งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Copyright © November 2006 By: Chesth Srimaitree. เส้นทาง เชื่อมต่อระเบียง เศรษฐกิจตอนใต้ Southern Economic Corridor เส้นทางหมายเลข 48 อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Copyright © November 2006 By: Chesth Srimaitree. เส้นทาง เชื่อมต่อระเบียง เศรษฐกิจตอนใต้ Southern Economic Corridor เส้นทางหมายเลข 48 อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Copyright © November 2006 By: Chesth Srimaitree. เส้นทาง เชื่อมต่อระเบียง เศรษฐกิจตอนใต้ Southern Economic Corridor เส้นทางหมายเลข 48 อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร. นฤดม สา ริกบุตร

2 Copyright © November 2006 By: Chesth Srimaitree. เส้นทางหมายเลข 48 ( เกากง - สะแรอัมเบิล ) กัมพูชา ระยะทาง รวม 151.4 กิโลเมตร ถนนที่ก่อสร้างจะแบ่งเป็น 5 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ( สะแรอัมเบิล ) ระยะทาง 12.4 ก. ม. ช่วงที่ 2 ( อันโดงตึก ) ระยะทาง 36.4 ก. ม. ช่วงที่ 3 ( ตรอเปียงรุง ) ระยะทาง 40.2 ก. ม. ช่วงที่ 4 ( พุมดวง หรือตาไต ) ระยะทาง 39.8 ก. ม. ช่วงที่ 5 ( เกาะกง ) ระยะทาง 19 กิโลเมตร

3 Copyright © November 2006 By: Chesth Srimaitree.

4

5

6 โครงข่ายเส้นทางถนนเลียบชายฝั่งทะเลไทย - กัมพูชา - เวียดนาม ( เส้นทาง R10)

7 Copyright © November 2006 By: Chesth Srimaitree. ด่านตรวจคนเข้า เมือง ท่าเรือบ้านหาดเล็ก

8 Copyright © November 2006 By: Chesth Srimaitree. ท่าเรือ ถนนในเกาะกง ทะเลสาปใน กัมพูชา

9 Copyright © November 2006 By: Chesth Srimaitree. ยทะเลยทะเล ชายชาย สถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่สีหนุ วิลล์

10 Copyright © November 2006 By: Chesth Srimaitree. ซาฟารี สีหนุวิลล์

11 Copyright © November 2006 By: Chesth Srimaitree. ขอขอบคุณ อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร. นฤดม สาริกบุตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สถานที่ติดต่อ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-352000 โทรสาร 045-315099


ดาวน์โหลด ppt Copyright © November 2006 By: Chesth Srimaitree. เส้นทาง เชื่อมต่อระเบียง เศรษฐกิจตอนใต้ Southern Economic Corridor เส้นทางหมายเลข 48 อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google