรับปรุง ถนน สะพาน เส้นทางรถไฟ สนามบิน ท่าเรือท้องถิ่น

15 15 BKK โพธิสัตว์ Battambang ศรีโสภณ อรัญประเทศ ปอยเปต เสียมเรียบ กำปงธม โฮจิมินห์ซิตี้ วังเตา อ่าวไทย นครราชสีมา สุรินทร์ ศรีสะเกษ อัลลองเวง สีหนุวิลล์ Lao PDR ตราด เกาะกง พนมเปญ สตึงเตร็ง กำปงจาม แนวพื้นที่เศรษฐกิจตอนใต้ ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม สเรอัมปึล ESB ช่องสะงำ VietnamVietnam

16 WWW.NESDB.GO.T H สีหนุวิลล์ ตราด บ้านหาดเล็กเกาะกง ฮาเตียน กำพต Ca Mau THAILAND CAMBODIA VIETNAM อ. สะแรอัมเบิล 16 ลักษณะโครงการ ก่อสร้างลาดยาง 2 ช่องจราจร ระยะทาง 151กม. สะพานข้ามแม่น้ำ 4 แห่ง ความยาว รวม 1,560 ม. โครงการก่อสร้างถนนสาย 48 : เกาะกง–สะแรอัมเบิล (151กม.) 48 พนมเปญ ไทยให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าใน การก่อสร้างสะพาน 4 แห่ง วงเงิน 288.3 ลบ. โดยใช้งบกลางปี 46 และ อนุมัติเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรนการ ก่อสร้างลาดยางถนน วงเงิน 867.8 ลบ. แก่กัมพูชา 4 3 Sre Amble – Phnom Penh Thai / Cambodian Border Koh Kong Industrial Estate Route No. 48 สถานะปัจจุบัน งานถนน แล้วเสร็จ งานสะพาน คาดว่าแล้วเสร็จปลายปี 2552

17 17 เร่งรัดพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจตามแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจ กทม. Yangon (Seaport 10,000- 15,000 DWT) พนมเปญ โฮจิมินห์ Vientiane Nong Khai Chiang Khong Tachilek Mae Sai Kunming ChiangRai (Logistic & Distribution Centre Udon Thani KhonKaen (Logistic Centre/IE) Phitsanulok (Logistic Centre) Dongha (tourism) Hue (World Heritage) Danang (Deep Seaport 35,000 DWT) วังเตา ( ท่าเรือน้ำลึก ) Mawlamyine Mukdahan Distribution Centre Savanh-Seno SEZ อรัญประเทศ ปอยเปต ตราด เกาะกง Kota Berdana Tak SBEZ Malaysia Myanmar Lao PDR Vietnam PR China กัมพูชา Chiang Saen Huaysai Lao Bao SEZ Dansavanh Mekong River ContractFarming ContractFarming ContractFarming Mekong Nanning ไทย


ดาวน์โหลด ppt 1 ความร่วมมือระหว่างไทย - กัมพูชา ในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับ ประเทศเพื่อนบ้าน (GMS และ ACMECS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google